Nu eigen kracht in de zorg voorop staat, vindt de herstelbenade­ring steeds meer weerklank. Het gaat dan ook om manieren van werken die voor alle doel­groepen en in alle werkvelden toepasbaar zijn. Wij bundelen de kennis vanuit diverse metho­dieken rond herstelonder­steunende zorg in cursussen en oplei­dingen. We werken voort­durend samen met onze klanten aan prak­tische toepasbaarheid van de metho­dieken, mede in het licht van actuele ont­wikke­lingen.

Meer infor­matie over Systematisch Rehabiliteitsgericht Han­delen of duide­lijk over­zicht van opbouw van basis­oplei­ding naar diverse verdiepingsmodules.

Subcategorieën

SRH, Strengths Model en FACT

Systematisch Rehabili­tatie­gericht Han­delen (SRH) en Strenghts zijn metho­dieken die professionals toerusten om cliënten te onder­steunen in hun herstel- en ont­wikke­lingsproces en om omge­vingen te creëren die steunend zijn. Enerzijds wordt rekening gehouden met de psychische beper­kingen en ander­zijds worden aanwezige krachten aangeboord voor herstel van regie en groei. Beide methoden zijn toepasbaar binnen allerlei settings en doel­groepen en worden vaak gecom­bi­neerd met FACT.
Toon het aanbod (34)

Liberman Modules

De Liber­man Modules bieden cliënten met psychische pro­ble­men – licht en ernstig - de moge­lijk­heid op syste­ma­tische wijze vaar­dig­heden op uit­een­lopende levens­ter­reinen te leren. De concrete vaar­dig­heden helpen cliënten enorm in hun zelf­standig­heid. Er zijn zeven modules ontwik­keld en deze zijn gericht op het stap voor stap aanleren van prak­tische en sociale vaar­dig­heden die het her­stel­proces stimuleren. Professionals uit diverse beroeps­groepen kunnen worden opgeleid tot Liber­man trainer.
Toon het aanbod (14)