Start op:

Online inschrijven is niet mogelijk.

Master SPPO (Systemisch Praktijkgericht Participerend Onderzoek)  (SPPO21A)

Ben jij werkzaam in zorg, welzijn of organisatieadvies en wil je je graag verder specialiseren in onderzoek en innovatie, om zo jouw beroepspraktijk en organisatie te veranderen en verbeteren? De Master SPPO is een tweejarige deeltijdopleiding waarin het accent ligt op een theoretische benadering van de beroepspraktijk en het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. De opleiding biedt onderwijs over (systeem-)theorie, onderzoeksmethodologie en maatschappelijke en filosofische vraagstukken.
 

Feiten

 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: dr. Robert van Hennikdrs. Véronique Limpens
 • Docenten

 • Kosten:
 • Cursuscode: SPPO21A

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Arts
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Arts, Jeugdarts, Ggz-agoog, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er en Leidinggevende/staf/management

De opleiding is bestemd voor iedereen die een wo- of hbo-bacheloropleiding heeft afgerond, ook buiten de zorg.

Accreditaties

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Bij een professionele master gaat het altijd over de praktijk. De praktijk waarin je werkt en onderzoek doet. Deze master is praktisch en direct toepasbaar. Het niveau is gelijk aan de universitaire master, in beide gevallen haal je de internationaal erkende titel van Master of Arts of Master of Science. De titel is dus gelijk, maar de weg is anders.
 

Voor wie?

 • Je hebt een bachelor op hbo- of wo-niveau en bent werkzaam in de zorg, welzijn of organisatieadvies.
 • Je wil je verder specialiseren in je professie en bijdragen aan innovatie van het vakgebied.
 • In jouw werk begeleid je veranderprocessen in complexe sociale systemen.
 • Je bent in staat om praktijkgericht onderzoek te doen en met dit onderzoek de beroepspraktijk te veranderen/verbeteren.
In deze opleiding ontwikkel je je tot een seniorprofessional die wetenschappelijke kennis, onderzoek en praktijk met elkaar kan verbinden, en daarmee antwoord geeft op actuele sociale, organisatorische en maatschappelijke vraagstukken.


In deze video vertellen we meer over deze opleiding:


 

Grip op veranderprocessen

Het kenmerk van complexe sociale systemen is dat veranderprocessen onvoorspelbaar verlopen. Dat kleine veranderingen onbedoeld bijeffecten hebben en kantelpunten kunnen zijn in kleine en grotere transities. Centraal in de opleiding staat de vraag hoe we verantwoord inzicht in en invloed op veranderprocessen kunnen krijgen. Door structurele feedback te organiseren en collaboratief onderzoek te doen naar samenwerking en ontwikkelingen, leren onderzoekers en participanten hoe zij leren (derde-orde-leren, Bateson, 1972).
 

Praktijkonderzoek

Praktijkonderzoek is van groot belang om de effecten van innovatie in zorg, welzijn en organisaties te monitoren, daarvan te leren en met de uitkomsten de alledaagse praktijk positief te beïnvloeden. Organisaties zien zich geconfronteerd met complexe vraagstukken. De aanleiding daarvoor kan van buiten komen, ingegeven door beleidsmakers en opdrachtgevers, of door een veranderende klantendoelgroep, hogere eisen en/of een veranderende marktpositie. De behoefte om onderzoek te doen kan ook van binnenuit ontstaan, als participanten betekenisvol willen anticiperen op wat de veranderende maatschappij van hen vraagt. Bij de master SPPO leer je te kijken naar de gegevens en behoeften binnen jouw (werk)context, waarbij je onderzoek doet en participanten betrekt: opdrachtgevers, collega’s, cliënten, professioneel en sociaal betrokkenen. Op basis van onderzoek maak je een gedegen plan. Zo worden intenties, samenwerking en effecten veel bewuster geanalyseerd en geconcretiseerd omdat ze zijn gebaseerd op onderzoek en een collectieve ambitie van betrokkenen.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Arts
 • Jeugdarts
 • Ggz-agoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
 • Leidinggevende/staf/management
De opleiding is bestemd voor iedereen die een wo- of hbo-bacheloropleiding heeft afgerond, ook buiten de zorg.

