De ouderen­zorg staat volop in de belang­stel­ling. Na een periode met relatief veel aan­dacht voor dementie neemt de kennis over de speci­fieke uitingsvormen en behan­del­ing van psychia­trische stoor­nissen bij ouderen toe. Nog ouder worden en zo lang moge­lijk thuis blijven wonen is steeds vaker een complexe opgave voor ouderen. Het is een gezamenlijke uitdaging voor ouderen en hun behan­delaren in de eerste lijn en de verplegingszorg hoe de worsteling met het leven op hoge(re) leeftijd en de verlieservaringen wordt beleefd.

Subcategorieën

Psychopathologie en diagnostiek

Psychiatrische pro­ble­men komen helaas veel meer voor onder ouderen dan veelal gedacht. Complicerende factor is dat gedragsmanifestaties van diverse psychia­trische stoor­nissen op latere leeftijd gekleurd kunnen worden door cogni­tieve proble­ma­tiek, somatische pro­ble­men en omge­vingsaspecten, zoals het verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis. Ook kan de vraag spelen wanneer het leven 'voltooid' is en wat de rol van de behan­delaar hierbij is. Zorgvuldige diag­nos­tiek is essentieel voor gerichte behan­del­ing en kwaliteit van leven op latere leeftijd.
Toon het aanbod (8)

Begeleiding en behandeling

Door leeftijd, veran­de­ringen in omge­ving en brein, en de samen­hang tussen cogni­tieve en somatische pro­ble­men, is een per­soon­lijke behan­del­ing bij ouderen essentieel. De behan­del­ing en de bejegening van ouderen en hun mantelzorger(s) staat centraal, waarbij behan­delaren ook aan­dacht hebben voor een stimulerende en als zinvol ervaren leefomge­ving van ouderen.
Toon het aanbod (14)