Docentschap RINO Groep

Wil je docent worden bij de RINO Groep? Je bent van harte welkom. Bekijk de vacatures.

Voordat je opleidingsactiviteiten kunt gaan verzorgen, leggen we samen de juridische samenwerkingsovereenkomst vast. Hieronder leggen we de verschillende samenwerkingsvormen uit.


Voordat je opleidingsactiviteiten kunt gaan verzorgen, dient de RINO Groep de juridische samenwerkingsvorm met jou als docent vast te leggen. Hieronder worden de verschillende samenwerkingsvormen besproken.LOONDIENST OF ZELFSTANDIG ONDERNEMEROp basis van afspraken met de belastingdienst moeten wij vastleggen in welke vorm de samenwerking met jou plaatsvindt: werk je als freelancer (verder te noemen docent zelfstandig ondernemer) of hebben wij een arbeidsovereenkomst met jou (verder te noemen docent in loondienst)? Elke vorm van samenwerking moet administratief vastgelegd zijn. Dit houdt in dat bij een controle van de belastingdienst in jouw en onze administratie zichtbaar moet zijn dat je zelfstandig ondernemer bent óf dat een arbeidsovereenkomst aanwezig moet zijn, tussen jou als docent en de RINO Groep. De RINO Groep heeft als uitgangspunt voor het honorarium dat ongeacht de samenwerkingsvorm het uiteindelijke netto resultaat bij beide samenwerkingsvormen gelijkwaardig blijft. Om dit toe te lichten tref je hieronder een voorbeeld aan van een financiële vergelijkingvoor de genoemde samenwerkingsvormen:

Om te kunnen bepalen welke samenwerkingsvorm met de RINO Groep voor jou het beste is, geven wij hieronder meer uitleg en toelichting. Bij de tab Veelgestelde vragen vind je antwoorden op veelgestelde vragen.
Met ingang van 1 mei 2016 is de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) van kracht, en is de VAR vervallen.Eerder hebben wij onze zelfstandige docenten laten weten de met hen afgesloten raamovereenkomst te laten vervangen door een modelovereenkomst die door de Belastingdienst zou zijn goedgekeurd. Onlangs zijn er nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de wetgeving rondom de ZZP’ers die aanleiding geven te veronderstellen dat de wetgeving DBA zal veranderen. Als reactie op deze ontwikkeling hebben wij besloten om ook even pas op de plaats te maken. Wel willen wij, net zoals dat nu het geval is, vooraf zekerheid hebben over de inhouding van loonheffingen en premies werknemersverzekeringen op onze betalingen aan docenten en de afdracht ervan aan de Belastingdienst. Dat is de reden waarom wij, gebaseerd op eerdere met de Belastingdienst gemaakte afspraken, onze huidige en nieuwe docenten op het ondernemerschap toetsen. De aspecten waarop wij het ondernemerschap zullen toetsen tref je aan bij de Veelgestelde vragen.

DOCENT IN LOONDIENST
Wanneer je kiest voor de samenwerkingsvorm loondienst, sluiten wij een arbeidsovereenkomst af in de vorm van een oproepovereenkomst als zijnde uurdocent'. De vergoeding van je werkzaamheden wordt als salaris aan je uitbetaald. Het gaat om vergoedingen die middels een opdrachtbevestiging zijn vastgelegd. Je hoeft geen gewerkte uren en/of gemaakte reiskosten aan ons door te geven. Wat reiskosten betreft vind je bij de tab Financieel onze volledige reiskostenregeling voor alle samenwerkingsvormen. Alle werkzaamheden die je in een maand hebt verricht, worden in de daaropvolgende maand aan je uitbetaald.

