De ouderen­zorg staat volop in de belang­stel­ling. Na een periode met relatief veel aan­dacht voor dementie neemt de kennis over de speci­fieke uitingsvormen en behan­del­ing van psychia­trische stoor­nissen bij ouderen toe. Nog ouder worden en zo lang moge­lijk thuis blijven wonen is steeds vaker een complexe opgave voor ouderen. Het is een gezamenlijke uitdaging voor ouderen en hun behan­delaren in de eerste lijn en de verplegingszorg hoe de worsteling met het leven op hoge(re) leeftijd en de verlieservaringen wordt beleefd.

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'arrTxtConvert'

/library/lib_XMLSnippets.inc, line 1110