Indiceren van zorg bij psychische stoornissen in de WMO  (IC255)

Psychische problematiek: wanneer WMO en wanneer Wlz?

Offerte aanvragen
Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Per 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk voor mensen met een psychische stoornis. Om goede en zorgvuldige indicatiestelling te kunnen uitvoeren, hebben WMO-medewerkers aanvullende expertise, vaardigheden en een passende attitude nodig. In deze opleiding leren deelnemers het vakmanschap van indiceren en de meest voorkomende psychische stoornissen. Elke lesdag bevat veel casuïstiek en oefeningen. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met en uitgevoerd bij CIZ.
 
 • Inhoud

  De Wet langdurige zorg (Wlz) beslaat de langdurige permanente zorg voor kwetsbare mensen met een verstandelijke, lichamelijke, somatische, psychogeriatrische of zintuiglijke handicap. De Wlz is ook van toepassing op mensen met een beperking die blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg vragen thuis of in een instelling. Per 1 januari 2020 wordt de Wlz gewijzigd. Door het toevoegen van de grondslag psychische stoornis wordt deze wet ook toegankelijk voor mensen met een psychische stoornis. De wetswijziging wordt van kracht per 1 januari 2021. Het CIZ is sinds 1 januari 2020 verantwoordelijk voor het indiceren van deze zorgvragen. 

  Deze wijziging is ook van invloed op mensen met psychische stoornissen die voor zorg een beroep doen op de WMO. Want er zullen mensen zijn voor wie de indicatie Wlz wordt afgewezen en die in bepaalde mate zullen zijn aangewezen op de WMO. Voor toekenning van de juiste zorg is het belangrijk dat cliënten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

  Medewerkers van de WMO hebben daarom aanvullende expertise, vaardigheden en attitude nodig om in het kader van de wetswijziging goede en zorgvuldige indicatiestelling te kunnen uitvoeren. Daarnaast is het nodig dat WMO-medewerkers op de hoogte zijn van de wettelijke kaders Wlz en WMO, zodat cliënten van de juiste zorg worden voorzien bij de juiste organisatie.

  Wat leer je?

  Na afloop van deze opleiding beschikken de deelnemers over de kennis, vaardigheden en een passende attitude om een goede en zorgvuldige indicatiestelling ggz te kunnen uitvoeren in het kader van de WMO. Daardoor worden cliënten in het kader van de Wlz voorzien van passende zorg en ondersteuning.

  De deelnemers:

  • hebben kennis van ernst, beloop en ‘blijvendheid’ van de meest voorkomende psychische stoornissen gebaseerd op de DSM-5
  • hebben kennis van de impact van verschillende psychische stoornissen op de persoon zelf en op diens familie, vrienden en netwerk
  • leren psychische stoornissen duiden met het oog op beperking en participatie 
  • hebben kennis over de Wlz en de werkwijze van het CIZ 
  • leren reflecteren op hoe en waarom je als WMO-medewerker tot welk type beoordeling (WMO-beschikking) komt. Ze beschikken over kennis van de Wlz-criteria en begrijpen wat de impact daarvan is op de persoon met een psychische stoornis. De geboden casuïstiek bevindt zich op het snijvlak van Wlz en WMO

  Werkwijze

  De inhoud van de opleiding is gebaseerd op de 10-daagse scholing, het accreditatiedraaiboek en de studiegids die zijn ontwikkeld voor en in opdracht van het CIZ. De casuïstiek en psychische problematiek zal zoveel mogelijk op het snijvlak liggen van wel of geen Wlz-indicatie en indien nee, waar is deze cliënt dan bij geholpen (met welke WMO-zorg of ondersteuning)?

  Tijdens iedere lesdag wordt op verschillende manieren gewerkt met casuïstiek, zoals filmfragmenten, beschreven casussen en dossiers vanuit de huisarts. 

  Bij iedere casus wordt aandacht besteed aan:

  • Wat en wie zie je hier? Welk gedrag zie je? Wat lees je tussen de regels door? Wat lees je of zie je juist niet? 
  • Hoe kun je die observaties verbinden met de door de behandelaar gestelde diagnose? Welke kennis over een diagnose/psychische stoornis heb je nodig om deze verbinding te maken?
  • Hoe kun je je dossier/je contact met je cliënt en de kennis over psychische stoornissen gebruiken? Kun je aangeven wat iemands beperking is (en voor welke duur) en wat de belemmeringen of mogelijkheden zijn bij participatie?
  • Welke informatie heb je nodig om tot een zorgvuldige afweging voor zorg of ondersteuning te komen? Waar en bij wie kun je die informatie halen?
  • Hoe en wanneer is afstemming met CIZ nodig/gewenst en hoe ga je om met gegevens in het kader van de privacy van de cliënt?
  • Op welke manier en met welke gedachten en afwegingen kom je tot welke WMO-beschikking?
  • Hoe communiceer je met wie en in welke volgorde over je keuze?
  Programma

  Lesdag 1
  Voor een beschikking vanuit de WMO of voor toelating tot de Wlz dien je te onderzoeken of een cliënt op basis van zijn specifieke zorgbehoefte en de geldende wet- en regelgeving, recht heeft op zorg (en zo ja, welke en hoeveel). Daarna dien je dit verantwoord vast te leggen in een beschikking of indicatiebesluit.

