Omgaan met (vermoedens van) ouderverstoting  (A2469)

'Omgaan met ongewenst contactverlies’

€ 550

Inschrijven

Mogelijk t/m 8 oktober 2024,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Veel professionals worstelen met situaties waarin ze ouderverstoting vermoeden of een risico zien op ouderverstoting. Welke gradaties zijn er? Hoe kun je signalen van deze relatiebreuken herkennen en interpreteren? Hoe kun je deze signalen bespreken en wat betekent dat voor hoe je omgaat met de ouder bij wie de kinderen verblijven en met de verstoten ouder? Deze cursus prikkelt het bewustzijn en wil de body of knowledge en skills rond dit thema versterken.
 
 • Inhoud

  Kinderen die langdurig een van beide ouders niet meer zien na een scheiding zijn een veelvoorkomend verschijnsel. We spreken van ouderverstoting wanneer er voor het afwijzen van dat contact geen gegronde reden bestaat. Een passende evidence based interventie is (nog) niet voor handen. Het vraagt altijd maatwerk. Het is raadzaam met de opgedane inzichten zelf in de praktijk verder te gaan en daarin verbindende samenwerking in je regio te zoeken.

  In deze cursus gaat Sietske Dijkstra ook in op de gevolgen die ouderverstoting heeft op de ontwikkeling van kinderen en jongeren op korte en langere termijn. Als een scheiding zeer conflictueus verloopt, zijn de gevolgen voor jeugdigen ernstiger en heeft dat voor ongeveer 10% van de jeugdigen specifieke negatieve gevolgen zoals loyaliteitsconflicten, oudervervreemding, ouderafwijzing, en parentificatie (Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen). De cursus behandelt hiernaast andere kwesties zoals: Hoe kun je eerder in dit proces interventies plegen en wat zijn ook internationaal gezien bekende valkuilen? Wat is er dan aan de hand en wanneer is er sprake van oudervervreemding en wanneer van ouderverstoting? Welke rol speelt geweld? En hoe sta je zelf als professional in dit thema?

  We onderzoeken dit verborgen thema aan de hand van literatuur en huiswerk. Voorafgaand aan de cursusdagen kun je facultatief huiswerkopdrachten maken op basis van het lezen van literatuur (wel aanbevolen, niet verplicht). Daarnaast maak je tijdens of indien gewenst voorafgaand aan de cursus een casus opdracht op basis van een aantal vragen, zo mogelijk met een genogram. Aan het eind van de cursus (inleveren uiterlijk tien dagen na laatste cursusdag) schrijf je een korte reflectie op basis van de lesstof, casus, implementatie en je leerpunten. Er wordt jaarlijks een gastdocent ingezet: een ervaringsdeskundige, een praktijkprofessional of een expert.
   

  • Kennismaking en leervragen
  • Visies peilen aan de hand van stellingen
  • Theorie en praktijk van ouderverstoting, internationale verkenning en state of the art
  • Misverstanden en valkuilen bij ouderverstoting, waarom het reguliere aanbod meestal niet werkt
  • Casusbespreking en feedback inclusief plenaire presentatie
  • Inzicht in de posities van verstoten ouder, het afwijzende kind en verstotende ouder
  • Aandacht voor verkennende studie naar ervaringen van tien verstoten moeders (relaties, impact en hulp)
  • Aandacht voor vervolgacties en reflectie
  Wanneer je relatief weinig basiskennis hebt, raden we je aan om eerst de cursussen Complexe scheidingen en Geweldpatroon van dwingende controle in (ex-)partnerrelaties te volgen.

  Wat kun je verwachten?

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

  Wat leer je?

  • Je krijgt meer kennis van en inzicht in het verschijnsel ouderverstoting en welke mondiale experts daarbij relevant zijn
  • Je leert meer over misvattingen en valkuilen bij ouderverstoting en wat niet helpt
  • Je leert beter navigeren in dergelijke complexe zaken door groepsgesprek en het bespreken van casussen
  • Je leert inhoudelijk door het inbrengen van je eigen casus en het ontvangen van feedback daarop in de groep en door docent
  • Je krijgt in de cursus handvatten die je kunt gebruiken om dit thema in je eigen organisatie, regio en keten beter te agenderen en te onderbouwen
  • Je leert meer over de posities van de verstoten ouder, de kinderen die afwijzen, en de verstotende ouder en de fnuikende werking van tijd

  Toetsen

  Inbreng en bespreking van een casus en het schrijven van een reflectie op de lesstof en tweedaagse. Maken van huiswerkvragen is voor het leerresultaat aanbevolen en facultatief (cursus vraagt stevige tijdsinvestering)

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Lesdata

  Omvang

  2 dinsdagen van 9.15-17.00 uur

  Datums

  12 en 26 november 2024

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker

 • Docenten
  dr. Sietske Dijkstra

  dr. Sietske Dijkstra

  Sietske Dijkstra is in 2000 gepromoveerd op de studie 'Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweldservaringen uit hun kindertijd'. Sietske werkt sinds 1998 in haar eigen bedrijf, www.sietske-dijkstra.nl en publiceert sinds 1987 over geweld in gezinnen. Ze was bijna 8 jaar lector 'Huiselijk geweld en hulpverlening in de keten' bij Avans Hogeschool en maakte deel uit van de commissie Samson. Haar expertise ligt in het entameren, uitvoeren en implementeren van praktijkgericht onderzoek en het verzorgen van scholing en advies voor een breed scala van professionals.Lees meer
 • Reviews
  Reviews