Wijziging samenstelling raad van commissarissen

19 juni 2023

Per 1 juni jl. is Nicole Hermans benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van de RINO Groep. Zij volgt Victor Vladar Rivero op die inmiddels is teruggetreden vanwege het aflopen van zijn tweede en laatste termijn. Tevens is Karima Kaddouri benoemd tot lid van de raad van commissarissen.


Nicole Hermans heeft ruime bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg, onder andere in de geestelijke gezondheidszorg, welzijn en onderwijs. In het dagelijks leven is zij voorzitter van het college van bestuur bij Stichting OVO, een onderwijsorganisatie voor primair en voortgezet onderwijs.
 
Hermans: ‘Gezien mijn achtergrond en ervaring is het logisch dat ik de ggz een zeer warm hart toedraag. Toen de vraag op mijn pad kwam om voorzitter van de RvC van de RINO Groep te worden hoefde ik niet lang na te denken. Gezien de complexe problemen in de samenleving en de veranderingen in de ggz staat het belang van een kwalitatief sterk opleidingsinstituut buiten kijf. Ik hoop dat ik, samen met de nieuwe bestuurder en de leden van de RvC, een bijdrage kan leveren aan een organisatie die net als nu ook in de toekomst de veranderende vraag vertaalt naar een krachtig opleidingsaanbod.’


Karima Kaddouri heeft een juridische en bedrijfskundige achtergrond. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in het onderwijs, waaronder als docent. Zij is als senior adviseur en projectmanager internationale zaken werkzaam bij Studiecentrum Rechtspleging (SSR), het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

Kaddouri is verheugd over haar toetreding tot de RvC van de RINO Groep: ‘Ik heb veel ervaring in de opleidingswereld. Daardoor weet ik vanuit diverse rollen wat daar speelt. Deze kennis, in combinatie met mijn juridische en bedrijfskundige achtergrond, zal ik meenemen in de RvC en op een goede manier inzetten. Juist door te kijken vanuit een ander perspectief hoop ik van toegevoegde waarde te zijn ten behoeve van de RINO Groep.’


Victor Vladár Rivero: ‘Met genoegen draag ik, na acht jaar, het voorzitterschap van de RvC van de RINO Groep over aan Nicole Hermans. In deze periode heb ik de RINO Groep zien groeien in kwaliteit en professionaliteit. Steeds voor ogen houdend waar het hier om gaat: het opleiden van professionals ten behoeve van de behandeling van patiënten die aan hen worden toevertrouwd. Het was een eer en een genoegen om daar, met de leden van de RvC, een bijdrage aan te hebben mogen leveren.’ 
 
De RINO Groep bedankt Victor Vladár Rivero voor zijn inzet en betrokkenheid als voorzitter van de RvC en wenst hem veel succes bij zijn toekomstige activiteiten.

Met de aanstelling van Hermans en Kaddouri is de raad van commissarissen compleet en bestaat in de nieuwe samenstelling uit:
 

  • Nicole Hermans (voorzitter)
  • Annet Spijker
  • Karima Kaddouri
  • Patricia Geradts
  • Toine Maes
  • Veronique Esman