De ouderen­zorg staat volop in de belang­stel­ling. Na een periode met relatief veel aan­dacht voor dementie neemt de kennis over de speci­fieke uitingsvormen en behan­del­ing van psychia­trische stoor­nissen bij ouderen toe. Nog ouder worden en zo lang moge­lijk thuis blijven wonen is steeds vaker een complexe opgave voor ouderen. Het is een gezamenlijke uitdaging voor ouderen en hun behan­delaren in de eerste lijn en de verplegingszorg hoe de worsteling met het leven op hoge(re) leeftijd en de verlieservaringen wordt beleefd.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

Psychopathologie en diagnostiek

Psychiatrische pro­ble­men komen helaas veel meer voor onder ouderen dan veelal gedacht. Complicerende factor is dat gedragsmanifestaties van diverse psychia­trische stoor­nissen op latere leeftijd gekleurd kunnen worden door cogni­tieve proble­ma­tiek, somatische pro­ble­men en omge­vingsaspecten, zoals het verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis. Ook kan de vraag spelen wanneer het leven 'voltooid' is en wat de rol van de behan­delaar hierbij is. Zorgvuldige diag­nos­tiek is essentieel voor gerichte behan­del­ing en kwaliteit van leven op latere leeftijd.
Toon het aanbod (10)

Begeleiding en behandeling

Door leeftijd, veran­de­ringen in omge­ving en brein, en de samen­hang tussen cogni­tieve en somatische pro­ble­men, is een per­soon­lijke behan­del­ing bij ouderen essentieel. De behan­del­ing en de bejegening van ouderen en hun mantelzorger(s) staat centraal, waarbij behan­delaren ook aan­dacht hebben voor een stimulerende en als zinvol ervaren leefomge­ving van ouderen.
Toon het aanbod (17)