Datum:

Kosten: € 340

Mogelijk t/m 15 februari 2024, tenzij eerder vol

Congres Kind en spel met focus op trauma en systeemgericht werken  (C2404)

Dit congres is een must als je affiniteit hebt met het toepassen van spel. Experts nemen je mee in effectieve spelvormen bij (getraumatiseerde) kinderen en hoe je ouders betrekt bij speltherapie. Je krijgt in één dag volop actuele kennis en toepassingen van Yael Meijer, Tineke Brug en Pim van der Pol, en keuzesessies met concrete handvaten voor lichaamsgerichte interventies, ernstige traumatische ervaringen, de therapeutische betekenis van spel en ouder-kind speltherapie.
 

Feiten

 • Omvang: 1 maandag van 9.00 uur tot 17.00 uur
 • Datum: 4 maart 2024
 • Locatie: Castellum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1, Utrecht
 • Sprekers: Tineke Brug MScAnkie de GelderElse Goossensenbc. Theresa Foks-Appelmandrs. Fieke Klein Wassinkdrs. Yael Meijerdr. Pim van der Poldr. Anneke Vinke
 • Sprekers

 • Kosten: € 340
 • Cursuscode: C2404

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdzorgwerker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)
 • Hulpverleners (algemeen)
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Jeugdzorgwerker, Vaktherapeut, Vaktherapeut (speltherapie) en Hulpverleners (algemeen)

De primaire doelgroep van dit congres zijn speltherapeuten, basispsychologen, orthopedagogen en vaktherapeuten die affiniteit hebben met het toepassen van spel. Ook professionals uit andere disciplines zoals leerkrachten, RT-ers, systeemtherapeuten, beeldend therapeuten, psychomotorisch therapeuten, gz psychologen, poh-gzz of maatschappelijk werkers die werken met spel zijn van harte welkom.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, Register Vaktherapie, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Als het leven ingewikkeld wordt, laten kinderen dat in hun gedrag zien. Spel kan een goede ingang bieden in diagnostiek en behandeling wanneer kinderen ingrijpende of traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Spelenderwijs kun je een kind helpen om de verstoring in de emotionele of sociale ontwikkeling op te lossen.
 

Programma in het kort

Tijdens het plenaire ochtendprogramma gaat Yael Meijer dieper in op het creëren van speelruimte binnen de 'window of tolerance' en het betrekken van ouders binnen de therapie. Pim van der Pol neemt ons mee in wat we geleerd hebben uit wetenschappelijk onderzoek naar spel, en wat momenteel bestudeerd wordt in Nederland. De nadruk in zijn lezing ligt op hoe je deze actuele inzichten toepast in het dagelijks werken met kinderen en hun gezinnen. Tineke Brug leert ons over het continuüm volgen en sturen en keuzes mbt regie in het spel, het creëren van veiligheid voor ouder en kind, specifieke spel therapeutische interventies in de driehoek ouder-kind en therapeut en gaat in op de bewustwording van wat je doet in het spelcontact en hoe je dit kan uitbreiden.

’s Middags volg je twee verdiepende sessies naar keuze. Theresa Foks-Appelman leert je in een interactieve sessie de nieuwste inzichten over welke spelvorm je wanneer kunt inzetten en met welk beoogd resultaat. Je kan zelf ook een spelvorm inbrengen waar je graag op in wil gaan. Anneke Vinke wil je leren hoe je kinderen met lichaamsgerichte interventies kunt helpen om emoties te reguleren, waarna je de speltherapie effectiever kunt hervatten. Else Goossensen laat je oefenen met het betrekken van ouders via therapeutische interventies in ouder-kind speltherapie. Ze deelt meer over goed-genoeg ouderschap en intersubjectiviteit aan de hand van speelsheid, acceptatie, nieuwsgierigheid en empathie. Ankie de Gelder heeft veel ervaring met speltherapie voor ernstig getraumatiseerde kinderen zoals vluchtelingenkinderen en gaat onder andere in op systeem- en contextgericht werken met deze kinderen.

Wat leer je?

