Een integratieve benadering voor de aanpak van jongeren met complexe gedragsproblemen  (A2273)

Professionaliseer met het Waaiermodel

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Ervaar jij ook dat de behandeling van jongeren met complexe gedragsproblemen moeizaam verloopt en dat alles wat je probeert weinig resultaat lijkt op te leveren? Het Waaiermodel combineert vijf benaderingswijzen die je als hulpverlener dan kunt inzetten. Het model werkt niet alleen overzichtelijk voor jou, maar ook voor je cliënt en de rest van het multidisciplinaire behandelteam. Onderlinge verbondenheid en gezamenlijke ‘spirit’ neemt toe en draagt bij aan het effect van de behandeling.
 
 • Inhoud

  'In drie bijeenkomsten ga je door het hele model en maak je je de termen eigen'. 'De inhoud vanuit Elly was super!'

  Oud-deelnemers

  Bij de aanpak van jongeren die worstelen met gedragsproblemen lopen veel hulpverleners aan tegen de weerbarstigheid ervan. Ondanks de inzet van veelbelovende aanpakken uit verschillende theoretische domeinen (zoals het pedagogische, therapeutische en systemische), is de constatering dat veel is geprobeerd en ‘niets helpt’. Als gevolg hiervan overheerst teleurstelling en handelingsverlegenheid. 

  Cruciaal voor een succesvolle behandeling van deze doelgroep, blijkt onderlinge verbondenheid van cliënt, betrokkenen, behandelaren en sociotherapeuten. Vaak ontbreekt deze echter en werkt iedereen geïsoleerd aan zijn eigen doelen waardoor deze aanpakken veel minder resultaat opleveren! 

  Zowel bij ambulante als residentiële behandeling leidt werken met het Waaiermodel tot krachtiger handelen. Het geeft door de combinatie van de benaderingswijzen eenvoudig richting en creëert logische verbinding in de samenwerking. Uitgangspunt is het klinisch leiderschap van de gedragswetenschapper over zo’n geïntegreerde behandelaanpak.

  De vijf benaderingswijzen:

  • Systemisch: betrekken van de ouders en het steunnetwerk
  • Pedagogisch: het creëren van een sterk pedagogisch klimaat
  • Motiverend: motiveren van de cliënt
  • (socio-) therapeutisch: interveniëren gericht op reductie psychopathologie
  • Interprofessioneel: bouwen aan een netwerk
  In deze cursus leer je hoe je met het Waaiermodel in de praktijk werkt. We maken een verdiepingsslag door de inzichten uit de CGT toe te passen op de interventies uit het Waaiermodel. Hier kun je meer lezen over het Waaiermodel.

  Wat kun je verwachten?

  Dagdeel 1: De 5 theoretische benaderingswijzen ontrafeld
  Dit deel behandelt de analyse van de problematiek van de jeugdige aan de hand van vijf theoretische kennisdomeinen. De pedagogische en de socio-therapeutische insteek worden sterk uitgelicht. Daarnaast besteden we aandacht aan de invloed van commitment, het (gezins-) systeem en de professionele samenwerking op de problematiek en de verandering daarvan. De analyse verloopt van grofmazig naar gedetailleerd. Elk kennisdomein leggen we uit aan de hand van drie of vier kernbegrippen, de zogenaamde ‘pijlers’. Deze vormen de wegwijzers voor de aanpak vanuit de betreffende insteek. Vervolgens wordt de gedragstherapeutische insteek verder uitgediept. We gaan in op de operante en klassieke conditionering, en de functie-analyse en betekenisanalyse, waarbij je aan de slag gaat met ‘werkbladen’ waarin deze gedragstherapeutische inzichten verwerkt zijn.

  Dagdeel 2: Het behandelproces nader beschouwd
  Fases uit het Waaiermodel worden onderscheiden en verder uitgediept. Daarbij richten we ons op de doelformulering per fase en de bijbehorende interventies. Je leert de basisstructuur van drie werkplannen kennen en gaat aan de slag met het format van het meest uitgebreide werkplan: het versterkingsplan. Daarbij maak je een keuze uit interventies die gebaseerd zijn op het 5-G schema. Ook komt psycho-educatie als doeltreffende interventievorm aan bod.