Inhoud

Je hebt een keer per week les. De lesblokken zijn onderverdeeld in drie thema’s: (1) systeemtheorie, (2) maatschappij en filosofie en (3) onderzoeksmethodologie. Het tweede jaar wordt voor een groot deel ingevuld met masterclasses over actuele thema’s en voorbeelden van praktijk- en participerend onderzoek.

In basis- en keuzemodules werk je aan de specifieke competenties van de Master SPPO. De bijbehorende gedragskenmerken leer je in de praktijk. Je wordt vaardig in het leren en implementeren van bewezen methoden (op micro-, meso-, macroniveau) binnen de dagelijkse praktijk van de opleiding. We delen praktische ervaringen en koppelen deze aan diverse instrumenten en methoden. We wisselen stevige kennisoverdracht in colleges van experts af met ‘ervaren en doen’ in een breed palet van masterclasses. Omdat er veel ruimte is voor reflectie op verschillende ervaringsniveaus middels intervisie en supervisie, krijg je alle ruimte om met je eigen leerdoelen aan de gang te gaan.

Bij de master SPPO denken en werken we vanuit een systeemtheoretisch kader. Het gaat daarbij om een visie op samenwerking en om uitgangspunten die in allerlei situaties toepasbaar zijn. Als deelnemer van deze master ben je betrokken bij innovatie en praktijkonderzoek in jouw organisatie. Dat vraagt om een integratie van kennis, vaardigheden en een professionele attitude op masterniveau. In deze opleiding kun je de benodigde competenties verder ontwikkelen. Gelet op het brede toepassingsbereik van de opleiding, kun je in het tweede jaar kiezen uit twee richtingen: zorg of ondernemen.

De master mikt op systeemgericht handelen op wetenschappelijk niveau. Dat betekent dat complexe, eigen praktijkproblemen op een systematische, wetenschappelijke wijze worden geanalyseerd, verhelderd en eventueel opgelost, met behulp van wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan om het gebruik van de onderzoeksresultaten, maar ook om het leren ontwerpen en uitvoeren van onderzoek, om zo een bijdrage te leveren aan kennisuitbreiding in jouw organisatie.
 

Programma

De opleiding bestaat uit 3 thema-lesblokken, eigen praktijkonderzoek, intervisie/werkgroepen en supervisie.

1. Lesblokken

Blok 1: Systeemtheorie Aan bod komen concepten als zelforganisatie, co-evolutie, structureel determinisme, koppelingen, feedbackmechanismen, systemisch leren, complexe adaptieve systemen, kantelpunten, emergentie, het verschil tussen invloed en controle, multi-actor netwerken, systemische intelligentie en beïnvloeding. Je bestudeert verschillende aspecten van systeemdenken. Ook besteden we aandacht aan hoe systemen leren op basis van 1e, 2e en 3e orde en het veranderen/ontwikkelen van betekeniskaders. Je leert complexe veranderprocessen in organisaties/systemen te observeren, volgen, beschrijven en bevorderen.

Blok 2: Maatschappij, organisatie en filosofie Je reflecteert op relevante ontwikkelingen en vraagstukken binnen je eigen vakgebied. We besteden aandacht aan VUCA (de huidige, snel veranderende wereld) en zelforganisatie in complexe systemen. Ook nieuwe ontwikkelingen die daarop aansluiten komen aan bod, zoals: design thinking, gezamenlijk beslissen, rhizomatisch denken (Deleuze), co-creatie, gepersonaliseerde zorg, gesitueerde zorg, lokale kennis en multi-actor-netwerk-theorie (Latour).

Blok 3: Onderzoeksmethodologie Je leert over verschillende onderzoeksmethoden, waarbij de nadruk ligt op praktijkgericht, collaboratief/participerend en kwalitatief onderzoek. Aan bod komen methoden als grounded theory, etnografisch onderzoek, CMM, conversatie-analyse, discoursanalyse, thema-analyse, collaboratief onderzoek, narrative inquiry, maar ook survey en statistiek.


2. Praktijkonderzoek
Alle deelnemers doen zelfonderzoek naar hun eigen praktijk met betrokkenen als mede-onderzoekers. Je wordt actief begeleid bij het stellen van een onderzoeksvraag, de ethiek, het ontwikkelen van een onderzoeksontwerp, het uitvoeren van het onderzoek, het analyseren van data en het co-construeren van een theorie, verhaal en conclusie. Het is van belang dat de onderzoeksresultaten de dagelijkse beroepspraktijk helpen veranderen/verbeteren.

