Autisme

Er wordt steeds meer prak­tijkgericht onder­zoek gedaan in en voor de autismezorg. Dit levert bewezen effectieve behan­delmethoden op die aansluiten bij het zelfmanagement van mensen met autisme en bijdragen aan de kwaliteit van leven die zij ervaren. Wij werken op dit gebied nauw samen met het Dr. Leo Kannerhuis, dat actief betrokken is bij weten­schappe­lijk onder­zoek. De onder­zoeksresultaten worden voort­durend vertaald naar het aanbod van oplei­dingen en ver­die­pende cursussen.

Kijk voor meer infor­matie over de samen­wer­king met Dr. Leo Kannerhuis bij Autisme College.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

Psychopathologie en diagnostiek

Het diag­nos­ticeren van kin­de­ren én vol­was­senen met een (vermoeden van) autisme­spectrum­stoor­nis is een ingewikkeld proces. Het vraagt om per­soon­lijke en gedifferentieerde diag­nos­tiek die tevens direct aanknopingspunten biedt voor het (be)han­delen. Ons diag­nos­tiekaanbod spitst zich niet alleen toe op kin­de­ren en vol­was­senen, maar óók op ouderen en vrouwen - twee doel­groepen waarbij steeds meer aan­dacht is voor de speci­fieke uitingsvormen van autisme.
In samenwerking met:
Toon het aanbod (11)

Begeleiding en behandeling

Het scholingsaanbod voor de bege­lei­ding en behan­del­ing van mensen met autisme breidt zich steeds verder uit en wordt steeds specialis­tischer. De weten­schappe­lijke belang­stel­ling voor effectieve behan­delvormen is nog onverminderd groot. Uitgangspunt voor de zorg vormt de levens­loopbenade­ring. Interventies sluiten aan bij veel voor­komende pro­ble­men per levensfase en eventuele extra com­pli­ce­rende factoren of stoor­nissen.
In samenwerking met:
Toon het aanbod (29)