  Dagdeel 3 + 4: Gespreksvaardigheden en onderlinge samenwerking
  Bij de behandeling van jeugdigen met veelzijdige problematiek is het belangrijk dat alle betrokken behandelaars op een lijn staan. Je leert hoe je de individuele begeleiding van de jongere en/of diens ouders afstemt op de begeleiding van andere professionals in dezelfde behandelcontext. Een hulpmiddel daarbij is de structuur die is aangebracht in het Waaiermodel (kleurdomeinen en fasen). Doordat je deze laat terugkomen in het gesprek met de jeugdigen en bij het teamoverleg, ervaar je dat iedereen als meer vanzelfsprekend op een lijn staat. 
  Omdat ook de kwaliteit van de gespreksvoering belangrijk is, oefen je met de verschillende gespreksvormen. Deze worden kritisch geëvalueerd zodat je de juiste vaardigheden ontwikkelt. 
   

  Wat leer je?

  • Je hebt beter zicht op de 5 relevante benaderingswijzen: pedagogisch, motiverend, socio-therapeutisch, systemisch en interprofessioneel, en op de aanknopingspunten (3 of 4 per invalshoek) voor het handelen in de praktijk. 
  • Je kunt 3 verschillende werkplannen opstellen: pedagogisch plan, motivatieplan en versterkingsplan. Daarmee formuleer je op het juiste moment de meest relevante doelstellingen. Je kunt de formats voor deze werkplannen vertalen naar je eigen behandelpraktijk.
  • Je kunt de eigen expertise gericht inzetten en beschikbaar maken voor collega’s, omdat je ervaring opdoet met werkbladen die het handelen in de praktijk helpen concretiseren.
  • Je kunt de analysemodellen van de CGT (FA’s en BA’s, 5G schema en A-B-C observatiemodel) toepassen in de diverse invalshoeken. Ook leer je concrete technieken uit de CGT inzetten in de genoemde werkplannen. 
  • Je kunt het geleerde overdragen binnen je eigen team en naaste collega’s.
  • Je hebt ervaren hoe je met hulp van het Waaiermodel gesprekken kunt voeren met de jongere en diens ouders, je team en andere behandelaars, zodat de onderlinge verbondenheid en de eenduidigheid van het handelen goed geborgd zijn.

  Toetsen

  De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht waarin je het versterkingsplan opstelt voor je eigen casus en de sociotherapeutische insteek verder uitdiept. De opdracht lever je binnen drie weken na afloop van de cursus in.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.
  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  2 donderdagen van 13.30 tot 16.30 uur en 1 donderdag van 09.30 tot 16.30 uur

  Datums

  2, 9 en 16 december 2021

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Orthopedagoog-generalist BIG
  • Gz-psycholoog BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Systeemtherapeut

 • Docenten
  drs. Elly van Laarhoven-Aarts

  drs. Elly van Laarhoven-Aarts

  Elly van Laarhoven-Aarts is BIG-geregistreerd klinisch psycholoog en orthopedagoog BIG, VGCT-gedragstherapeut. Bovenal is zij een pedagoog in hart en nieren. Voorheen werkte ze als universitair docent bij Orthopedagogiek en Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht. Vanaf 2021 is zij eigenaar van haar onderneming ELA Consultancy, een bureau voor advies en consultatie. Elly heeft exper­tise ontwik­keld op het gebied van cogni­tieve gedrags­thera­pie. Die benade­ringswijze vindt zij erg boeiend vanwege de moge­lijk­heden die geboden worden om kennis, inzicht en vaar­dig­heden over te dragen op andere professionals. Na al die jaren lukt het haar nog steeds niet om haar enthousiasme voor de doel­groep onder stoelen of banken te steken. Omdat ze weet dat haar enthousiasme aanstekelijk werkt, is dat een van haar tools om cursisten te boeien voor deze ‘weerbarstige’ proble­ma­tiek. Tegelijkertijd is Elly in staat om de theorie te koppelen aan de prak­tijk zodat ze cursisten niet alleen geïnspireerd, maar ook met veel nieuwe bagage laat vertrekken.

  Het Waaiermodel is door haar ontwikkeld en wordt inmiddels toegepast in diverse instellingen. Elly heeft daarbij een stimulerende en coachende rol.

  Als super­visor geeft Elly sinds 1990 super­visie in oplei­dingstrajecten binnen de NVO, het NIP, de VGCt, FGzPt en NIFP. Dit laatste met name in de rol van hoofddocent van de supervisorenopleiding NIFP.Lees meer
 • Literatuur
  • Laarhoven, C.M.A. van, Hoogd, M. & Verhaaren. (2019).  Residentieel Behandelen Uitgelicht. Handboek methodisch handelen met het Waaiermodel. Amsterdam: SWP ISBN 9789088508844   
  • Laarhoven, C.M.A. van, Hoogd, M. & Verhaaren. (2020). Werkboek Residentieel Vakmanschap Uitgelicht / DEEL IV ROOD. Amsterdam: SWP ISBN 9789088509636 
 • Reviews
  Reviews