GZ-opleiding: Hoe maak je de vertaalslag naar specifieke doelgroepen?

Hoe kun je cliënten met een verstandelijke beperking of een verslaving effectief behandelen?

28 december 2017

De GZ-opleiding is een generalistische opleiding waarmee je in principe in alle settings en met alle doelgroepen aan de slag kunt. Toch geven sommige deelnemers aan dat zij moeite hebben de vertaalslag naar hun specifieke praktijk te maken - met name diegenen die werken met mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een verslaving of mensen met verschillende culturele achtergronden. Om de docenten van de GZ-opleiding handvatten te geven om op die behoefte in te spelen, organiseert de RINO Groep speciale bijeenkomsten waarin ideeën worden uitgewisseld. De eerste twee die onlangs gehouden werden, leverden al interessante suggesties op.

Docentenbijeenkomst GZ: Hoe maak je de vertaalslag naar specifieke doelgroepen?
Docentenbijeenkomst GZ: Hoe maak je de vertaalslag naar specifieke doelgroepen?

Hoe kunnen docenten inspelen op de behoeften van deelnemers die werken in een setting of doelgroep waar ze zelf niet vertrouwd mee zijn?

Allereerst is het belangrijk deelnemers bewust te maken van hun eigen context. Hulpverleners vormen een behoorlijk homogene groep: hoogopgeleid, veelal vrouw, de meesten afkomstig uit milieus waarin een hogere opleiding gebruikelijk is. Dat maakt dat je andere normen en waarden hebt dan cliënten die komen uit een omgeving waarin naar school gaan en werken niet vanzelfsprekend hoeven te zijn, of waar criminaliteit een deel van het leven is. Leer deelnemers dus oog te houden voor de context van de cliënt, een luisterend oor te bieden en de eigen normen en waarden niet op te leggen. Daarvoor is het noodzakelijk dat ze zich bewust zijn van hun eigen normen en waarden, maar er niet direct naar handelen. 

In hoeverre is het nodig om kennis op te doen van andere settingen en doelgroepen?

Er komt steeds meer wetenschappelijke evidentie die pleit voor een netwerkbenadering van symptomen die settingen overstijgt, in plaats van een stoornisgerichte en settinggebonden benadering. Dit vraagt van docenten sowieso een bredere kijk vanuit het vertrekpunt van co-morbiditeit dan louter vanuit de eigen expertise van een specifieke stoornis en setting. Dat kan bijvoorbeeld door samen met de deelnemers tijdens de lesdagen steeds te zoeken naar overeenkomsten en verschillen tussen settingen aan de hand van vragen en casuïstiek.

Hoe kunnen docenten profiteren van elkaars kennis?

Elke docent is expert op zijn of haar vakgebied en daar bevlogen in. Een aantal mogelijkheden om meer van elkaars kennis te profiteren, vind je hier. Voor de lesdag ‘Integratie diagnostiek en behandeling’ delen docenten de belangrijkste recente ontwikkelingen en zetten zij do’s en don’ts op een rijtje. De deelnemers nemen deze punten door in hun voorbereiding en integreren deze tijdens de lesdag met de groep en de docent in hun casussen. Tijdens docentenbijeenkomsten die de RINO Groep organiseert en faciliteert, ontmoeten docenten met uiteenlopende expertise elkaar en leren van elkaar. De RINO Groep legt direct contact met en tussen docenten om kennis uit te wisselen. Tot slot bieden we docenten de mogelijkheid tot het bezoeken van door de RINO Groep georganiseerde symposia en congressen met korting die je ook kunt volgen in het kader van de herregistratie. Om zo de kennis te verdiepen en verbreden.