De ouderenpsychia­trie is een jong vakgebied binnen de psychia­trie. Na een periode met relatief veel aan­dacht voor dementie neemt de kennis over de speci­fieke uitingsvormen en behan­del­ing van psychia­trische stoor­nissen bij ouderen toe. Zowel de ouderenpsychia­trie als de verplegingszorg voor ouderen heeft behoefte aan specialis­tische kennis voor deze groeiende doel­groep.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

Psychopathologie en diagnostiek

Psychiatrische pro­ble­men komen helaas veel meer voor onder ouderen dan veelal gedacht. Complicerende factor is dat gedragsmanifestaties van diverse psychia­trische stoor­nissen op latere leeftijd gekleurd kunnen worden door cogni­tieve proble­ma­tiek, somatische pro­ble­men en omge­vingsaspecten, zoals het verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis. Zorgvuldige diag­nos­tiek is essentieel voor gerichte behan­del­ing en kwaliteit van leven op latere leeftijd.
Toon het aanbod (8)

Begeleiding en behandeling

Met de juiste, per­soon­lijke diag­nose is een keuze uit of combinatie van reguliere behan­delvormen ook bij ouderen aanbevolen. Tegelijkertijd vraagt de samen­hang met cogni­tieve en somatische pro­ble­men om maatwerk. Ook het samen met verzorgers opzetten van een stimulerende leefomge­ving is een belang­rijk aspect van de zorg.
Toon het aanbod (11)