Modulaire opleiding Infant Mental Health consulent DAIMH (voorheen generalist)  (IMG)

IMH: vroege ervaringen als basis voor de toekomst

Infant Mental Health (IMH) draait om de basis voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling. Een sterke en afgestemde band tussen ouders en het zeer jonge of ongeboren kind is daarbij van groot belang. In de opleiding IMH-consulent leer je problemen in de ouder-kindrelatie observeren, signaleren, begeleiden en optimaliseren, en het IMH-gedachtegoed te integreren in de werksetting of het beleid van je organisatie. Ook leer je hoe en wanneer je ouder-kind kunt doorverwijzen naar behandeling.
 

Hoe is de opleiding opgebouwd? 

De IMH-opleidingen zijn modulair opgebouwd, waarbij je afhankelijk van je route een aantal modules volgt (zie schema). Alle deelnemers starten met module 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren. Daarna kun je doorstromen in een van de opleidingen IMH-consulent of IMH-specialist. In een selectiegesprek met de hoofdopleider wordt samen met jou afgestemd welke route het beste past bij je belangstelling, je vooropleiding en je praktijk/werkplek (welke zorg- en behandelverantwoordelijkheid heb je en kun je krijgen).
 
De duur van de opleiding IMH-consulent is minimaal 1 en maximaal 5 jaar. Je begint met module 1, dan volg je modules 2 en 4 (in willekeurige volgorde) en je eindigt met module 8. Module 3 volg je gelijktijdig met de andere modules. Prijzen, startdatums e.d. vind je bij de modules. 
 
Eventuele vrijstellingen kun je via het vrijstellingenformulier voorleggen aan de hoofdopleider. Als je in aanmerking komt voor vrijstelling voor module 1, mag je instromen in module 2 nadat je een vervangende opdracht en een selectiegesprek met een van de hoofdopleiders met goed gevolg hebt afgerond. 

De titel IMH-consulent is een aanvullende aantekening bij jouw beroepstitel.

De kern van IMH

Infant Mental Health (IMH) omvat de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 6 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. Hoe jonger het kind, hoe afhankelijker het is van de relatie met de ouders/verzorgers. Deze relatie met de ouder(s) en de ontwikkeling begint al in de baarmoeder. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen ouders en kind. Een veilige en gezonde (gehechtheids)relatie draagt bij aan een mooie basis voor een lichamelijke, sociale, emotionele en cognitieve gezonde en veilige ontwikkeling van het kind. De generationele overdracht speelt vaak een grote rol bij het aangaan van een relatie tussen ouder en kind. Soms gaat het opbouwen van deze veilige relatie dan ook niet vanzelf goed.

Zowel kind-, ouder-, als omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en andersom heeft de kwaliteit van de ouder-kindrelatie weer invloed op deze factoren. Het is van belang om factoren die een risico kunnen vormen voor problemen tijdens de zwangerschap of in de vroege ouder-kindrelatie zo snel mogelijk te signaleren en te analyseren. Vroeg ingrijpen vanuit de IMH-visie betekent zowel het voorkomen van problemen alsook indien noodzakelijk snel en deskundig ondersteuning bieden.

Visie op IMH – passend bij de transitie  

De IMH-opleidingen sluiten aan bij de transitie en transformatie (binnen de Jeugdwet en jeugdhulp) en zijn integratief, cyclisch en modulair opgebouwd. We leiden multidisciplinair op. Daardoor ontmoeten de verschillende beroepsgroepen die met zwangeren en jonge kinderen en gezinnen werken elkaar in de opleiding. Dit heeft een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van alle disciplines en professionals, en komt ten goede aan zwangeren en gezinnen met jonge kinderen. Dit past ook bij de actuele situatie binnen de jeugdzorg en GGZ (Wet Jeugdhulp en de wijkgerichte zorg, Zorgverzekeringswet met huisartsenzorg en POH-GGZ, en de Jeugd GGZ, generalistische basis-ggz, specialistische ggz) en bijbehorende (kwaliteits-) en wettelijke beroepsregisters zoals SKJ en BIG.

De rol van de IMH-consulent

De IMH-consulent heeft ruime ervaring en expertise in preventie, herkennen, observeren, begeleiden en ondersteunen van de relatie tussen ouders en (ongeboren) kind. De IMH-consulent komt in actie als hij of zij op basis hiervan aantoonbare signalen ziet dat de ouder-kindrelatie:
 • een lastige start heeft
 • onder druk staat
 • er mogelijk sprake is van een verstoorde ouder-kindrelatie
 • er signalen zijn van onveilig opgroeien door trauma
 • er sprake is van psychopathologie bij ouder of kind
 • er een ggz-professional in de aanvullende jeugdhulp of jeugd-ggz nodig is ter behandeling van ouder en (ongeboren) kind
Als IMH-consulent heb je de verantwoordelijkheid om de ouder-kindrelatie te observeren, te begeleiden, te ondersteunen en een mogelijke verstoring te signaleren in het ouderschap. In overleg met collega’s voer je de eerste stappen van de triage uit. Daarnaast kun je het IMH gedachtegoed gedegen overbrengen en integreren in je werksetting. ​​​​​​

'IMH leert je kijken door de ogen van het jonge kind en die van de ouder'. Lees het interview met hoofdopleider Phineke Tielenius Kruythoff.


