Topklas voor excellente studenten

Gz-opleiding plús specialistenopleiding plús promotietraject

Stichting Topklas stelt talentvolle studenten psychologie en pedagogiek in de gelegenheid om in een periode van zes jaar naast een - via de reguliere opleidingsinstellingen gevolgde - aaneengesloten opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ) en psychologisch specialist (naar keuze klinisch psycholoog (KP) of klinisch neuropsycholoog (KNP)) tévens te worden opgeleid tot klinisch-wetenschappelijk onderzoeker, mede door het tot stand brengen van een academisch proefschrift. De Topklas is een initiatief van de Stichting Topklas Psychologisch Specialisten in de Gezondheidszorg en wordt vormgegeven in samenwerking met vLOGO.

Topklas
Stichting Topklas i.s.m. vLOGO

Hoe ziet de Topklas er inhoudelijk uit?

Het Topklas traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3 à 4 masterclasses per jaar waarvan de deelnemers er twee naar keuze volgen op locatie bij de deelnemende hoogleraren
  • Coachende bijeenkomsten of intervisie met de ‘peergroup’ in Utrecht
  • 1 keer per jaar een Topklas conferentie met stakeholders waarin laatstejaars hun onderzoek presenteren. Dit is tevens de eindopdracht in Utrecht
  • Jaarlijks stromen ongeveer 8 nieuwe kandidaten in, zodat er maximaal drie verticale groepen ontstaan bestaande uit eerstejaars GZ tot en met laatstejaars KP of KNP

Doel

Het doel van de Topklas is het optimaliseren van de weg naar klinische registraties, zoals GZ en K(N)P door excellente psychologie- en pedagogiekstudenten vroeg te binden aan een gecombineerd traject van klinische specialisatie en research, waarbij wetenschap en patiëntenzorg hand in hand gaan. Wij streven ernaar dat deelnemers, praktijkopleiders en hoogleraren van elkaar leren en elkaar inspireren. De Topklas staat symbool voor de verbinding van de praktijk met de universiteit.

Doelgroep

Het is een ambitieus traject waarin veel van de deelnemer wordt gevraagd. Het Topklas traject is bedoeld voor kandidaten met de kenmerken van een excellente professional, dat wil zeggen zowel bovengemiddelde bekwaamheden, bovengemiddelde creativiteit als bovengemiddelde toewijding. Uitgangspunt is dat deelnemers in zes jaar het volledige traject doorlopen en afronden. Indien nodig met verlenging tijdens de GZ-opleiding of aan het einde van het traject. Bij succesvolle afronding ontvangen de deelnemers het diploma Topklas. Je kunt het profiel deelnemers topklas traject downloaden en verspreiden binnen jouw organisatie. 

Rol van de praktijkinstelling

Voor de praktijkinstelling houdt het in dat zij de deelnemer faciliteert in extra onderzoektijd, -geld en -organisatie. Tijdens de GZ-opleiding wordt in samenspraak met de werkgever en hoofdopleider GZ bekeken hoe zoveel en optimaal mogelijk tijd kan worden vrijgemaakt voor onderzoek. De werkgever kan bijvoorbeeld zorgdragen voor ondersteuning van het onderzoek door studenten en stagiaires. Met de hoofdopleider GZ kan worden besproken in hoeverre de 10% uren ‘overige taken’ binnen het Topklastraject kunnen worden ingezet. Ook kan aan mogelijke vrijstelling of accentverschuiving worden gedacht op basis van verworven competenties.

Kosten

De kosten voor de deelnemer bedragen € 3.000,- voor het traject van 6 jaar. Dit betreft de kosten van docenten, locatie en organisatie. 

Aanmelding praktijkinstelling

Praktijkinstellingen die willen deelnemen aan de Topklas vragen wij om de zelfstudie erkenningscriteria Topklas psychologisch specialisten in te vullen en per mail aan te leveren bij de manager van de Topklas Margot Steerneman: topklas@rinogroep.nl. Op basis van deze zelfstudie beoordelen de hoofdopleiders van de Topklas of de praktijkinstelling voldoende onderzoeksrijp is voor de Topklas.

Voordracht kandidaten

Praktijkinstellingen kunnen in de persoon van de P-opleider of praktijkopleider kandidaten voor de Topklas voordragen. Ben je benieuwd naar het profiel deelnemers topklas traject? Wij vragen je bij de voordracht de volgende documenten aan te leveren:

  • Het curriculum vitae van de kandidaat
  • Het bewijs van toelating tot de GZ-opleiding
  • Een aanbevelingsbrief en het commitment van de hoogleraar die aan het onderzoek is verbonden voor de begeleiding van de beoogde deelnemer en het tenminste éénmaal per 3 jaar verzorgen van een masterclass.

Nieuws van de Topklas

Jaarlijks verschijnt een nieuwsbrief over de Topklas met daarin de nieuwe deelnemers, de agenda, het profiel en het voordrachtformulier. Hier vind je de vijfde editie Nieuwsbrief Topklas.

Evenementen

Stichting Topklas werkt samen met de Stichting WKK in het kader van het jaarcongres KP/KNP. Vanaf 2022 is Stichting WKK medefinancier van het tweejaarlijks Topklas seminar.


Wil je op de hoogte blijven van de laatste berichten? Volg Stichting Topklas op LinkedIn.
 

Participerende praktijkinstellingen