Opgroeien in een adoptiegezin, pleeggezin of gezinshuis  (A2407)

Diagnostiek en behandeling gedurende de levensloop

€ 1.250

Inschrijven is niet meer mogelijk

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Het is een grote uitdaging om pleeg-, adoptie- en gezinshuis-kinderen en hun gezinsleden regulier en tegelijk specifiek hulp te bieden in alle levensfasen. In deze cursus gaan we vanuit een pedagogisch psychologische invalshoek in op allerlei thema’s rond pleegzorg en adoptie. Je krijgt een stevige theoretische en praktische basis om in je dagelijks werk de extra dimensie van ‘groot worden in een ander gezin dan je geboortegezin’ te onderkennen en hier verantwoord mee te werken.
 
 • Inhoud

  Ouders en kinderen horen bij elkaar en het streven is om kinderen en ouders hulp en steun te bieden zodat zij bij elkaar kunnen blijven. Desondanks zijn er ouders die hun kinderen niet willen, kunnen of mogen opvoeden. Deze kinderen groeien bij voorkeur op in een ander gezin of andere gezinsomgeving. Literatuur toont onomwonden aan dat gezinsopvoeding boven andere vormen van opvang gaat.

  Een leven lang… de kinderbeschermingsmaatregelen adoptie en pleegzorg (inclusief gezinshuizen) hebben levenslang impact op geboorte-ouders, kinderen en de nieuwe gezinnen waarin ze opgroeien. De juridische basis van deze vormen van gezinsopvoeding verschilt. Adoptie is nagenoeg onomkeerbaar: eenmaal geplaatst in een adoptiegezin blijft een kind daar tot in volwassenheid. Pleegzorg blijkt dikwijls tijdelijk: een derde tot de helft van de pleegzorgplaatsingen wordt voortijdig afgebroken. In gezinshuizen - bedoeld als permanente plek - wonen kinderen gemiddeld maar 2,7 jaar (Ter Meulen, Vinke, De Baat + Spoelstra, 2014). Adoptie gaat regelmatig gepaard met veel en complexe hulpvragen, maar uithuisplaatsingen komen in adoptiegezinnen veel minder voor dan overplaatsingen in pleegzorg of in/naar gezinshuizen.

  Al met al is er een grote uitdaging om pleeg-, adoptie- en gezinshuis-kinderen en hun gezinsleden regulier en tegelijk specifiek hulp te bieden. Daarvoor is het belangrijk dat je je bewust bent van wat er specifiek is aan adoptie, pleegzorg en opgroeien in een gezinshuis. Daarna komt de vraag hoe hulp op maat het permanente karakter van deze gezinsvormen kan ondersteunen en bestendigen. Het gaat daarbij om hulp tijdens het opgroeien en om hulp in latere levensfasen.

  Belangrijke thema’s zijn rouw, ingroeien in het nieuwe gezin, het aangaan van duurzame en veilige gehechtheidsrelaties, het omgaan met loyaliteit en het opgroeien in verschillende culturen, vormen van een stabiel zelfbeeld en het vinden van een eigen identiteit. Kan en mag een kind (of later de volwassene) thuis zijn in twee werelden: het nieuwe gezin en het gezin (dan wel land) van oorsprong? Wil het contact? Is er contact? Hoe krijgt contact vorm?
  Vroegkinderlijke ervaringen, Early Life Stress en trauma kunnen doorwerken tot in de volwassenheid. Deze worden echter in de praktijk niet altijd meegenomen in diagnostiek en behandeling wanneer kinderen, jeugdigen of volwassenen zich aanmelden voor hulpverlening. Er is geen DSM-5-TR classificatie die adoptie, pleegzorg of gezinshuisopvoeding meeneemt, terwijl deze bij ggz-hulpvragen wel een onderliggende rol kunnen spelen. Het is belangrijk dat je deze kunt herkennen en passend kunt meenemen in diagnostiek en behandeling.

  In deze cursus gaan we vanuit een pedagogisch psychologische invalshoek in op de eerder genoemde thema’s. We bieden je een stevige theoretische en praktische basis om in je dagelijks werk de extra dimensie van ‘groot worden in een ander gezin dan je geboortegezin’ te onderkennen en hier verantwoord mee te werken.

  Wat kun je verwachten?

