Uitleg SRH methodiek

Het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen is een basismethodiek omdat het gebruikt kan worden als basis voor allerlei methodische processen. De methodiek is geconstrueerd rond de basis elementen van methodisch werken die ten grondslag liggen aan vrijwel alle vormen van methodiek. Daardoor is zij extra geschikt om een raamwerk te bieden van waaruit allerlei specifieke methodieken hun plaats kunnen krijgen. Het werken in fasen weerspiegelt de methodische cyclus zoals deze in de maatschappelijke opvang zichtbaar is: preventie, crisis en herstel.

Daarnaast is het SRH een procesmethodiek omdat zij ontwikkeld is om ingezet te worden ter ondersteuning van maatschappelijke herstelprocessen van onze cliënten. Met behulp van het SRH kan het herstelproces van de cliënt ondersteund worden. Daarnaast kan het SRH gebruikt worden om gericht te werken aan de relatie met de cliënt.

De waarde van het SRH is gelegen in de volgende punten:

  • De methodiek leidt de hulpverlener richting een vraaggestuurd aanbod, maar biedt ook andere 'ingangen' naar de cliënt indien er geen werkbare hulpvragen zijn.
  • Daarnaast kan de implementatie van het SRH aansluiten op de 'huidige manier van werken'. Implementatie betekent vooral: de huidige werkwijze optimaliseren richting een vraaggestuurde zorg- en dienstverlening.

Toepassingen van het SRH:
  • Op individueel cliëntniveau: systematisch en creatief een relatie met een cliënt opbouwen en deze relatie als proces kunnen hanteren; op systematische wijze onderzoeken van wensen, zorg- en begeleidingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt.
  • Op omgevingsniveau: werken aan omgevings/groepsgerichte doelen, verbeteren van samenwerking met en ondersteunen van het netwerk en het creëren of versterken van een netwerk.
  • Op organisatieniveau: werken aan teamdoelen en -plannen, werken aan instellingsbeleidsplannen.

Klik hier voor SRH opleidingen