Keuzemodules behandeling KP/PT V&O

Als deelnemer aan de KP- of PT-opleiding volg je binnen jouw opleidingstraject 2 modules naar keuze. De Keuzemodules worden aangeboden aan deelnemers in het tweede, derde en vierde jaar van de KP V&O opleiding.
Deelnemers aan de PT V&O opleiding volgen Keuzemodules in het laatste jaar van de opleiding (zowel drie-jarig als vier-jarig). Het is de bedoeling dat in de keuzemodules het geleerde in de eerdere jaren tot zijn recht kan komen. Er is daarom ruimte gemaakt voor deze keuzemodules in het PT lesprogramma.

Het aanbod van de keuzemodules bestaat uit vooraanstaande methodieken op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek. We bieden de volgende keuzemodules aan: Schematherapie Basis- en Vervolgcursus, Mentalization-Based Treatment (MBT), Transference Focused Psychotherapy (TFP) en Dialectische gedragstherapie (DGT). 

Het cursorisch onderwijs van alle modules is geaccrediteerd bij de betreffende beroepsverenigingen. Voor meer informatie en aanvullende eisen (zoals supervisie) in het kader van registratie, check de website van de beroepsvereniging.

Welke keuzemodules zijn er?

Inhoud
MBT is een bewezen effectieve behandeling voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). De methode wordt door verschillende nationale en internationale richtlijnen aanbevolen voor de behandeling van deze aandoening. Kenmerkend voor MBT is dat er nauwelijks patiënten met BPS worden uitgesloten van behandeling. MBT gaat ervan uit dat de problemen van mensen met BPS in belangrijke mate voortkomen uit verstoringen in de capaciteit om te mentaliseren. Door problemen hierin hebben mensen met een BPS minder grip op zichzelf en op hun relaties met anderen, wat kan leiden tot stemmingsschommelingen, overgevoeligheid, wantrouwen en impulscontroleproblemen.

Aangenomen wordt dat de volgende elementen voor een effectieve behandeling zorgen:

 • Assessment van het mentaliserend vermogen
 • Psycho-educatie
 • Begeleiding bij het stabiliseren van sociale omstandigheden / contextregulatie
 • Opstellen van een dynamische formulering en behandelplan waarin individuele behandeldoelen worden beschreven
 • Leren herkennen van terugkerende patronen in relaties en signaleren wanneer deze plaatsvinden in het contact tussen patiënt en therapeut
 • Combinatie van groeps- en individuele therapie
 • Volledig geïntegreerd team, nauwe samenwerking tussen de disciplines
 • Integratie van medicatieconsult in de behandeling
 • Focus op interacties en relaties
 • Individuele focus, ook in de groep
 • Duidelijk omschreven kader en flexibele, individuele toepassing
 • Outreachend werk: actieve houding naar patiënt en overige hulpverleningsinstanties
Blended learning
Dit blended learning traject zal bestaan uit online onderdelen met video’s waarin de theorie wordt uitgelegd. De online training maakt het mogelijk om de theorie eigen te maken in een eigen tempo. Daarnaast vinden er drie lesdagen plaats bij de RINO Groep.
De deelnemer ontvangt ongeveer 6 weken voor start van MBT Nederland een inlogcode ‘token’  waarmee via het platform van MBT Nederland het gehele blended learning traject gevolgd kan worden.

Aantal contacturen
30 uur ( 3 lesdagen i.c.m. Blended learning)
20 uur zelfstudie 

Lesdag/ tijden 
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur 

Locatie
RINO Groep Utrecht

Accreditatie
MBT Nederland vraagt accreditatie aan bij: FGzPt, NVvP, NVP, VenVN, VSR en NIP ELP.

Inhoud
Schematherapie is een evidence based behandeling voor patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Deze therapievorm maakt gebruik van zowel cognitieve als experientiële technieken. De behandelrelatie vormt een essentieel onderdeel van het behandelproces.
 
Aan het einde van deze cursus ken je het model van schematherapie en kun je een casusconceptualisatie maken. Je hebt verschillende basistechnieken geoefend waardoor je een begin kunt maken met het toepassen van schematherapie.
 
Daarnaast leer je:

 • Casuïstiek te bekijken vanuit een schema gebaseerde probleemformulering, disfunctionele schema’s op te sporen en te modificeren middels cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken.
 • Stilstaan bij schema’s van zowel cliënt als therapeut tijdens therapie en deze onderkennen en hanteren.
Er gaat specifieke aandacht uit naar:
 • Het diagnostisch proces, toewijzings- en exclusie criteria
 • Het gebruiken van specifieke cognitieve technieken binnen het schematherapie model
 • Oefenen met basale experiëntiële technieken
 • Aandacht voor de houding van de therapeut en het gebruik van de therapeutische relatie
Gedurende de hele cursus zijn de therapeutische relatie en houding van de therapeut binnen schematherapie centrale onderwerpen.