Doelgroep

De doelgroep voor de opleiding IMH-consulent bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals die met (jonge) gezinnen en/of hun ouders werken, zonder ggz-behandelverantwoordelijkheid, waaronder:

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Systeemtherapeut
 • Geestelijk verzorger
 • Arts
 • Kinderarts
 • Jeugdarts
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
 • Vaktherapeut (speltherapie)
 • Beleidsmedewerker/manager in de jeugdzorg
 • Logopedist
 • Kinderfysiotherapeut
 • Wijkverpleegkundige
 • Orthopedagoog/Basispsycholoog die bijvoorbeeld werkzaam is in wijkteam of kinderopvang 
 • Pedagoog
 • Gezins-/jeugdwerker/-manager werkzaam in buurt- en wijkteam, bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis
 • Raadsonderzoeker Raad voor Kinderbescherming
 • Neonatoloog
 • Consultatiebureau-arts
 • Verloskundige
 • Gynaecoloog

Wat leer je?

Na het volgen van de opleiding IMH-consulent:

 • ben je deskundig op het gebied van preventie, observatie, begeleiding, ondersteuning en kortdurende interventies
 • kun je een signalerende en begeleidende rol vervullen als de ouder-kindrelatie verstoord lijkt en/of als er vermoeden is van ongezonde ontwikkeling of onveilig opgroeien
Met die kennis en vaardigheden draag je bij aan een kansrijke start van deze (zeer, jonge) kinderen en hun (prille) ouders.

Inhoud

Het gaat in de transitie om basiszorg, preventie en indien nodig toeleiden naar specialistische zorg, en - wanneer de ontwikkeling van het kind weer voldoende gezond en veilig is - terugleiden naar de wijkteams of lichtere zorg. Deze processen bekijken we vanuit een overkoepelende visie, waarin continuïteit van relaties - ook die van de professional - centraal staat. Relaties beïnvloeden relaties: die tussen kind en ouder(s), tussen gezin en wijdere omgeving, maar ook die tussen professional en gezin, zoals bekend een van de belangrijkste voorspellende factoren.
 
Daarnaast zijn er een aantal thema’s die in elk cursusonderdeel terugkomen:

 • de dimensie veilig gezonde en onveilig verstoorde ontwikkeling
 • observatie als methodiek
 • de integratie somatiek en psyche
 • veerkracht en risicofactoren
 • cultuursensitief werken

Certificaat

Basis


IMH module 1: Visie en vaardigheden gericht op ouder-kindrelatie in context

Hoe stimuleer je het opbouwen van een veilige band tussen ouders en hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze module ontdek je hoe belangrijk een gezonde wisselwerking is tussen ouder(s) en het ongeboren of zeer jonge kind en hoe jij kunt bijdragen aan hechting, affectregulatie en stressreductie. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is de start en verplicht onderdeel van de opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist. De module is ook los te volgen.

Geaccrediteerd

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie

Hoe help je ouders (met psychische problemen) een band op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je welk effect bepaalde ervaringen hebben op ouderschap en hoe je deze ouders en kinderen ondersteunt. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van de opleidingstrajecten IMH-consulent en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH module 4: Kortdurende interventies

Hoe vind je de juiste ingang in gezinnen met zeer jonge of nog ongeboren kinderen? In deze cursus ontdek je hoe je door de ogen van het kind kunt kijken naar de ouder-kindrelatie en hoe je daar je behandeling van die relatie op aanpast. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-consulent (voorheen IMH-generalist) en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH module 8 (voorheen module 7): Integreren van de IMH visie in werk en persoon

Hoe breng je de visie op de ouder-kindrelatie van Infant Mental Health (IMH) binnen in je team? Leer in deze cursus welke instrumenten en voorbeelden je kunt inzetten om je collega's te interesseren en motiveren voor deze benadering en de bijbehorende interventies. Deze module is onderdeel van de opleidingstrajecten IMH-consulent en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH module 3-C: Observeren van de ouder-kindrelatie/baby-observatie

Het samenspel tussen een ouder en een zeer jong of nog ongeboren kind zegt veel over de onderlinge relatie. In deze module ontdek je hoe je de interactie tussen ouder en kind observeert en hoe je daar betekenis aan geeft. Ook leer je hoe je de observaties als behandeling kunt benutten. Deze module is onderdeel van het opleidingstraject IMH-consulent (voorheen IMH-generalist).

Geaccrediteerd

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen van) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Hoofdopleider: drs. Phineke Tielenius Kruythoff
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  `

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IMG zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl