Nu eigen kracht in de zorg voorop staat, vindt de herstelbenade­ring steeds meer weerklank. Het gaat dan ook om bege­lei­dingsvormen die voor alle doel­groepen en in alle werkvelden toepasbaar zijn. Wij bundelen de kennis vanuit diverse metho­dieken rond herstelonder­steunende zorg in cursussen en oplei­dingen. Samen met onze klanten werken we voort­durend aan prak­tische toepasbaarheid van de metho­dieken, mede in het licht van actuele en landelijke ont­wikke­lingen.

Meer infor­matie over Systematisch Rehabiliteitsgericht Han­delen of duide­lijk over­zicht van opbouw van basis­oplei­ding naar diverse verdiepingsmodules.

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'arrTxtConvert'

/library/lib_XMLSnippets.inc, line 1110