SRH (Steunend Relationeel Han­delen, voorheen Systematisch Rehabili­tatie­gericht Han­delen) en Strengths zijn metho­dieken die professionals toerusten om cliënten te onder­steunen in hun herstel- en ont­wikke­lingsproces en om omge­vingen te creëren die steunend zijn. Enerzijds wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheden en beper­kingen, en ander­zijds worden aanwezige krachten aangeboord voor herstel van regie en groei. Beide methoden zijn toepasbaar binnen allerlei settings en doel­groepen en worden vaak gecom­bi­neerd met aan­vullende en ver­die­pende modules.

Lees meer over Steunend Relationeel Han­delen of bekijk dit over­zicht van de opbouw van de basis­opleiding naar diverse verdiepings- en aan­vullende modules.