Voor een foren­sisch opleidingsaanbod dat vooroploopt in het vak werken wij graag samen met De Forensische Zorgspecialisten, Fivoor, Inforsa, Pompestichting, reclassering en andere foren­sische settingen. De kennis die deze experts en behan­delaren voortbrengen, wordt voort­durend vertaald naar nieuw aanbod, met name op het gebied van risicotaxatie en -management en de behan­del­ing van risicofactoren. Deze kennis integreren we ook in opleidingen voor de brede ggz zoals in de opleidingen ggz-agoog en de TOP-3 metho­diek voor netwerkzorg.

Lees meer over onze samen­wer­king met De Forensische Zorgspecialisten in de Forensische Academie.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

Risicotaxatie en diagnostiek

Het werken in de foren­sische psychia­trie verschilt op wezenlijke punten van de reguliere hulp­ver­le­ning. Het vraagt een speci­fieke weten­schappe­lijke benade­ring. Wij maken een uitgebreid foren­sisch scholingsaanbod, ontwik­keld door onder­zoekers en experts, toegankelijk voor professionals en zorginstel­lingen. Deze foren­sische exper­tise wordt geïntegreerd in de opleidingen op het gebied van risicotaxatie en diag­nos­tiek.
Toon het aanbod (16)

Begeleiding en behandeling

De vertaling van de foren­sische exper­tise op het gebied van bege­lei­ding en behan­del­ing van patiënten gaat verder dan de foren­sische sector zelf. Ook andere werkvelden kunnen van deze kennis profiteren. Denk hierbij aan de reguliere ggz en de jeugdhulp.
Toon het aanbod (19)