Aanvullende POH-GGZ opleiding  (PA17B)

Registratiemodule POH-GGZ

Inschrijven is niet meer mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Ben je voor 2016 opgeleid tot praktijkondersteuner ggz en wil je voldoen aan de nieuwe eisen die aan jouw functie gesteld worden? In deze aanvullende opleiding doe je alle aanvullende competenties op die je nodig hebt volgens de actuele criteria van de Landelijke Huisartsenvereniging.
 
 • Inhoud

  De RINO Groep heeft al vijf jaar ervaring in het opleiden van Praktijkondersteuners Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ). Deze opleidingen zijn uitgevoerd in samenwerking met Dimence. Inmiddels zijn de ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg en de ggz elkaar snel opgevolgd:

  • De komst van de generalistische basis ggz en duidelijke invloed op de psychische problematiek van patiënten in de huisartsenzorg.
  • Het verschijnen van het functie- en competentieprofiel praktijkondersteuner ggz dat is ontwikkeld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), PsyHAG en InEen. Het profiel is vervolgens voorgelegd aan verschillende samenwerkingspartners en besproken met de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Landelijke Vereniging POH-GGZ.
  • De komst en invloed van de Jeugdwet, rol van de gemeente en de ontwikkelingen rondom de POH-GGZ Jeugd.
  • De rol van de zorgverzekeraar in het benoemen van hbo-vooropleidingen en het erkennen van opleidingen POH-GGZ.
  • De campagne Zorgkansen en de opkomst van zij-instromers die in versneld tempo willen worden opgeleid in het werk van de POH-GGZ.
  • De handreiking VNG en LHV ter ondersteuning van de samenwerking op lokaal niveau.
  • De publicatie van de uitwerking toekomstvisie huisartsenzorg 2022: het NHG/LHV-standpunt geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg.
  • Het 7-puntenplan van het NIP.
  • De monitorrapportage generalistische basis-ggz, juni 2016 en de aanbiedingsbrief van de minister aan de Tweede Kamer.

  De huidige opleiding POH-GGZ sluit uiteraard aan bij deze actuele ontwikkelingen.

  Het competentie- en functieprofiel POH-GGZ van de LHV is richtinggevend en biedt een kader aan de betrokken stakeholders zoals huisartsen, zorgverzekeraars, opleiders en beroepsverenigingen. De invulling van de functie wordt met grote belangstelling gevolgd door stakeholders en het Ministerie van VWS. Een van de stakeholders, namelijk de zorgverzekeraars, hanteren verschillende uitgangspunten in hun inkoopafspraken met huisartsen. Dit leidt tot regionale verschillen in gestelde eisen aan de POH-GGZ: we adviseren POH’s-GGZ dan ook om in samenspraak met huisarts en verzekeraar te inventariseren welke eisen worden gesteld aan vooropleiding, opleiding POH-GGZ en overige (na- en bij) scholing.
   
  Registratie bij de Landelijke Vereniging POH-GGZ en tegelijkertijd uw beroepsregistratie op orde behouden. 
  De LV POH-GGZ heeft een kwaliteitsregister ingevoerd, waarbij zij de kwaliteit van de POH-GGZ wil bewaken en bevorderen: http://www.poh-ggz.nl/accreditatie
  In artikel 5 van het reglement staat aan welke eisen de POH-GGZ moet voldoen om hierin ingeschreven te worden. Er is daarin sprake van een overgangsregeling voor al werkzame POH’s-GGZ. Er is een toetsingscommissie ingesteld die evt. uitzonderingen op de regel behandelt. De aanvullende opleiding van de RINO Groep kan een aanvulling zijn op uw eerder gevolgde opleiding POH-GGZ, cursussen en vooropleiding.

   Heb je eerder je diploma POH-GGZ behaald?
   Wat betekenen deze ontwikkelingen als je eerder je opleidingsdiploma POH-GGZ bij de RINO Groep heeft behaald? In het functie- en competentieprofiel POH-GGZ, opgesteld door de LHV, staan de werkzaamheden en de competenties van de POH-GGZ beschreven. Ook wordt gesteld dat een POH-GGZ bovenop bepaalde hbo-vooropleidingen een opleiding POH-GGZ moet hebben gevolgd van 20 dagen. Het merendeel van de zorgverzekeraars neemt dit uitgangspunt over in de inkoopafspraken huisartsenzorg.
   De RINO Groep biedt daarom alle eerdere deelnemers van de opleiding POH-GGZ (2011-2015) de mogelijkheid om middels een aanvullende registratiemodule in aanmerking te komen voor een aanvullend certificaat. Jouw eerder behaalde diploma plus dit certificaat maken dat je volwaardig bent opgeleid volgens de criteria van de LHV.

   Wat leer je?

   Je leert alle competenties van de POH-GGZ beheersen zoals beschreven in het competentieprofiel POH-GGZ, opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). In de eerdere opleiding kwamen met name de competenties organisator, zorgverlener en de reflectieve zorgprofessional aan bod. Om volledig aan te sluiten bij het competentieprofiel van de LHV staan in deze aanvullende registratiemodule de competenties communicator, samenwerkingspartner en gezondheidsbevorderaar centraal.

