Privacyverklaring & disclaimer

Privacyverklaring

RINO Groep, gevestigd aan Oudenoord 6 in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
RINO Groep
Oudenoord 6
3513 ER Utrecht
030 2308400
www.rinogroep.nl

De Functionaris Gegevensbescherming van de RINO Groep is te bereiken via privacy@rinogroep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De RINO Groep verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functietitel
 • Vooropleidingniveau
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@rinogroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De RINO Groep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of opleidingsaanbod
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De RINO Groep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Op onze leslocatie in Utrecht maken wij gebruik van camerabewaking en -observatie om personen en eigendommen te beschermen. Bekijk ons camerabeleid.

Geautomatiseerde besluitvorming

De RINO Groep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de RINO Groep) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor ze zijn verkregen. Daarbij houden we rekening met wettelijke bewaartermijnen en andere richtlijnen. Ook houden we rekening met onze service om nieuwe certificaten te kunnen nasturen als oud-deelnemers die zijn kwijtgeraakt.

Delen van persoonsgegevens met derden

De RINO Groep deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De RINO Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Soms verstrekt de RINO Groep jouw persoonsgegevens aan zorgvuldig geselecteerde derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De RINO Groep gebruikt vooral technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De analytische cookies die wij gebruiken maken geen inbreuk op je privacy omdat de gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden en de IP-adressen zijn geanonimiseerd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, delen geen gegevens met Google, verzamelen geen gegevens voor advertentiefuncties en de functie voor User ID’s is uitgeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de RINO Groep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@rinogroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De RINO Groep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klikgedrag

De RINO Groep meet informatie van website-bezoekers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de site-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Hyperlinks naar externe sites

De RINO Groep website kan hyperlinks bevatten naar andere sites. De RINO Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de privacy bescherming op die websites.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De RINO Groep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@rinogroep.nl of 030 230 84 00.

​​​​​​​Wil je solliciteren bij de RINO Groep, dan vind je hier de privacyverklaring voor sollicitanten.

Disclaimer

De informatie op de website van de RINO Groep wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De RINO Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

De informatie op de website van de RINO Groep wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Op de inhoud van de webpagina’s van de RINO Groep en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de RINO Groep.

De informatie op de website van de RINO Groep wordt regelmatig aangevulden eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang enzonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Op de inhoud van de webpagina’s van de RINO Groep en op het eigen logo rustenauteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website magworden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleenmogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de RINO Groep.