Aantal contacturen
25 uur ( 4 lesdagen) 

Zelfstudie
Verplichte literatuur, en voorbereiding: ongeveer 4-6 uur per lesdag  

Lesdag/ tijden 
Vrijdag: 9.30 - 16.45 uur 

Locatie 
RINO Groep Utrecht

Accreditatie 
De volgende accreditatie wordt aangevraagd: 
Vereniging Schematherapie: Registratie schematherapeut
VGCT: Herregistratie cognitief gedragstherapeut 25 uur
NIP: Herregistratie eerstelijnspsychologen 37,5 uur
NVvP: nascholing 24 uur
FGzPT: nascholing 39 punten

Inhoud
DGT is een vorm van cognitieve gedragstherapie, ontwikkeld door prof. Marsha Linehan voor de behandeling van patiënten met chronische suïcidaliteit bij een borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS). De effectiviteit van ambulante DGT is in meer dan 18 gerandomiseerde onderzoeken aangetoond en DGT is daardoor nu de meest onderzochte en empirisch gevalideerde behandeling voor (jong)volwassen cliënten met chronisch suïcidaal en/of zelfdestructief gedrag (Van den Bosch e.a. 2014).
 
Bij DGT wordt ervan uitgegaan dat mensen met ernstige BPS hun probleemgedrag, inclusief suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag, nodig hebben om hun chronische affectieve instabiliteit te reguleren. Het is de taak van de therapeut om de cliënt te blijven motiveren voor het opbouwen van een niet-zelfdestructief leven. DGT start dan ook met de verandering van de attitude van de therapeut: in plaats van de cliënt om motivatie vragen om in behandeling te gaan, moet de cliënt geholpen worden om deze motivatie te verwerven. Het sleutelwoord bij DGT is ‘commitment’ (werkelijke instemming): een behandeling start pas als therapeut en cliënt het eens worden over de te behalen doelen en de wederzijdse verwachtingen. Zodra commitment tussen therapeut en cliënt bereikt is, wordt alle problematiek onderdeel van de behandeling. Om cliënten de kans te geven in zoveel mogelijk situaties te oefenen met nieuwe vaardigheden en om zelfhaat tegen te gaan, krijgt de cliënt direct een centrale sturende plaats in de behandeling. De therapeut adviseert de cliënt hoe om te gaan met zijn of haar sociaal en professioneel netwerk, niet de omgeving hoe om te gaan met de cliënt (het consultatie-aan-de-cliëntprincipe).

Aantal contacturen
30 uur ( 5 lesdagen)

Zelfstudie
Verplichte literatuur / casus:  ongeveer 20 uur 

Lesdag/ tijden 
Vrijdag: 9.30 - 16.30 uur 

Locatie
RINO Groep Utrecht

Accreditatie
De volgende accreditatie wordt aangevraagd:
NVvP:  nascholing 30 uur
VGCT: herregistratie cognitief gedragstherapeut 30 uur 
NVP:  kwaliteitsregister psychotherapie 30 uur
 

Inhoud
TFP is een ambulante intensieve, langdurige, individuele psychoanalytische psychotherapie van twee zittingen per week, toegepast bij borderline problematiek en op indicatie bij andere persoonlijkheidsstoornissen.
TFP heeft als doel te komen tot een integratie van affecten, gedragingen, gedachten en ervaringen die de patiënt doorgaans gescheiden houdt door splitsing. In plaats van heen en weer te schieten tussen extreme belevingen van ‘goed’ en ‘slecht’ leert de patiënt zichzelf en anderen genuanceerder en realistischer beleven. Hierdoor wort het leven dragelijker en begrijpelijker en ontstaat gaandeweg een minder gefragmenteerd binnenwereld.
TFP richt zich op de ‘overdracht’ (transference), dat wil zeggen: op alles wat iemand in een contact aan een ander toeschrijft, zoals gedachten, gevoelens en bedoelingen. TFP onderzoekt de relatie die de patiënt aangaat met de therapeut, immers daarin spelen dezelfde patronen, angsten, misvattingen en wensen zoals de patiënt die ervaart in andere contacten. In de therapie kan 'het beeld stil gezet worden' om dat samen te onderzoeken. Daar kunnen deze problemen onder vier ogen worden ervaren, onderzocht en besproken - zonder negatieve gevolgen.
Onderzoek toont aan dat mensen na TFP minder (zelf)destructief en wanhopig zijn én dat ze zich veiliger en meer op hun gemak voelen in relaties tot anderen.
TFP is opgenomen in de Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (2008) als één van de 'Big Four' psychotherapieën voor borderline problematiek.
 