   Werkwijze

   • (Zorggerelateerde) preventie en richtlijnen kind en jeugd (0,5 dag)
    Competentieprofiel: Kwaliteitsbevorderaar/Gezondheidsbevorderaar

   • (Zorggerelateerde) preventie en richtlijnen ouderen (0,5 dag)
    Competentieprofiel: Kwaliteitsbevorderaar/Gezondheidsbevorderaar

   • Interventies bij somatisch onvoldoende verklaarde klachten (1 dag)
    Competentieprofiel: Gezondheidsbevorderaar

   • Ondersteunen zelfmanagement patiënt (1 dag)
    Competentieprofiel: Gezondheidsbevorderaar/Samenwerkingspartner

   • Intervisie (0,5 dag)
    Competentieprofiel: Reflecterende zorgprofessional

   • Cognitieve gedragstherapeutische interventies (1 dag)
    Competentieprofiel: Zorgverlener

   • E-mental health (1 dag)
    Competentieprofiel: Zorgverlener/Communicator

   • Intervisie (0,5 dag)
    Competentieprofiel: Reflecterende zorgprofessional

   • Terugvalpreventie/laatste gesprek (1 dag)
    Competentieprofiel: Gezondheidsbevorderaar/Communicator

   De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

   Toetsen

   Eindopdracht, te beoordelen door examencommissie.

   Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

  • Datums

   Omvang

   6 dagen van 9.30 - 16.30 uur en 2 dagdelen intervisie* van 9.30 - 12.30 uur

   Datums

   11 en 18 september, 5 en 9 oktober, 2, 16 en 27 november en 14 december 2017

   Locatie

   Utrecht
  • Accreditatie

   Certificaat

   Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

  • Doelgroep

   • Basispsycholoog
   • Orthopedagoog
   • POH-GGZ
   • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
   • Hbo-verpleegkundige
   • Jeugdzorgwerker
   • Sociaal pedagogisch hulpverlener
   • Maatschappelijk werker
   Degenen die tussen 2011 en 2015 de opleiding POH-GGZ bij de RINO Groep hebben voltooid:
   • en werkzaam zijn als POH-GGZ voor 8 uur per week met als vooropleiding Maatschappelijk Werk, Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Psychologie (wo) of Orthopedagogiek (wo). 
    
   Deze registratiemodule is ook geschikt voor professionals die volgens het Reglement Kwaliteitsregister van de Landelijke Vereniging POH-GGZ:
   • elders een verkorte POH-GGZ opleiding of POH-GGZ cursus succesvol hebben afgerond.
   • op 1 januari 2016 minimaal 2 jaar werkzaam zijn als POH-GGZ
   • én minimaal 8 uur werken in de huisartsenpraktijk
   • maar niet voldoen aan de genoemde vooropleidingen in het functieprofiel POH-GGZ 2014 (LHV)

  • Docenten
   drs. Ria Mous

   Hoofdopleider: drs. Ria Mous

   Ria Mous is Gz- en eerstelijnspsycholoog. Zij is werkzaam in eigen praktijk.Lees meer
   Emiel Bosscher

   Emiel Bosscher

   Emiel Bosscher is werkzaam als POH-GGZ bij huisartsenpraktijk Van Lith. Hij begeleidt patiënten met klachten van overbelasting bij werk of na scheiding. Ook voor diverse andere problemen zoals milde levensfaseproblemen, depressie, angsten, onzekerheid of stoppen met roken biedt hij een programma ter ondersteuning.
   Lees meer
   Lynda Broekhof

   Lynda Broekhof

   Lynda Broekhof  is supervisor/coach.Lees meer
   dr. Martin Kat

   dr. Martin Kat

   Dr. Martin G. Kat is (ouderen)psychiater-psychotherapeut en sinds de jaren '80 van de vorige eeuw gespecialiseerd in de ouderenpsychiatrie waaronder dementie. Hij werkte in vele settingen waar ouderen verbleven en was de laatste 18 jaar verbonden aan een huisartsenpraktijk. Voorts is hij docent, auteur, onderzoeker in de ouderenpsychiatrie en consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise.Lees meer
   drs. Nynke Kok

   drs. Nynke Kok

   Nynke Kok is psycholoog en trainer. Zij houdt zich sinds 2007 bezig met de (door)ontwikkeling van online hulpverlening. Momenteel adviseert en begeleidt zij bij de de integratie van eHealth in werk- en zorgprocessen binnen de huisartsenzorg en GGZ.
    Lees meer
   Henriette Rutten

   Henriette Rutten

   Emma Stevens MSc

   Emma Stevens MSc

   Emma Stevens is psycholoog. Zij is werkzaam als e-health ontwikkelaar bij ZorgIQ. Emma houdt zich o.a. bezig met de inhoudelijke ontwikkeling van (digitale) zorgprogramma’s en de coördinatie van implementatietrajecten in huisartspraktijken. In samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen verricht zij wetenschappelijk onderzoek naar de validiteit van een beslissingsondersteunend instrument (BOI) voor de huisartspraktijk. Tevens werkt zij als behandelaar in de basis ggz.Lees meer
   dr. Nienke van der Voort

   dr. Nienke van der Voort

   Nienke van der Voort is werkzaam als Lectoraat GGZ Verpleegkunde, Nursing dom. GSWJ bij de Hogeschool Inholland. Van 2010 - 2015 verrichtte ze promotie-onderzoek naar 'Collaborative Care bij mensen met een bipolaire stoornis: een effectiviteitsonderzoek'.
   Lees meer
   dr. Lyonne Zonneveld

   dr. Lyonne Zonneveld

   Lyonne Zonneveld is klinisch psycholoog, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut.Lees meer
  • Literatuur
   • Mok, L. (red., 2015). Handboek POH-GGZ. Springer Media. ISBN 9789036810333.
   • Oosterberg, E. (2016). GGZ in de huisartsenpraktijk. NHG. ISBN 9789057932632. Te bestellen via NHG.
  • Reviews