Steunend Relationeel Handelen (SRH)

Benieuwd naar het opleidingsaanbod over de SRH-methodiek?

SRH (Steunend Relationeel Handelen, voorheen Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen) is een methodiek waarmee je cliënten kunt ondersteunen in hun herstel- en ontwikkelingsproces en omgevingen kunt creëren die steunend zijn. Dat doe je door krachten aan te boren voor herstel van regie en groei, met oog voor kwetsbaarheden en beperkingen. Daarom is SRH toepasbaar binnen allerlei settings en doelgroepen. De methodiek heeft zich ontwikkeld en doorontwikkeld vanuit wetenschappelijke studies naar de integrale rehabilitatiebenadering, de presentietheorie, positieve psychologie, sociale inclusie, empowerment, ervaringsdeskundigheid en studies naar herstel. De methodiek bestaat uit een waardegedreven mensvisie. De vier kernhandelingen ‘verbinden, verstaan, verzekeren en versterken’ staan centraal in het handelen en met de methodische cyclus wordt richting gegeven.
 

Wat is SRH?

SRH is een basismethodiek, omdat het gebruikt kan worden als basis voor allerlei methodische processen. De methodiek is geconstrueerd rond de basiselementen van methodisch werken die ten grondslag liggen aan vrijwel alle vormen van methodiek. Daardoor is zij extra geschikt om een raamwerk te bieden van waaruit allerlei specifieke methodieken hun plaats kunnen krijgen. Het werken in fasen weerspiegelt de methodische cyclus zoals deze in de maatschappelijke opvang zichtbaar is: preventie, crisis en herstel.

Daarnaast is het SRH een procesmethodiek omdat zij ontwikkeld is om ingezet te worden ter ondersteuning van maatschappelijke herstelprocessen van onze cliënten. Met behulp van het SRH kan het herstelproces van de cliënt ondersteund worden. Daarnaast kan het SRH gebruikt worden om gericht te werken aan de relatie met de cliënt. 

De waarde van SRH

 • De methodiek leidt de hulpverlener richting een vraaggestuurd aanbod, maar biedt ook andere 'ingangen' naar de cliënt indien er geen werkbare hulpvragen zijn.
 • Daarnaast kan de implementatie van het SRH aansluiten op de 'huidige manier van werken'. Implementatie betekent vooral: de huidige werkwijze optimaliseren richting een vraaggestuurde zorg- en dienstverlening.

Toepassingen van de SRH-methodiek

 • Op individueel cliëntniveau: systematisch en creatief een relatie met een cliënt opbouwen en deze relatie als proces kunnen hanteren; op systematische wijze onderzoeken van wensen, zorg- en begeleidingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt.
 • Op omgevingsniveau: werken aan omgevings/groepsgerichte doelen, verbeteren van samenwerking met en ondersteunen van het netwerk en het creëren of versterken van een netwerk.
 • Op organisatieniveau: werken aan teamdoelen en -plannen, werken aan instellingsbeleidsplannen.

De gecertificeerde methodiek van het Steunend Relationeel Handelen is ontwikkeld door Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander van voormalig Storm Rehabilitatie.
Deze methodiek wordt door duizenden professionals gebruikt, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten, zoals in België, Denemarken, Tsjechië en Estland.

Naast opleiding en bijscholing in het SRH bieden wij ook andere diensten aan ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de methodiek en de implementatie ervan in de praktijk.

Advisering en ondersteuning van het management

 • Het ontwikkelen en implementeren van herstelgerichte zorgprogramma's
 • Het ontwikkelen en implementeren van rehabilitatieprojecten
 • Training voor leidinggevenden
Onderzoek en ontwikkeling

Wij verrichten onderzoek op de volgende terreinen:
 • Ontwikkeling van rehabilitatiemethodieken
 • Toepassen bij verschillende doelgroepen
 • Evaluatie van projecten, voorzieningen, programma's etcetera
Hierbij werken wij nauw samen met o.a. het Kenniscentrum Phrenos en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.