  Lesdag 1 gaat over dit vakmanschap van indiceren bij de gemeente Rotterdam en over de werkwijze van CIZ bij het indiceren van psychische stoornissen, met als thema’s:
  o    Vakmanschap: persoonlijke kracht, organiseren van het werk, samen werken en samen ontwikkelen, klantbediening en inhoud indicatiestelling
  o    Werkwijze CIZ: indicatiestelling, grondslagen, beleidscriteria en ervaringen met indiceren van psychische stoornissen

  Parallel aan de lesdagen volgen de deelnemers de e-learning DSM-5 van de RINO Groep. Hierin komen alle (meest voorkomende) psychische stoornissen aan bod. De deelnemers zijn door literatuur en e-learning volledig op de hoogte van deze stoornissen volgens de DSM-5. 

  Lesdag 2 t/m 10
  Tijdens deze lesdagen gaat het over het vergroten en verdiepen van het inzicht in de stoornissen. Dat betekent dat deelnemers voorafgaand aan de les kennis over de stoornis hebben opgedaan door middel van fragmenten en de e-learning DSM-5. 

  Zo kunnen de docent(en) tijdens de les met de deelnemers ingaan op casuïstiek en oefeningen doen om de volgende vragen over de stoornis centraal te stellen:
  • Wat is de impact van de stoornis? 
  • Welke beperking(en) brengt de stoornis?
  • Wat betekent dit voor de participatie van een persoon met deze stoornis?
  • Wat betekent dit voor het netwerk rond deze persoon?
  • Waar lees ik dat in het dossier? Welke ggz-professionals en hulpverleners zijn er in het heden en verleden bij deze persoon betrokken (geweest)?
  • Hoe zie ik dat wel of niet in het contact met deze persoon?
  • Hoe zit het met leerbaarheid, blijvendheid en herstel bij deze persoon?
  • Welke criteria vanuit WMO of Wlz zouden van toepassing kunnen zijn bij personen met deze psychische stoornis(sen)?
  Tijdens de opleiding komen de volgende stoornissen aan bod:
  • Lesdag 2 Indiceren bij autisme en ADHD 
  • Lesdag 3 Indiceren bij schizofrenie en psychose
  • Lesdag 4 Indiceren bij stemming en angst/paniek
  • Lesdag 5 Indiceren bij trauma en PTSS
  • Lesdag 6 Indiceren bij gedragsstoornissen en verslaving
  • Lesdag 7 Indiceren bij ouderenpsychiatrie en persoonlijkheidsproblematiek (cluster A & C)
  • Lesdag 8 Indiceren bij persoonlijkheidsproblematiek (cluster B)
  • Lesdag 9 Indiceren bij niet aangeboren hersenletsel en comorbiditeit
  • Lesdag 10 Indiceren bij een lichte verstandelijke beperking 
  De opleiding sluit nauw aan bij de actualiteit van de ggz en bij het dilemma rondom eigen kracht/regie en zorg nodig hebben. De opleiding heeft iedere lesdag casuïstiekbespreking waarmee de medewerkers van WMO zelfstandig na de opleiding kunnen blijven werken, zodat kennis en vaardigheid worden geborgd.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

 • Datums
  In overleg wordt deze 10-daagse opleiding incompany uitgevoerd.

  (Omvang: 60 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  • Basispsycholoog
  • Orthopedagoog
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  Medewerkers bij gemeenten die werkzaam zijn:
  • in de WMO
  • in wijkteams 
  • in teams Beschermd Wonen 
  • bij een afdeling indicaties en herindicaties

 • Docenten
  Gerard Lohuis

  Gerard Lohuis

  Gerard Lohuis  is sociaal psychiatrisch verpleegkundige, docent en stafmedewerker bij Lentis. Hij heeft zeer ruime ervaring op het gebied van de oggz, zorgcoördinatie, rehabilitatie en dubbele diagnose problematiek. Hij is auteur van o.a. het boek ‘Van bemoei- naar groeizorg’. 
  Lees meer
 • Literatuur
  • Deth, R van (2017) Inleiding in de psychopathologie. Houten, Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789036810449 
  • Ingenhoven. T. (2016) De DSM-5 welbeschouwd. Utrecht, De Tijdstroom. ISBN 9789058983091
  • Does, W. van der. (2013) Zo ben ik nu eenmaal. Schiedam, Scriptum ISBN 9789055942619
  • Documentatie van CIZ
 • Reviews