  We gaan in op het specifieke karakter van adoptie, pleegzorg en gezinshuiszorg in (ggz)-diagnostiek en behandeling. Daarbij komen specifiek de volgende thema's aan de orde:

  • theoretische en juridische kaders die de beeldvorming en het werkveld van pleegzorg, gezinshuizen en adoptie bepalen
  • de impact van vroegkinderlijke ervaringen, Adverse Childhood Experiences, affectieve neurobiologie, trauma en gehechtheid
  • ouderschap op afstand en ouderschap van kinderen die niet bij je geboren zijn - over afstand, nabijheid en contact
  • verlies, verbinding en rouw
  • cultuur, identiteit en etniciteit
  • diagnostiek en hulpverlening: dilemma's en interventie-(on)mogelijkheden

  Wat leer je?

  Na afloop van deze cursus heb je kennis over: 

  • historie en formele juridische (inter)nationale kaders over opgroeien in tehuizen, gezinshuizen, pleeggezinnen en adoptiegezinnen
  • inzichten vanuit theorie en praktijk waarbij de historie, de ontwikkelingspsychologie, affectieve neurobiologie, hechting, trauma en de culturele antropologie die de beeldvorming en het werkveld rond pleegzorg, gezinshuizen en adoptie bepaald hebben en nu bepalen.
  • de impact en gevolgen van overplaatsingen op ontwikkeling, opvoeding en relaties met zowel de dagelijkse opvoeders als de oorspronkelijke gezinsleden
  • elementen uit het klachtenpatroon van cliënten die relateren aan afstand, adoptie, pleegzorg en afstammingsvragen
  • inzicht in de oorsprong van je eigen waarden en normen rond de thematiek en de consequenties daarvan op het professioneel handelen 
  • inhoud, evidence en practice base van beschikbare interventies die pleegzorg- of adoptiesensitief ingezet kunnen worden
  • indicaties en contra-indicaties met betrekking tot zowel diagnostiek als interventies voor cliënten niet (volledig) in hun geboortegezin zijn opgegroeid
  Na afloop van de cursus kun je:
  • patronen in ontwikkeling bij kind en jeugdige en de beide ouderparen duiden in het licht van pleegzorg, gezinshuiszorg of adoptie
  • problematisch verloop van ontwikkeling bij kind, jeugdige of volwassene signaleren aan de hand van pleegzorg en adoptiegerelateerde thema's, gestoeld op observatiegegevens en theoretische inzichten
  • je professionele gedrag afstemmen op het patroon, ontwikkelingsniveau en de ontwikkelingsbehoefte van het kind, de jeugdige, de volwassene of de ouders, daarbij rekening houdend met de eigen achtergrond
  • psycho-educatie verzorgen over ontwikkelingspsychopathologie, neurobiologie, stress-systeem, trauma en hechting  
  • pleegkinderen, geadopteerden en hun beide ouderparen begeleiden vanuit een multimethodische, theoretisch verantwoorde aanpak die rekening houdt met het specifieke karakter van opgroeien in een  nieuw gezin

  Toetsen

  De cursus wordt afgesloten met een persoonlijk reflectieverslag a.h.v. de leerdoelen die bij aanvang zijn bepaald, de literatuur uit de cursus en gekoppeld aan een casus voorbeeld uit eigen praktijk.

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  5 donderdagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  8 februari, 14 maart, 4 april, 16 mei en 20 juni 2024

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Systeemtherapeut

 • Docenten
  dr. Anneke Vinke

  dr. Anneke Vinke

  Dr. Anneke Vinke is GZ-psycholoog & Orthopedagoog Generalist. Zij is verder geregistreerd als Lichaamsgericht Werkend Psycholoog-NIP, Registerpsycholoog en supervisor Kind & Jeugd NIP, en gecertificeerd in Sensorimotor Psychotherapy. Daarnaast verzorgt zij voor het NIFP civielrechtelijke onderzoeken. Zij is sinds 2006 gastmedewerker bij de Universiteit Leiden, Master Forensische Gezinspedagogiek. Anneke specialiseerde zich in de behandeling van gehechtheid en trauma bij geadopteerden en pleegkinderen en behandelt als vrijgevestigde in haar praktijk zowel jeugd als volwassenen.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews
  Reviews