Onderzoeksvragen:

Bij Systemisch Praktijkgericht Participerend Onderzoek onderzoek je je eigen praktijk, betrek je betrokkenen en belanghebbenden daarbij en is de uitkomst van onderzoek toepasbaar in de praktijk. Er zijn talloze onderzoeksonderwerpen denkbaar, bijvoorbeeld:
 • Een hulpverlener betrekt het sociale en maatschappelijke netwerk actief in de begeleiding van meerdere kinderen die met angstklachten school verzuimen. De hulpverlener zet praktijkgericht onderzoek op naar effecten van en leerervaringen in de netwerken. Betrokkenen, ouders en kinderen zijn mede-onderzoekers in het project. Samen willen zij beter begrijpen welke factoren de schoolgang belemmeren en bevorderen, en hoe de samenwerking tussen de betrokkenen effectief kan zijn. Interviewverslagen, scorelijsten en stripverhalen maken deel uit van de data in het onderzoek.
 • In een wijk wordt een transgenderstel gepest. Het buurtteam wil een project opzetten en begeleiden, en dat samen met bewoners in de wijk vormgeven. Het project gaat over dialoog en inclusie: hoe maken we dialoog mogelijk, waarin we verschillen verdragen, zonder dat het omgaan met verschil tot exclusie leidt? De vraag is hoe je diverse deelnemers in de wijk zodanig kunt betrekken dat het pesten stopt en de leefbaarheid toeneemt. Het project krijgt vorm met praktijkgericht actie-onderzoek waarin hulpverleners en bewoners samenwerken.
 • Een bedrijf wil de transitie aangaan naar klimaatneutraal presteren middels opgavegericht werken. Bij deze werkwijze is de maatschappelijke vraag en de publieke waarde ervan leidend. Beleid is niet op voorhand te bepalen maar krijgt vorm gedurende de procesimplementatie: ‘We make the path, walking it’. Het bedrijf stelt een onderzoeksteam samen van managers, personeelsleden, specialisten, facilitair medewerkers en klanten. Dit team maakt beleid, implementeert het, onderzoekt het effect, vraagt feedback van betrokkenen, past beleid aan, implementeert het, etc. Zo stuurt het team steeds bij in een op voorhand onvoorspelbaar proces.
3. Intervisie/werkgroepen
Je werkt in groepen samen aan je praktijkonderzoek, waarbij je reflecteert op elkaars onderzoek.

4. Supervisie
Je volgt supervisie, waarin je begeleid wordt bij het opzetten en uitvoeren van je praktijkonderzoek.

Competenties:

Voor de Master SPPO worden zes typen kerncompetenties (KC) onderscheiden:
 1. KC Algemene onderzoeksvaardigheden competenties
 2. KC Systemische Basiscompetenties
 3. KC Systemische Metacompetenties
 4. KC Competenties om systeemgericht te innoveren en onderzoeken in organisaties
 5. KC professioneel vermogen, b.v. kritisch denken en argumenteren, reflecteren, netwerken en professionele identiteit
 6. KC Coördineren van innovatieprojecten in een professionele omgeving, omgaan met onvoorspelbaarheid en aarzeling, het creëren van collectieve ambitie en omgaan met macht en politiek handelen

Veelgestelde vragen


1. Is de opleiding al erkend?
We zijn druk bezig met het verkrijgen van de erkenning en houden je graag op de hoogte hiervan.

2. Wanneer start de opleiding?
Naar verwachting september 2021.

3. Wat kost de opleiding?
De kosten zullen gelijk zijn aan die van andere masteropleidingen en zijn naar verwachting rond november 2020 bekend.

4. Welke vooropleiding heb ik nodig?
Een afgeronde bacheloropleiding op hbo- of wo-niveau.

5. Wat krijg ik als mij als belangstellende opgeef?
 • Je ontvangt updates over de erkenning en inhoud van deze opleiding
 • Direct bericht als je je kunt inschrijven

Meld je aan als belangstellende door rechtsboven op de gele button te klikken.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Er zijn geen accreditaties.

Bekijk ons geaccrediteerde aanbod

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: dr. Robert van Hennikdrs. Véronique Limpens
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: SPPO21A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl