Congres Autisme, een concept in beweging  (C2109)

Een gezamenlijke ontdekkingsreis

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Steeds meer blijkt dat autisme een andere informatieverwerking betreft en niet zozeer een prikkelgevoeligheid. De mate van psychische kwetsbaarheid die hieruit voortkomt en de variatie hierin vraagt om hulp op maat. Sprekers als Linsey Wijburg, Wouter Staal, Marije Swets en Hilgo Bruining gaan in op actuele thema’s die jou als professional helpen om cliënten met ASS beter te begeleiden en behandelen. Twee sessies naar keuze leren je over autisme en onderwijs, EMDR, een volwaardig leven en ACT.
 
 • Inhoud

  Het congres is vrijwel uitverkocht. Mail naar infodesk@rinogroep.nl om te horen of er nog een plek vrij is.

  De laatste jaren zijn de inzichten in wat autisme is langzaam maar zeker aan het veranderen. We weten inmiddels dat autisme niet eenvoudig te verklaren is door een bepaalde combinatie van enkele specifieke dysfuncties. Veel eerder gaan we er nu van uit dat er sprake is van een andere manier van verwerken van informatie door de hersenen, die de aanpassing aan de eisen van de levensloop en de veerkracht belemmert. En de wijze waarop deze belemmeringen plaats vinden is bij ieder persoon met autisme anders. Bij de diagnostiek en behandeling dienen we dan ook goed te luisteren naar de persoon met autisme om diens aard van problemen te doorgronden, waardoor de beste hulp op maat bedacht kan worden. Hierbij dienen de ervaringsdeskundigen, behandelaren, begeleiders en het netwerk goed en intensief samen te werken.
   
  Na een periode waarin we elkaar minder hebben kunnen ontmoeten om rond deze thema’s van gedachten te wisselen, zet de RINO Groep nu de deuren open om over deze co-creatie samen met ervaringsdeskundigen iedereen die werkt en of leeft met mensen met een vorm van autisme van gedachten te wisselen. Welke aanbevelingen geven de nieuwe inzichten voor de wijze waarop diagnostiek wordt gepleegd, welke behandelingen lijken het beste aan te slaan, of ligt het accent juist meer op begeleiding? Hoe kan de rol van het systeem meer benadrukt worden? Deze en nog meer thema’s dagen uit om samen het construct van autisme nog beter te gaan begrijpen.

  Wat leer je plenair?
  Plenair leer je over de laatste inzichten op het gebied van autisme en hoe we hier bij zowel kinderen als volwassenen mee om kunnen gaan. De psychische kwetsbaarheid varieert tussen mensen en kan gedurende het leven veranderen. Linsey Wijburg deelt vanuit collectieve ervaringskennis de rol van peersupport bij autisme en waarom dit ook juist voor vrouwen zo belangrijk is. Wouter Staal neemt ons mee zijn visie op autisme en de werking van het brein. Je leert bijvoorbeeld welke interventies je kan doen en krijgt handvatten over hoe je je veerkracht als hulpverlener aan kan wenden in een crisis. Marije Swets neemt ons mee vanuit de praktijk naar volwassenen en recente ontwikkelingen bij de autisme zorg. De vraag is sterk toegenomen en de aandacht voor autisme in de media en bij het publiek ook. Wat is autisme precies en wat is een autisme specifieke aanpak? Hilgo Bruining geeft geeft ons een inkijkje in het N=You centrum voor precisiegeneeskunde bij ontwikkelingsstoornissen in het Amsterdam UMC. Bij N=You wordt niet vanuit de diagnose gewerkt, maar wordt gezocht naar behandeling op maat vanuit de koppeling tussen oorzaak en mechanisme die de ontwikkeling van informatie en prikkelverwerking kunnen ondermijnen.

  Wat leer je in de verdiepende sessies?
  Je kan 2 van de 4 verdiependse sessies kiezen om inzicht te krijgen en praktische toepassingen te leren op verschillende gebieden. Zo neemt Saskia Sliepenbeek je mee naar autisme in het onderwijs. Hoe ga je in gesprek met de leerling, school en ouders? Je leert inclusief onderwijs te bieden en te zorgen dat een leerling weer perspectief ziet en tot ontwikkeling komt. Sandy Bocken leert je over EMDR bij zelfbeeldproblematiek en over de toepasbaarheid bij autisme. Wetenschappelijke verkenning en klinische voorbeelden versterken dit. Audrey Mol en John van Daal verdiepen je kennis over de begeleiding vanuit een andere kijk op klachten, de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze methode sluit goed aan op dat waar mensen met autisme vaak mee worstelen: zich staande houden in de neurotypische wereld. Jan Pieter Teunisse leert je over een volwaardig leven met autisme. Wat is bijvoorbeeld nodig voor iemand met autisme om weerbaar in het leven te staan?

  Inhoud

  Linsey Wijburg
  Autisme en peer support
  Lotgenotencontact kan een belangrijke rol spelen in het leven van mensen met autisme. Door middel van peer support kunnen mensen herkenning vinden bij elkaar, steun vanuit gelijkwaardigheid, een community en verbinding. Waar vind je peer support? En waarom lijkt peer support juist voor vrouwen met autisme zo belangrijk te zijn? Linsey Wijburg gaat vanuit collectieve ervaringskennis in op deze vragen.

  Wouter Staal
  Autisme vanuit verschillende perspectieven

  De mate van psychische kwetsbaarheid varieert tussen mensen en kan gedurende het leven veranderen. Het is essentieel dat we ons realiseren dat, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin een individu zich bevindt, deze zich verschillend kan manifesteren. Mensen met autisme hebben een verhoogde psychische kwetsbaarheid, welke zich vaak openbaart in overgang naar nieuwe ontwikkelingsfasen. Voor mensen met autisme zijn deze overgangen vaak stressvol, waarbij regelmatig angstklachten, stemmingsklachten en verslavingsproblematiek ontstaan. Tegelijkertijd hoeft autisme niet altijd bekeken te worden vanuit een ziekte model en is een soms een andere benadering meer helpend. De hierboven genoemde aspecten zullen aan de orde komen, waarbij de nadruk zal liggen op conceptueel denken en praktische toepasbaarheid.

  Marije Swets en Jos Mensink
  Autisme bij volwassenen: begeleiding en behandeling en het samenspel in de praktijk
  Vanuit zowel het theoretisch kader als de praktijk wordt stil gestaan bij recente ontwikkelingen bij de autisme zorg. Het voorkomen van autisme en de vraag naar zorg  is sterk toegenomen en de aandacht voor autisme in de media en bij het publiek ook. Wat is autisme precies en wat is een autisme specifieke aanpak? Hoe kun je het best kijken naar de problemen bij iemand met autisme en wat betekent dat voor comorbide stoornissen, zoals depressie en angst, dwangklachten of eetstoornissen? Welke aanpassingen zijn nuttig om bij autisme te maken om een impasse te doorbreken bij welke comorbiditeit? Wanneer kun je iemand met autisme behandelen en wanneer kun je beter begeleiden? Deze vragen komen aan bod. Daarnaast besteden we onder meer extra aandacht aan het betrekken van het systeem en het fenomeen camouflage, dat op het moment onderzocht wordt bij autisme.

  Hilgo Bruining 
  N=You: precisie geneeskunde voor ontwikkelingsstoornissen
  Het N=you centrum richt zich op individuele ‘precisiezorg’ voor kinderen met een diagnose in het ontwikkelingsspectrum. Doel is om te begrijpen of en hoe de verstoring van de hersenontwikkeling in relatie tot omgevingsfactoren leidt tot de persoonlijke hulpvraag. Centraal in de aanpak staat de triage van prikkel- en informatieverwerking, en hoe dit in het dagelijks leven gedrags- en leerproblemen kan  veroorzaken. Hilgo laat zien hoe het centrum persoonlijke N=You profielen opstelt en beoogt verschillende vormen van preklinisch en klinisch onderzoek te integreren, zoals EEG, genetisch en stamcelonderzoek. Vervolgens vertelt hij hoe N=You nieuwe behandelingen probeert te ontwikkelen op basis van bestaande medicijnen zoals bumetanide, en hoe ze via  n=1 studies nu voor de juiste groep kinderen beschikbaar willen krijgen.   Je hebt keuze uit 2 van de 4 verdiepende sessies:

  Passend Onderwijs is per leerling maatwerk afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Hebben we onvoldoende zicht op de behoeften van leerlingen dan krijgen ze wellicht niet wat ze nodig  hebben. Maar hoe breng je die onderwijsbehoeften in kaart? Hoe ga je in gesprek met de leerling, school en ouders? Welke tools kun je daarbij gebruiken?
  Een niet passende onderwijssetting maakt leerlingen kwetsbaar voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld stemmingsstoornissen of een negatief zelfbeeld. Soms met schooluitval tot gevolg. Maar hoe signaleer je dat en hoe help je de leerling dan weer in ontwikkeling te komen en perspectief te zien?
   
