Studiegids KNP​​​

 
De Onderwijs- en examenregeling (OER) is vastgesteld door de Stichting PaON. De examencommissie bewaakt de naleving van de OER.
 
Bezwaar en beroep
Je kunt een bezwaar indienen tegen een besluit van de hoofdopleider, praktijkopleider of docent. Desgewenst neem je eerst contact op met de betreffende beoordelaar.
 
Je ondertekende bezwaarschrift dien je binnen zes weken na het besluit in bij de examencommissie en bevat tenminste:

  • Jouw naam en adres
  • De redenen van het bezwaar
  • Een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het bezwaar is gericht met afschrift van het besluit
Je kunt het bezwaarschrift richten aan de secretaris van de examencommissie:

Drs. Mirjam Niemans
030 230 84 33
m.niemans@rinogroep.nl

Ben je het niet eens met het besluit van de examencommissie, dan kun je binnen zes weken beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de examens. Het reglement van dit College is opgenomen in de bijlage bij deze OER.
 
Naast geschillen over het cursorisch onderwijs kunnen er geschillen zijn binnen de praktijkinstelling. Bij een dergelijk geschil ga je in eerste instantie in overleg met de praktijkopleider. Als dat om gegronde redenen niet lukt, neem je contact op met je direct leidinggevende om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Je houdt de hoofdopleider vanaf het begin op de hoogte van de ontwikkelingen. De hoofdopleider zal een bemiddelende rol spelen in het conflict.
 
Voor verdere informatie zie OER.