Het onderscheid tussen genera­lis­tische basis ggz en specialis­tische ggz wordt steeds belang­rijker en duide­lijker. Dit leidt tot een behoefte aan scholing die inspeelt op het kort­durende karakter van de basis-ggz tot en met scholing die je verder toerust op de toenemende complexiteit van de zorgvraag in de specialis­tische ggz.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

Psychopathologie en diagnostiek

Ons oplei­dingsaanbod op het gebied van psycho­patho­logie en diag­nos­tiek wordt voort­durend geactualiseerd door onze docenten. De DSM-5 is in al het aanbod geïntegreerd. Diagnostiek gaat echter veel verder dan het adequaat hanteren van dit herziene classificatiesysteem. Persoonlijke diag­nos­tiek staat steeds nadrukkelijker ook weten­schappe­lijk hoog op de agenda. We bieden cursussen op post-hbo, postmaster en specialis­tisch niveau om nieuwe kennis op te doen en te leren toe­pas­sen in de prak­tijk.
Toon het aanbod (23)

Begeleiding en behandeling

Naast de diverse psycho­thera­peutische behan­delvormen zijn er veel bege­lei­dings- en behan­delvormen waarin professionals zich nader kunnen specialiseren. Voor agogen is het moge­lijk zich te specialiseren tot ggz-agoog. Ook de specialisatie bemoei­zorg is populair en biedt meerwaarde aan zowel het werken in de buurt- en wijkteams als in de brede ggz. We bieden cursussen op thema’s zoals oplos­sings­gerichte psycho­thera­pie, positieve psycho­logie of behan­del­ing van speci­fieke stoor­nissen of klachten.
Toon het aanbod (60)

Basis-ggz

De basis-ggz wordt gekenmerkt door het kort­durende en brede karakter van de zorg. Dit vraagt om generalistisch én gefocust werken, gericht op (hervinden van) zelfregie voor de cliënt. De diag­nos­tiek moet in kort tijdsbestek inzicht geven en aanknopingspunten voor de behan­del­ing bieden. De behan­del­ing helpt cliënten weer snel regie te hervinden op hun dagelijks functio­neren. Met ons scholingsaanbod helpen we je graag je ggz-exper­tise hierop toe te rusten.
Toon het aanbod (26)

Specialistische ggz

De complexiteit wordt gekenmerkt door de ernst, comorbiditeit en chroniciteit. Dit vraagt naast per­soon­lijke diag­nos­tiek ook per­soon­lijke behan­del­ing en herstelonder­steunende zorg. FACT onder­steunt professionals bij de ambu­lantisering van de specialistiche ggz. Rehabili­tatie­gerichte metho­dieken zoals SRH en Strenghts helpen herstelonder­steunende zorg waar te maken. Scholing op specialis­tische behan­delvormen voor ernstige psychia­trische aan­doeningen biedt de benodigde specialis­tische kennis.
Toon het aanbod (35)

Trauma

Diagnostiek, indi­catie­stel­ling en behan­del­ing van mensen met traumagerelateerde klachten of stoor­nissen vereisen speci­fieke compe­ten­ties van professionals. We bieden ver­schil­lende oplei­dingen en cursussen met het oog op het verbeteren van de gezond­heidstoestand en het welzijn van de cliënt na het meemaken van één of meer traumatische gebeurtenissen, waaronder de bewezen effectieve behan­delmethodes Imaginatie en Rescripting (IR) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).
Toon het aanbod (25)