Disclaimer & privacy

De informatie op de website van de RINO Groep wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De RINO Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

De informatie op de website van de RINO Groep wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Op de inhoud van de webpagina’s van de RINO Groep en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de RINO Groep.

De informatie op de website van de RINO Groep wordt regelmatig aangevulden eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang enzonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Op de inhoud van de webpagina’s van de RINO Groep en op het eigen logo rustenauteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website magworden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand ofopenbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleenmogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de RINO Groep.

Privacy statement

De RINO Groep gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van deze website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. De RINO Groep houdt zich bij de verwerking aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De gegevens die door de RINO Groep worden verwerkt, zijn gegevens die je zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen jouw identiteit (naam, adres e.d.) als ook gegevens die in verband staan met de door jou gestelde vraag of aangevraagde dienst. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van de RINO Groep. Jouw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van jouw gestelde vraag of aangevraagde dienst. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen. De gegevens kunnen incidenteel beschikbaar worden gesteld aan zorgvuldig geselecteerde derden. Indien je aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie - wat je in elk formulier kenbaar kunt maken - wordt dat direct gerespecteerd.

Klikgedrag

De RINO Groep meet informatie van website-bezoekers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de site-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Hyperlinks naar externe sites

De RINO Groep website kan hyperlinks bevatten naar andere sites. De RINO Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor de privacy bescherming op die websites.