 • Herkennen van stress- en traumagerelateerde signalen in je spelkamer
 • Speelruimte creëren binnen een kleine window of tolerance
 • De belangrijke ander van het kind binnen of buiten de spelkamer? Afwegingen ten aanzien van loyaliteit, autonomie, relationele veiligheid, generalisatie en hanteren van geheimen
 • Falen is het nieuwe leren: het belang van reflectie, intervisie en supervisie
 • Actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek toepassen in het dagelijks werk
 • Continuüm volgen-sturen, de keuzes mbt regie in het spel en het creëren van veiligheid voor kind en ouder
 • Speltherapeutische interventies in de driehoek ouder-kind-therapeut
 • Bewustwording van wat je al doet in het spelcontact met kind en ouder en hoe je dit kan uitbreiden
Afhankelijk van de verdiepende sessies die je kiest, leer je:
 • Lichaamsgericht en neuro-geïnformeerd werken
 • Hoe je een kind door lichaamsgerichte interventies kunt helpen reguleren
 • Adequaat gedrag bij oplopende spanning herkennen en bekrachtigen
 • Intersubjectiviteit gebruiken in het betrekken van ouders
 • Therapeutische interventies om ouder-kindspeltherapie te geven
 • Systeemgericht speltherapie inzetten na ernstige traumatische ervaringen zoals vluchten uit oorlogssituaties
 • De diepere betekenis van een verschillende spelvormen onderzoeken
 • De betekenis onderzoeken en begrijpen van een kind dat niet wil spelen, juist steeds hetzelfde speelt of iets kapot wil maken
 • Herkennen en leren wat te doen wanneer er sprake kan zijn van overdracht en tegenoverdracht

Inhoud

Yael Meijer

Een kind in de spelkamer is niet alleen: traumabehandeling binnen speltherapie
Als professional beschik je over een veelheid aan interventies om kinderen binnen hun speelruimte te helpen wanneer ze in hun ontwikkeling vastlopen door bijvoorbeeld angst, woedebuien, stressklachten, somberheid of problemen met hun zelfbeeld. Maar wat als een kind onder de tafel blijft zitten? Als een spel of verhaal zich niet ontvouwt en ontwikkelt? Als je vast lijkt te zitten als therapeut? Oftewel, als de speelruimte niet ontstaat? Aan de hand van een concrete casus gaan we in op de uitdagingen van speltherapie binnen een complex kader van trauma, pleegzorg en conflicten tussen de belangrijke volwassenen om de kinderen.

Pim van der Pol

Spelen is geen spelletje: wetenschappelijk onderzoek verkend en vertaald naar de praktijk
Evidence-based werken en speltherapie is een lastige combinatie. Elk kind heeft immers zijn eigen thematiek en hoe normeer je inhoudelijk spel? Toch wordt er wel degelijk onderzoek gedaan. Aan de hand van verschillende zienswijzen op spel kijken we naar (on)mogelijkheden van research van vorm en inhoud van spel. Pim gaat onder andere in op de vraag welke aspecten in de spelontwikkeling bijzondere aandacht verdienen. We sluiten de presentatie af met een kort rollenspel en discussie om de vertaling naar de praktijk te maken.

Tineke Brug

Ouder en kind speltherapie
Om als speltherapeut aan het werk te kunnen gaan met ouder-kind speltherapie maak je gebruik van kennis van hechting, de ontwikkeling van de ouder-kind relatie en kennis van spelontwikkeling. Op welke manier kan je ouder-kind spel veilig laten plaats vinden in de therapie en wat heb jij daar als therapeut voor nodig? 
Je leert van Tineke over verdiepende speltherapeutische interventies en over het continuüm volgen-sturen. Wie heeft wanneer  regie en welke keuzes maak je als speltherapeut gedurende de sessie met ouder en kind. Hoe je zelfkennis als therapeut en je reflectieve mogelijkheden je daarbij helpen.
Je vaardigheden om een therapeutische relatie aan te gaan met ouder en kind, het omgaan met afstand en nabijheid, en de ervaringen die je hebt om in het spel in contact te zijn met ouder en kind steunen je om een ouder-kind sessie met vertrouwen in/aan te gaan. 
Tineke neemt je mee naar wat je al doet in de behandelkamer met ouder en kind en laat zien hoe en welke theorie dit ondersteunt en verder aanmoedigt. We besteden aandacht aan wat therapie met ouder en kind ook bij jezelf als therapeut te weeg brengt.

Je hebt keuze uit 2 van de onderstaande verdiepende sessies:
 

Traumatische en ingrijpende gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat de ontwikkeling van een kind wordt bedreigd of vastloopt. In een therapeutische setting kan een kind in spel op een veilige manier laten zien met welke moeilijkheden het (onbewust) worstelt. Met voorbeelden en beeldmateriaal uit de praktijk verdiep je je kennis van op welke wijze spel helpt bij het verwerken van nare ervaringen en het leren reguleren van gevoelens en gedrag. We gaan in op het betrekken van het systeem rondom het kind, denk aan ouders, gezin en school. Spel kan ook hierin een helpende en verbindende rol spelen.
Ankie heeft veel ervaring in het werken met vluchtelingenkinderen en zal in de casuïstiek ingaan op het werken met deze doelgroep.

Leerpunten
Je leert scherper te observeren op traumagerelateerde problematiek in spel. Je leert hoe je spel kunt inzetten wanneer er sprake is van zeer ingrijpende gebeurtenissen zoals vluchten uit oorlogssituaties. Je leert hoe je spel systeemgericht kunt toepassen tijdens bijvoorbeeld gezinsbezoeken. Je wordt ook sensitiever in het signaleren van gedragsverandering als effect van speltherapie.
 