Administratieve procedure docent in loondienst
Voorbeeld arbeidsovereenkomst

DOCENT ZELFSTANDIG ONDERNEMER
De fiscus accepteert onze samenwerking met jou als docent zelfstandig ondernemer wanneer er zekerheid is over de afdracht van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Wij willen, net zoals dat nu het geval is, vooraf zekerheid hebben over de inhouding van loonheffingen en premies werknemersverzekeringen op onze betalingen aan docenten en de afdracht ervan aan de Belastingdienst. Als we gezamenlijk het ondernemerschap hebben kunnen vaststellen, sluiten we met jou een overeenkomst af tot het leveren van diensten (raamovereenkomst). Docenten hoeven voor ons geen overeenkomst op te stellen en die ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor te leggen. Op de site van de belastingdienst vind je meer informatie over de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Voor meer informatie over het zelfstandig ondernemerschap zie tabblad Veelgestelde vragen.
Administratieve procedure docent zelfstandig ondernemer
Uurtarieven RINO Groep

DETACHERING
Als je de werkzaamheden bij de RINO Groep niet als zelfstandige of in loondienst kunt verrichten maar deze werkzaamheden verricht in werktijd van je werkgever, neem dan contact op met de afdeling P&O docenten zodat wij dit kunnen afstemmen met je werkgever.

BTW-VRIJSTELLING BEROEPSONDERWIJS

De Nederlandse overheid heeft de btw-vrijstelling voor onderwijsinstellingen in lijn gebracht met de EU-regelgeving. Onderwijsinstellingen kunnen een btw-vrijstelling krijgen als zij ingeschreven zijn in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De RINO Groep is opgenomen in dit register. Dit betekent dat wij voor onze onderwijsactiviteiten zijn vrijgesteld van btw-heffing.
Indien je als docent met ons samenwerkt als freelancer/ZZP-er (verder te noemen ‘docent zelfstandig ondernemer’), heeft dit tot gevolg dat onze docententarieven inclusief btw zijn, omdat wij geen btw kunnen verrekenen. Wij adviseren je om jezelf ook voor dit register aan te melden om btw-vrijstelling te krijgen. De fiscus geeft alleen btw-vrijstelling wanneer er sprake is van inschrijving in het CRKBO-register.
Indien je als docent op basis van detachering onderwijsactiviteiten bij ons verzorgt, kan je werkgever niet zonder meer de btw-vrijstelling toepassen. Dit is alleen mogelijk als jouw werkgever is ingeschreven in het CRKBO-register. Ook bij deze samenwerkingsvorm heeft dit tot gevolg dat onze docententarieven inclusief btw zijn.
Meer informatie vind je op de website van het CRKBO. Informatie over de regelgeving tref je hieronder aan:
Staatscourant nr. 10083 Omzetbelasting Onderwijs Beroepsopleidingen

REISKOSTENREGELING

Voor alle docenten, ongeacht de samenwerkingsvorm, hanteert de RINO Groep haar eigen reiskostenregeling. Welke manier van reizen je ook kiest (openbaar of eigen vervoer), de reiskosten tussen woon/werkadres en leslocatie worden per 2024 vergoed volgens een vast tarief van € 0,23 per kilometer (was € 0,21 in 2023). De complete regeling kun je hier downloaden:Parkeerkosten kun je aanvullend bij ons declareren/factureren conform de afgesloten samenwerkingsvorm. Docenten/opleiders in loondienst kunnen hiervoor gebruik maken van onderstaand formulier. NB In geval van loondienst dien je ons te voorzien van kwitanties van de gemaakte parkeerkosten, die je opstuurt naar de afdeling P&O docenten. De uitbetaling zal dan gelijktijdig met het salaris en onder inhouding van de wettelijk verschuldigde belastingen plaatsvinden. Heb je op incidentele basis een opdracht voor de RINO Groep verricht, dan kun je voor declaratie gebruikmaken van het ‘Declaratieformulier docent’. Van de docent zelfstandig ondernemer ontvangen wij facturen die aan de wettelijke en fiscale voorschriften voldoen. Uiteraard is het mogelijk om het declaratieformulier als bijlage te laten dienen.
 

DECLARATIEFORMULIEREN


FACTUREN

Ben je zelfstandig ondernemer of gedetacheerd, dan kun je de facturen van jou of je werkgever digitaal versturen naar: factuur@rinogroep.nl.

Verandering aangifte uitbetaling derdengelden

Graag attenderen wij je over de volgende verandering met betrekking tot facturen en betaling. Met ingang van 2022 is de opgave van gedane betalingen aan derden door de overheid aangescherpt. Dit houdt in dat de RINO Groep verplicht is om gedane betalingen aan natuurlijke personen per 2023 op te geven aan de belastingdienst.
 