Er wordt een actieve inbreng van cursisten verwacht. Dat betekent dat ze de verplichte literatuur grondig hebben bestudeerd en met vragen en opmerkingen komen tijdens de plenaire besprekingen. Omdat deze module voldoet aan de voorwaarden voor accreditatie bij TFP-Nederland is de hoeveelheid literatuur omvangrijker dan de cursist gewend is. Van belang is dat de cursist voor de module dus voldoende voorbereidingstijd inplant. In de cursus wordt gewerkt met het boek Transference Focused Psychotherapy for the Borderline Personality Disorder. A CLINICAL GUIDE van Frank Yeomans et al. (2015). Naast deze verplichte literatuur is er voor elke cursusdag ook een keur aan facultatieve, boeiende artikelen.
Daarnaast is het de bedoeling dat de cursist na de eerste cursusdag het structurele interview van Kernberg gaat afnemen bij een daarvoor geschikte patiënt in zijn/ haar praktijk/instelling. Dit interview moet op video worden opgenomen en worden gepresenteerd in 2 subgroepen gedurende de cursusdagen. Van cursisten wordt verwacht dat zij tijdig nadenken over patiënten die zij ten behoeve van dit onderwijs kunnen interviewen. Het moet gaan om een patiënt die de cursist nog niet in behandeling heeft, bijvoorbeeld een patiënt die op een wachtlijst staat voor een indicatie-onderzoek of verder onderzoek naar de persoonlijkheid.

Aantal contacturen
30 uur ( 5 lesdagen)

Uren zelfstudie
Verplichte literatuur: ongeveer 40 uur
Video-opdracht: ongeveer 10 uur

Lesdag/ tijden 
Donderdag: 13.30 - 20.30 uur 

Locatie
RINO Groep Utrecht

Accreditatie 
De keuzemodule TFP voldoet voor een deel van de opleidingseisen voor het register TFP. Deelnemers moeten naast het volgen van de module o.a. supervisie en een technisch seminar  volgen. 

Inhoud
In deze cursus worden de kennis en vaardigheden in de schemagerichte therapie verdiept. Het doel is schemagerichte therapie toe te passen bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen. De nadruk ligt in deze verdiepingscursus op het werken vanuit het modusmodel. Hierbinnen is specifiek aandacht voor de therapeutische relatie en aangepaste interventies bij de verschillende modi. 
 
Er gaat specifieke aandacht uit naar:

 • Toepassen van het schema(modus)model bij specifieke persoonlijkheidsstoornissen.
 • Het gebruik maken van de therapeutische relatie binnen schema(modus)therapie bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Nadruk op werken met experientiele technieken.
De bijeenkomsten zijn interactief waarbij aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek wordt gewerkt. Tussen de bijeenkomsten oefenen deelnemers met vaardigheden die tijdens de bijeenkomsten aan bod zijn geweest. Bij iedere bijeenkomst krijgen deelnemers de gelegenheid om eigen video-materiaal in te brengen. De docenten zullen in overleg met de deelnemer dit videomateriaal gebruiken voor het onderwijs.
 
Toetsing
Gedurende de cursus wordt een praktijktoets van elke deelnemer verwacht.

Aantal contacturen
25 uur ( 4 lesdagen)

Zelfstudie
Verplichte literatuur, en voorbereiding: ongeveer 4-6 uur per lesdag 

Lesdag/ tijden 
Vrijdag: 9.30 - 16.45 uur 

Locatie 
RINO Groep Utrecht

Accreditatie 
De volgende accreditatie wordt aangevraagd: 
Vereniging Schematherapie: Registratie schematherapeut
VGCT:  Herregistratie cognitief gedragstherapeut 25 uur
NIP: Herregistratie eerstelijnspsychologen 37,5 uur
NVvP: nascholing 22 uur
FGzPT: nascholing 35 punten

 

Mentalization-Based Treatment :             voorjaar - najaar
Dialectische gedragstherapie :                 voorjaar 
Transference Focused Psychotherapie:   voorjaar - najaar  
Basiscursus schematherapie:                    voorjaar 
Vervolgcursus schematherapie:                voorjaar - najaar