In deze verdiepende sessie schenken we aandacht aan lichamelijke reacties in de spelkamer, binnen de context van speltherapie. Wat zie je tijdens spel en hoe kan je het verhaal van het lichaam en het verhaal van het spel verbinden? Wat doe je met een kind dat overactief of juist onderactief binnenkomt? Wat zie je, wat kan je doen om dit kind weer zo gereguleerd te krijgen dat het kan profiteren van de speltherapeutische interventie? Hoe leg je contact met het lichaam? Hoe benoem je lichamelijke signalen en hoe ga je er mee aan de slag?
Deze vragen staan centraal. Vanuit het kader van speltherapie en fasen in spelontwikkeling leggen we de relatie met lichaamsgericht werken. De theoretische onderbouwing komt uit het neurosequentieel model van therapeutisch handelen, de polyvagaal theory en sensorimotor psychotherapy. Voorbeelden komen uit eigen klinische praktijk en Engelstalige literatuur en onderzoek.

Leerpunten
Je hebt kennis van en geoefend met lichaamsgericht en neuro-geïnformeerd werken, met specifieke aandacht voor:

 • diverse niveaus van activatie (stress-systeem) bij het kind
 • opmerken wat er speelt in het lichaam en dit betrekken in het spel
 • embedded relational mindfulness®
 • fysieke manieren om een kind te co-reguleren

We kijken naar een kind in therapie dat speelt en proberen het therapeutische proces te begrijpen. We kunnen wel tevreden zijn als een kind na een therapiesessie de indruk geeft dat het zich beter voelt, of als de ouders de therapeut prijzen omdat die het kind zo goed geholpen heeft.
Maar wat is er nu precies gebeurd? Met welk spel is de verandering of verbetering tot stand gekomen? Zijn er spelvormen, speelgoed of is er specifiek spelmateriaal dat een therapeutisch proces op gang kan brengen, stimuleren of juist verstoren? 
 
Leerpunten
1. Deelnemers gaan de diepere  betekenis van een spel onderzoeken, zoals
a. Welke gevoelens worden beleefd in een bepaald spel
b. Waarom is een bepaald spel therapeutisch
c. In welke ontwikkelingsfase hoort een bepaald spel
 
2. Deelnemers gaan de betekenis onderzoeken en begrijpen van een kind dat
a. niet wil spelen
b. steeds hetzelfde speelt
c. iets kapot wil maken
 
3. Deelnemers gaan herkennen wanneer er sprake kan zijn van overdracht en tegenoverdracht
a. hoe te herkennen
b. wat te doen
 

Wanneer ouders betrokken zijn bij de behandeling van hun kind, of er zelfs een actieve rol in spelen, vergroot dat de kans op een succesvolle therapie. Het versterken van de hechtingsrelatie tussen ouder en kind krijgt dan ook steeds meer aandacht in de behandeling van kinderen. Tegelijk roept dat ook vragen op; hoe betrek ik de ouder bij het spel van het kind, wie krijgt de regie, wat doen we wel en wat niet? Voelt het niet ongemakkelijk, zo’n ouder in de spelkamer? En wat als er disconnectie ontstaat?
In deze sessie verdiepen we ons in ouder-kind speltherapie. De hechtingstheorie en de theorie over intersubjectiviteit vormen daarbij de basis. Ieder traject is uniek. Je krijgt dan ook geen pasklare werkvormen aangereikt; je krijgt de kapstok voor ouder-kind speltherapie. We hangen de therapeutische interventies als het ware onder deze kapstok. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af, zodat je ervaart op welke manier ouder-kind spel van waarde kan zijn binnen jouw therapie.

Leerpunten
Je krijgt kennis van de theorie van intersubjectiviteit, goed-genoeg ouderschap en de vijf domeinen van ouderschap. We behandelen speelsheid, acceptatie, nieuwsgierigheid en empathie. Je ziet hoe spel ‘de derde partner’ kan zijn. Je kunt deze begrippen omzetten in therapeutische interventies binnen ouder-kind speltherapie.

 


 Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Doelgroep

De primaire doelgroep van dit congres zijn speltherapeuten, basispsychologen, orthopedagogen en vaktherapeuten die affiniteit hebben met het toepassen van spel. Ook professionals uit andere disciplines zoals leerkrachten, RT-ers, systeemtherapeuten, beeldend therapeuten, psychomotorisch therapeuten, gz psychologen, poh-gzz of maatschappelijk werkers die werken met spel zijn van harte welkom.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Sprekers: Tineke Brug MScAnkie de GelderElse Goossensenbc. Theresa Foks-Appelmandrs. Fieke Klein Wassinkdrs. Yael Meijerdr. Pim van der Poldr. Anneke Vinke
 • Sprekers

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze bijeenkomst?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: C2404 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou