Effectief opleiden in verbinding met de praktijk

Om kennis op effectieve wijze aan te bieden leggen wij ons toe op actuele onderwijskundige ontwikkelingen. Trainingen hebben het meeste effect als deze uitgaan van jouw eigen praktijk. Tijdens de lesbijeenkomsten doen we dit door inzichten te verbinden aan casuïstiek van de deelnemers en door praktijksituaties te oefenen in rollenspelen en met acteurs. Ook het van elkaar leren en elkaar feedback geven speelt een belangrijke rol. Dit zijn vaardigheden die in de dagelijkse praktijk kunnen bijdragen aan de samenwerking binnen teams. Door tot slot de opgedane kennis te toetsen wordt de aangeboden stof actief verwerkt en beklijven nieuwe inzichten beter.

Digitale leeromgeving: RINO Portal

Onze opleidingen en cursussen worden ondersteund met RINO Portal, een digitale leeromgeving voor alle betrokkenen bij een opleiding: deelnemers, hoofdopleiders, docenten en praktijkopleiders. Deelnemers krijgen direct toegang tot hun persoonlijke opleidingsinformatie zoals lesrooster, programma, digitale literatuur en opdrachten. Toetsen en verslagen worden online ingestuurd en beoordeeld. Bovendien zijn de persoonlijke voortgang en resultaten steeds direct zichtbaar.

Klanttevredenheid en erkenning

De RINO Groep laat alle activiteiten structureel evalueren door deelnemers, docenten en opdrachtgevers. Dit stelt ons in staat om waar nodig de juiste aanpassingen te doen. We bespreken de evaluaties die de deelnemers invullen met docenten en in opleidingscommissies. Vervolgens zetten we verbeteracties in.

Cedeo-erkend: klanttevredenheidsscore van 96,9 en 99,3%

Wanneer je aangeeft dat je geïnteresseerd bent in een bepaalde training, terwijl er nog geen datum is vastgesteld, word je gebeld als deze bekend is. Je kunt je dan op tijd aanmelden.

We zijn trots op de erkenning door Cedeo. Dit is een onafhankelijke keuringsinstantie die opleidingsinstituten toetst op zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria met betrekking tot kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een klanttevredenheidsonderzoek, dat elke twee jaar herhaald wordt. De erkenning betekent dat de RINO Groep een opleidingsinstituut is ‘dat aantoonbaar naar tevredenheid van individuele cursisten en organisaties cursussen en opleidingen verzorgt.’ Het Cedeo-keurmerk is voor ons een borging van continue kwaliteit.

Er wordt altijd meegedacht en maatwerk is altijd mogelijk.

De klanttevredenheidsscore 2013-2015 is: 96,9% voor het open aanbod en 99,3% voor incompany- en maatwerkopdrachten. Dat betekent dat vrijwel alle klanten tevreden of zeer tevreden zijn. Daar zijn wij bijzonder trots op. Het Cedeo-keurmerk is hiermee voor de komende twee jaar verlengd.

Ik heb al van veel docenten lesgehad en het komt eigenlijk nooit voor dat ik er één tegen vind vallen.

Het Cedeo-verslag levert ook waardevolle verbeterpunten op. De klanten weten ons iedere keer goed te vertellen wat er beter kan, hetgeen we meenemen in ons beleid en de uitwerking ervan. Cedeo ziet de wijze waarop de respondenten ingaan op de vragen en hun bereidheid als een teken van grote betrokkenheid bij de RINO Groep.

BIG-opleidingen: visitaties verlopen positief

De BIG-opleidingen, die erkend zijn door de Minister van VWS, worden eens in de vier jaar formeel gevisiteerd. Daarbij wordt gekeken of de opleidingsinstelling voldoet aan de erkenningseisen als opleidingsinstelling voor BIG-opleidingen. De visitaties voor onze opleidingen zijn steeds positief verlopen.