Concreet betekent dit dat voor:
 • alle gedane betalingen op basis van declaraties;
 • alle facturen waarbij op de factuur geen btw wordt opgevoerd;
 • facturen waarop alleen ‘btw vrij of 0% btw’ vermeld wordt;
 • facturen waarop géén melding van btw gedaan wordt;
wij in beginsel verplicht zijn om op te geven via UBD *(uitbetaling derdengelden) aan de belastingdienst.
 
Ter voorkoming van onnodige opgave aan de belastingdienst dienen de ontvangen facturen te voldoen aan de geldende wettelijke regels voor ondernemers.
In alle gevallen waarbij er sprake is:
 • van btw-vrijstelling wegens toepassing KOR-regeling én/of
 • in alle gevallen van geen registratie in het register CRKBO én/of
 • geen btw melding op de facturen
dienen wij deze gedane betalingen conform de nieuwe regeling op te geven aan de belastingdienst.
 
We verzoeken je om je facturen op bovenstaande te controleren en zo nodig de toegepaste vrijstellingen zichtbaar op te nemen. Wanneer de RINO Groep een factuur ontvangt die niet voorzien is van de benodigde gegevens zullen wij contact met je opnemen en moeten wij je vragen om ons je BSN en geboortedatum te verstrekken. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot de verwerking van de factuur aangezien wij deze betaling moeten opgeven aan de belastingdienst.
 
Voor meer informatie verwijzen we je naar de site van de belastingdienst.

Bij je inzet voor onze opleidingsactiviteiten willen wij jouw specifieke kennis, ervaring en beschikbaarheid optimaal inzetten.
Daarom vragen wij je om dit cv-format in te vullen en te sturen naar docentencontact@rinogroep.nl

Veelgestelde vragen docentschap

De belastingdienst vereist dat wij in onze administratie kunnen aantonen op welke wijze je als docent betrokken bent bij de RINO Groep. Controles door de belastingdienst worden steeds scherper en leiden steeds vaker tot naheffingen en boetes.

Om vooraf zekerheid te hebben over de inhouding van loonheffingen en premies werknemersverzekeringen op onze betalingen aan docenten en de afdracht ervan aan de Belastingdienst, dienen wij onze huidige en nieuwe docenten op de volgende punten te toetsen om zo het ondernemerschap vast te stellen.

 • Inschrijving in het Handelsregister Kamer van Koophandel met onderwijsactiviteiten.
 • Wij vragen het BTW-nummer van de docent op.
 • Voldoet de factuur zoals de docent die opstelt aan de wettelijke en fiscale voorschriften?
 • We checken of de docent ingeschreven is in het CRKBO (www.crkbo.nl); voor extra informatie zie tabblad 2 (BTW-vrijstelling).
 • Beoordeling van de website van de docent-ZZP’er; blijkt daar voldoende uit dat hij/zij werkzaamheden verricht op het gebied van onderwijs?
 • We houden ons het recht voor om, ingeval van twijfel, een kopie van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de docent op te vragen.

Mocht je als docent niet aan bovenstaande criteria kunnen voldoen, dan gaan wij een samenwerkingsverband in loondienst als uurdocent met je aan.

Nee; docenten hoeven zelf geen overeenkomst op te stellen en die ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor te leggen. Als na de toetsing blijkt dat je een onderneming voert, zullen wij jou een raamovereenkomst toesturen. In deze overeenkomst wordt o.a. de hoogte van het honorarium vastgelegd. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen rondom de wet DBA volgen. Het vervolg in het DBA-dossier is afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet zal maken. Tot dat moment zullen wij met onze docenten zelfstandig ondernemer samenwerken onder de afgesloten raamovereenkomst.
Bij deze vorm van samenwerking geldt de reiskostenregeling van de RINO Groep. Daarnaast is het van belang voor je om te weten dat niet jijzelf, maar je werkgever bij deze vorm van samenwerking de gemaakte reiskosten bij ons in rekening dient te brengen. Zie hiervoor onze reiskostenregeling (tab Financieel).

Neem in dat geval contact op met:

José van der Stroom,
P&O functionaris
T (030) 230 84 36
Of stuur een e-mail naar:
docentencontact@rinogroep.nl

Indien gewenst maakt zij een afspraak met je voor een persoonlijk gesprek.