  Leerpunten

  • Je leert hoe je steeds inclusiever passend onderwijs kunt creëren
  • Je leert tools inzetten om in gesprek gaan met een leerling en diens omgeving
  • Je herkent signalen van het ontstaan van stemmingsproblemen in de klas
  • Je leert hoe je ontwikkeling en perspectief kunt bevorderen

  Binnen haar opleidingstraject tot klinisch psycholoog bij het Regionaal Autisme Centrum (RAC) in Helmond is Sandy zich gaan verdiepen in de behandeling van cliënten met autisme die met zelfbeeldproblematiek te kampen hebben. Vanuit haar werkervaring met traumabehandeling bij complexe PTSS en traumabehandeling bij zelfbeeldproblematiek constateerde ze dat er bij cliënten met autisme die vastlopen door zelfbeeldproblematiek, weinig gebruik werd gemaakt van EMDR en in het bijzonder de opvattingenroute, ook wel ‘EMDR-Rechtsom’ genaamd.
  Deze methode is juist gericht op het beïnvloeden van disfunctionele (kern)opvattingen die verondersteld worden bepaalde klachten (bijvoorbeeld angst/depressie) aan te sturen, door het ontkrachten van (clusters van) historisch bewijsmateriaal voor de geloofwaardigheid van de (kern)opvatting.
  In deze interactieve workshop wil ze jullie meenemen in deze behandelmethode en de klinische ervaringen die ze bij cliënten bij het RAC met deze methode heeft mogen opdoen. Ze staat stil bij het wel/niet indiceren van deze behandelmethode in de klinische praktijk; is het een methode die toepasbaar is voor onze doelgroep? Ook kijkt ze naar de effectiviteit voor deze doelgroep. Wat wordt erover in de literatuur en wetenschappelijk onderzoek beschreven? Hoe is de kosten- en batenanalyse van deze behandelmethode ten opzichte van andere behandelvormen zoals COMET of Schematherapie? Kortom, het betreft een eerste verkenning van wat wellicht verdere exploratie behoeft.
   
  Leerpunten

  • Kennismaking met methode EMDR opvattingenroute/EMDR-Rechtsom
  • Exploratie overeenkomsten en verschillen met andere behandelmethoden gericht op zelfbeeldverbetering
  • Inzicht verkrijgen in de toepasbaarheid van deze methode bij de doelgroep cliënten met Autisme

  Bij mensen met autisme is sprake van een andere wijze van informatieverwerking. Dit heeft invloed op het dagelijkse functioneren en de interactie met andere mensen. Het kan moeilijk zijn hier tijdens de levensloop grip op te krijgen en dat kan leiden tot klachten van allerlei aard (bijvoorbeeld stemmings- en angstklachten, negatief zelfbeeld etc). Ook na therapie in de ggz blijven deze klachten regelmatig nog bestaan.
  Het is heel menselijk om nare emoties weg te willen duwen of te vermijden. Echter, daarmee gaan ze niet weg. En ook met nog meer of harder je best doen om ‘een betere versie van jezelf’ te worden kom je er niet. In deze sessie kijken we naar Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een therapievorm die veelbelovend is, omdat deze goed lijkt aan te sluiten bij waar mensen met autisme vaak mee worstelen: zich staande houden in een neurotypische wereld.
  Binnen ACT leren mensen om de strijd tegen alle nare gedachten en emoties te staken. ACT is dus niet gericht op het reduceren van klachten, zoals bijvoorbeeld CGT, maar op het je anders verhouden tot je klachten. Daardoor kan ruimte ontstaan om de aandacht te richten op zaken die voor die persoon écht waarde hebben in het leven en daarmee bewust aan de slag te gaan, zodat er nieuw perspectief ontstaat.
  In deze workshop gaan we in op enkele methoden en technieken uit ACT, die begeleiders en coaches van mensen met autisme kunnen gebruiken om vanuit deze houding begeleiding te bieden in het dagelijks leven van hun cliënt.
   
