Het prak­tijkgerichte onder­zoek in en voor autismezorg levert bewezen effectieve behan­delmethoden op die aansluiten bij het zelfmanagement van mensen met autisme. Dit draagt sterk bij aan de kwaliteit van leven die zij ervaren.

Wij werken op dit gebied nauw samen met het netwerk van Cass 18+, Karakter, Dr. Leo Kannerhuis en Universiteit Leiden, die actief betrokken zijn bij weten­schappe­lijk onder­zoek (Autisme Samen Doen! en Reach-Aut). Deze en andere onder­zoeksresultaten worden voort­durend vertaald naar ons aanbod van oplei­dingen en ver­die­pende cursussen.

Microsoft VBScript runtime error '800a000d'

Type mismatch: 'arrDateFields'

/library/lib_XMLSnippets.inc, line 1030