Actieve ontwikkelgroepen
 
 • Rehabilitatie en ouderen (platform binnen het KcR)
 • Rehabilitatie en ACT
 • Rehabilitatie in de maatschappelijke opvang
 • Rehabilitatie en autisme
 • Rehabilitatie en verslavingszorg
 • Rehabilitatie en verstandelijke gehandicaptenzorg

Zo worden cliënten burgers 
Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
Auteurs: Den Hollander en Wilken, 2013
ISBN: 978-90-8850-061-9
4e druk, 2013

Handboek Integrale Rehabilitatiebenadering
Auteurs: Den Hollander en Wilken
ISBN10: 908853214
ISBN13: 9789088503214
         
Psychosociale rehabilitatie een integrale benadering

Auteurs: Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander
ISBN: 978-90-6665-291-0
368 pagina's
5e druk 2007
         
Rehabilitation and recovery a comprehensive approach

Auteurs: Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander
ISBN: 90-6665-674-3
264 pagina's
1e druk 2005
          
Rehabilitatie een oriëntatie en een beschrijving van drie benaderingswijzen
Auteur: Marius Nuy
ISBN: 90-6665-326-4
96 pagina's
2e druk 2003 
     
Binnenshuis, buitenshuis
een handreiking voor het bieden van begeleiding in en rond de thuissituatie van mensen met psychosociale beperkingen 
Auteurs: Jean Pierre Wilken en Sonja Rooijen
ISBN: 90-6665-418-X
112 pagina's
April 2005

Rehabilitatie en Autisme
In september 2005 verscheen een rapport waarin de toepassing van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen bij mensen met Autisme beschreven wordt. "Rehabilitatie, dat is een prima visie, maar niet voor autisten". Dit soort reacties is vaak te beluisteren als het gaat over de rehabilitatiebenadering in relatie tot autismehulpverlening. Het SRH is echter ook prima te gebruiken in de zorg voor mensen met autisme. E.e.a. is uitgewerkt door een werkgroep van de RIBW Arnhem en Veluwevallei, het Dr. Leo Kannerhuis en STORM Rehabilitatie. Het rapport is hier te downloaden.

De kracht van kwetsbare jongeren
Reportage in Klik over kwetsbare jongeren en de effectiviteit van SRH

In de maart-editie (2013) van Klik zijn twee artikelen verschenen over instellingen voor kwetsbare jongeren en gehandicapten. In de begeleiding volgens de methode systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH) staat de inbreng van de jongeren centraal. Hulpverleners vertellen hoe cliënten en begeleiders door krachtgericht werken leren kijken naar de mogelijkheden en succes. Het handboek van Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander wordt besproken aan de hand van de tien elementen waarop rehabilitatie is gericht.

Klik hier om beide artikelen te downloaden. De artikelen zijn afkomstig uit Klik nummer 2, 2013 onder copyright Klik.

SRH in database effectieve sociale interventies Movisie
SRH leidt tot afname zorgintensiteit en aantal crisissituaties

Uit evaluatieonderzoek blijkt dat SRH professionals handvatten, instrumenten en een kader geeft voor het beter communiceren en samenwerken met cliënten en met collega’s. Er is na implementatie van SRH meer aandacht voor de relatie met de cliënt en diens mogelijkheden, wensen en krachten. Ook neemt de zelfredzaamheid van de cliënt toe. Cliënten zijn positief over de ondersteuning door professionals. Er zijn twee veranderingsonderzoeken gedaan naar de effecten van SRH. Daarin is aangetoond dat SRH heeft geleid tot een afname van de zorgintensiteit en van het aantal crisissituaties.

Voor meer informatie over Movisie en de database effectieve sociale interventies, klik hier.

Benieuwd naar het opleidingsaanbod voor SRH?

Meer weten over SRH?

Wat een goede cursus!

Pietje

Heel blij