  Leerpunten

  • Ervaren hoe deze behandeling /begeleiding insteek aangegaan kan worden
  • Ervaren wat deze insteek vraagt aan houding/attitude en communicatie

  Zorg voor mensen met autisme is vaak zeer complex. Nog te vaak is er sprake van stagnatie van behandeling en begeleiding, omdat er te weinig aansluiting wordt gevonden bij de actuele leefwereld van de persoon met autisme. Het ‘anders-zijn’ kan reden zijn voor existentieel lijden: ondanks pogingen om mee te doen volgens neurotypische normen, toch altijd blijven voelen dat je er niet echt bij hoort. Hoe kun je als professional aansluiting vinden bij de belevingswereld van de persoon met autisme, door bijvoorbeeld het niet-normatief bespreken van moeilijkheden bij het functioneren in de maatschappij en het samen zoeken naar oplossingen en toekomstperspectief? Hoe kun je daarmee bijdragen aan een volwaardig leven met autisme voor die persoon, in verbinding met de mensen om hem/haar heen? In deze sessie wordt aan de hand van een aantal theoretische benaderingen (waardigheidsparadigma, enactive mind theorie, zelfdeterminatie theorie) naar antwoorden op deze vragen gezocht.

  Overnachting
  Wil je een overnachting boeken? Speciaal voor deelnemers van dit congres heeft Hotel Figi een kortingsactie: 10% korting met kortingscode 10%Figi22. De kosten voor een overnachting en eventuele bijkomende kosten zijn voor eigen rekening. Reserveer je hotelkamer bij FIGI via www.figi.nl en vul de kortingscode in bij je boeking. Reserveren gaat op basis van beschikbaarheid.

   

 • Datum
  Lesdata

  Omvang

  1 dag 9.00 uur - 17.15 uur

  Datum

  woensdag 29 juni

  Locatie

  Hotel Figi, Zeist
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je hele congresdag aanwezig bent geweest.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Gedragstherapeut
  • Psychiater
  • Psychotraumatherapeut
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  Het congres is voor een brede doelgroep van post academici, post hbo, onderwijsprofessionals die werken met of te maken hebben met mensen met autisme.

 • Docenten
  Sandy Bocken

  Sandy Bocken

  Sandy Bocken is GZ psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en werkzaam bij het Regionaal Autisme Centrum. Ik ben supervisor VGCt en (bijna) EMDR practitioner. Zij is gestart als HBO-verpleegkundige en heeft de opleiding Gezondheidswetenschappen, Geestelijk Gezondheidkunde in Maastricht afgerond. Zij heeft gewerkt op de PAAZ van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, vervolgens bij Mentaal Sterk, een praktijk binnen de basis (en deels specialistische) GGZ in Weert. Enkele jaren geleden heeft zij de overstap gemaakt naar STEVIG (afdeling neuropsychologie, forensische zorg aan cliënten met LVB) en vervolgens naar specialistische behandeling bij PSYTREC.Lees meer
  prof. dr. Hilgo Bruining

  prof. dr. Hilgo Bruining

  Prof. dr. Hilgo Bruining is kinder- en jeugdpsychiater bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg van Amsterdam UMC/Emma Kinderziekenhuis. Bruining is tevens hoofd van de sectie ontwikkelingsstoornissen en van N=You. Hij is recent in Amsterdam benoemd tot hoogleraar Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.Lees meer
  dr. John van Daal

  dr. John van Daal

  John van Daal is werkzaam als klinisch psycholoog bij het regionaal autisme centrum in Helmond en werkt met zowel kinderen als volwassenen met autisme, als ook hun omgeving.

  John is opleider KP en GZ psycholoog en is in verschillende consortia ook praktijkopleider geweest. John is bestuurslid van CASS18Plus, een netwerk van professionele GGZ hulpverleners voor volwassenen met een autismespectrumstoornis.Lees meer
  Jos Mensink

  Jos Mensink

  Jos Mensink werkte eerst in de kinder- en jeugdpsychiatrie en vanaf 2000 in de volwassenenpsychiatrie bij mensen met autisme. Hij is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en heeft als pionier voor een belangrijk deel bijgedragen aan de behandeling en begeleiding van mensen met autisme en dit gedeeld met andere behandelaren in de psychiatrie. Zijn ervaringen en visie hebben de werkwijze van het Leo Kannerhuis Amsterdam voor een belangrijk deel gevormd. Hij heeft verschillende lezingen en workshops gegeven. Hij wordt vaak betrokken bij consulten rondom euthanasie en heeft een groep ontwikkeld voor intimiteit- en seksualiteitsthema’s bij mensen met ASS.Lees meer
  dr. Audrey Mol

  dr. Audrey Mol

  Dr. Audrey Mol werkt als klinisch psycholoog bij de polikliniek Volwassenen van het dr. Leo Kannerhuis in Amsterdam en is Specialismeleider Autisme binnen de Parnassia Groep. Daarnaast is zij docent bij de RINO Groep te Utrecht, waar ze lesgeeft over autisme aan psychologen in opleiding tot Gz-psycholoog. Ze is voorzitter van NIPA (www.nipa-autisme.nl) en bestuurslid bij FANN (www.fann-autisme.nl). en CASS18+ (www.cass18plus.nl). Vanuit haar eigen praktijk (www.autismekundig.nl) geeft ze lezingen, scholing en supervisie over autisme aan hulpverleners. 
  Audrey maakt zich al jaren hard voor het verbeteren van de hulpverlening voor mensen met autisme in het algemeen, en voor vrouwen met autisme in het bijzonder. Daarbij is zij een groot voorstander van het meer ‘stoornisoverstijgend' samenwerken binnen de ggz, zodat cliënten kunnen profiteren van een brede deskundigheid en de hulpverlening beter aansluit bij de daadwerkelijke hulpvraag van de cliënt.Lees meer
  Saskia Sliepenbeek

  Saskia Sliepenbeek

  Saskia Sliepenbeek werkt ruim 30 jaar op het gebied van onderwijs en autisme. Van oorsprong is zij leerkracht en Z-verpleegkundige en heeft zich gespecialiseerd in autisme en bijkomende beperkingen. Als coördinator van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant komt zij ambulant in alle vormen van onderwijs (po, vo, so, vso en mbo) en adviseert  en professionaliseert ze op leerling-, leerkracht- , team-, bestuurs- en samenwerkingsverband niveau. Als consulent van het Centrum voor Consultatie en Expertise is zij betrokken bij vastgelopen onderwijssituaties. Zij is ook lid van de Expertgroep Autisme en Onderwijs van de NVA.
  Lees meer
  dr. Wouter Staal

  dr. Wouter Staal

  Wouter Staal is een nationaal en internationaal erkend expert op het gebied van autisme spectrum stoornissen en houdt zich bezig met fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Hij is hoogleraar klinische kinder-en jeugdpsychiatrie aan het Radboudumc, bijzonder hoogleraar autisme aan Universiteit Leiden en tevens hoofdopleider bij Karakter, de grootste opleidingsorganisatie voor kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland.

  Lees meer
  dr. Marije Swets

  dr. Marije Swets

  Marije Swets werkt vanaf 2013 bij het Leo Kannerhuis in Amsterdam als volwassenenpsychiater. De verandering in het voorkomen van, en de kijk op het autisme in de afgelopen 15 jaar en hoe je de behandeling het best kunt vormgeven bij mensen met autisme fascineert haar. Recent zat ze in de redactie van het boek: “behandeling bij autisme bij volwassenen”. Veel meer dan in de kinder – en jeugdpsychiatrie, is er rondom de behandeling van (comorbiditeit bij) autisme, vaak nog onvoldoende kennis. Het geven van consultatie en delen van kennis is mede daarom ook een belangrijk deel van taken. Sinds 2021 is zij plaatsvervangend opleider voor de opleiding psychiatrie Parnassia Noord-Holland. Thema’s waar zij zich mee bezig houdt zijn: euthanasieverzoeken bij patienten met ASS, OCD bij ASS, psychose bij ASS, eetstoornissen bij ASS, genderdysforie bij ASS en onderscheid maken tussen wanneer je iemand het best kan ondersteunen (begeleiding) of wanneer iemand in staat is zijn gedrag of gedachte te veranderen (behandeling).
   Lees meer
  dr. Jan-Pieter Teunisse

  dr. Jan-Pieter Teunisse

  Jan-Pieter Teunisse is gz-psycholoog en praktijkgericht onderzoeker in het Dr. Leo Kannerhuis en lector ‘Volwaardig Leven met Autisme’ op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Lees meer
  Linsey Wijburg

  Linsey Wijburg

  Linsey Wijburg is ervaringswerker bij Lister in het gebiedsteam GGZ Nieuwegein. Ze is deelnemer van de kerngroep van FANN (Female Autism Network of the Netherlands) en van de ervaringsraad van NIPA (Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme). Linsey is kartrekker van de herstelwerkgroep Vrouwen met autisme bij Enik Recovery College en verbonden aan de RINO Groep als ervaringsdeskundige bij onder andere de module Autisme bij vrouwen.Lees meer
 • Reviews
  Reviews