Startdatum:

Post-hbo opleiding ggz-agoog (GA17A)

Coach herstel en rehabilitatie

Als ggz-agoog behandel, begeleid en ondersteun je mensen bij het herstellen van een psychische aandoening en het integreren in de samenleving. In deze opleiding maak je je de herstelbenadering eigen en leer je anderen coachen bij die manier van werken. Je leert feedback geven en ontvangen, communicatiestijlen en leerstijlen herkennen, met weerstand omgaan en (dreigende) conflicten en strijd herkennen en voorkomen. Met deze opleiding op zak kun je je inschrijven in het beroepsregister ggz-agoog.

Kosten: € 4990,-

incl. digitale literatuur, e-learning en lunch, excl. boeken en blokkendoos
Termijnbetaling mogelijk

De inschrijftermijn is verstreken. Stuur mij bericht zodra er nieuwe data zijn.

Feiten

Voor wie

 • Toegepast psycholoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Toegepast psycholoog, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Deelname aan de opleiding staat open voor professionals in de ggz met 3 jaar werkervaring en een hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Culturele Maatschappelijke Vorming, Pedagogiek of Toegepaste Psychologie. 

De opleiding is in vele sectoren toepasbaar, bijvoorbeeld in de ggz, verslavingszorg, forensische zorg en binnen de functie van POH-GGZ. Daarnaast is de opleiding interessant voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Je wordt echter niet opgeleid tot GGZ-Agoog. Deze opleiding is vooral waardevol voor je als je de verantwoordelijkheid hebt gekregen om rehabilitatie en herstel gedachten te implementeren binnen de instelling.

​​​​​​​Je wordt toegelaten na beoordeling door (en mogelijk na een gesprek met) de hoofdopleider. Hierbij komen de volgende punten aan de orde: vooropleiding, motivatie, werkervaring, aard van de werkzaamheden en een voldoende niveau om te reflecteren. Je dient minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn op een relevante werkplek.

Accreditaties

Accreditatie: Registerplein, V&V, VSR

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat ggz-agoog indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.
Naast het certificaat ggz-agoog krijg je na toetsing het diploma rehabilitatiecoach-consulent.

De ggz-agoog is een afstudeerrichting binnen de opleidingen SPH, MWD of Sociaal Werk. De afstudeerrichting is landelijk vastgesteld door zowel branchevereniging GGZ Nederland, de NVMW als de Vereniging van Hogescholen. Het curriculum van de afstudeerrichting is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel ggz-agoog.

Het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen GGZ (COOAB) heeft de post-hbo opleiding ggz-agoog van de RINO Groep als erkende nascholing gekwalificeerd voor inschrijving in het beroepsregister GGZ-agoog. Professionals in de ggz met 3 jaar werkervaring en een hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Culturele Maatschappelijke Vorming, Pedagogiek of Toegepaste Psychologie kunnen instromen in deze opleiding. Na het behalen van de opleiding kun je je registreren in het beroepsregister ggz-agoog.

Herstel en herstelondersteuning vormen het inhoudelijk kader van de opleiding en lopen er als een rode draad doorheen. Soms, met name wanneer het cliënten met aangeboren beperkingen betreft, spreken we van participatie en ontwikkeling, omdat het technisch gezien niet om een herstelproces gaat. Inhoudelijk gaat het echter om dezelfde principes.

In het eerste blok van deze opleiding (Psychiatrie - DSM-5 en persoonlijke diagnostiek) wordt gebruik gemaakt van blended learning: een combinatie van digitaal leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt.

Wat leer je?

Je leert om als ggz-agoog vanuit ‘de herstelgedachte’ te werken en anderen hierbij te ondersteunen. Binnen dit kader leer je feedback te geven en ontvangen, communicatiestijlen en leerstijlen te herkennen, met weerstand om te gaan en (dreigende) conflicten en strijd te herkennen en voorkomen. Je leert om te gaan met de scheidslijn tussen vakinhoudelijke kwesties en persoonlijk functioneren tijdens het coachen van collega’s, met name de scheidslijn tussen wat bij de gecoachte hoort en wat bij de coach. Je leert jouw coachende rol bij vakinhoudelijke kwesties meer vorm te geven.

Doelgroep

Deelname aan de opleiding staat open voor professionals in de ggz met 3 jaar werkervaring en een hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Culturele Maatschappelijke Vorming, Pedagogiek of Toegepaste Psychologie. 

De opleiding is in vele sectoren toepasbaar, bijvoorbeeld in de ggz, verslavingszorg, forensische zorg en binnen de functie van POH-GGZ. Daarnaast is de opleiding interessant voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Je wordt echter niet opgeleid tot GGZ-Agoog. Deze opleiding is vooral waardevol voor je als je de verantwoordelijkheid hebt gekregen om rehabilitatie en herstel gedachten te implementeren binnen de instelling.

​​​​​​​Je wordt toegelaten na beoordeling door (en mogelijk na een gesprek met) de hoofdopleider. Hierbij komen de volgende punten aan de orde: vooropleiding, motivatie, werkervaring, aard van de werkzaamheden en een voldoende niveau om te reflecteren. Je dient minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn op een relevante werkplek.

Inhoud

De opleiding bestaat uit vier blokken die elkaar aanvullen en versterken:

1. Psychiatrie - DSM-5 en persoonlijke diagnostiek
Je wordt meegenomen in de wereld van de psychopathologie, verschillende benaderingen in diagnostiek en classificatie en de persoonlijke diagnostiek. In de psychiatrie is er lange tijd naar problemen gekeken vanuit een diagnose- of probleemgericht perspectief. De laatste jaren komt er meer en meer aandacht voor narratieve en herstelgerichte benaderingen. Ook de invloed vanuit de positieve psychologie, empowerment en netwerkondersteuning hebben nieuwe invalshoeken laten zien van waaruit hulp geboden kan worden.
In dit blok wordt stilgestaan bij en geoefend met verschillende manieren van denken over en kijken naar psychiatrische verschijnselen, en wordt onderzocht hoe deze zich verhouden tot herstel. Er is veel aandacht voor het kunnen herkennen, bevragen en bespreken van de verschillende psychiatrische symptomen. Ook komt de classificatie in psychiatrische toestandsbeelden en syndromen aan bod zoals die met de DSM IV en DSM-5 gebeurt. De goed onderbouwde inzichten die prof. dr. Jim van Os heeft beschreven in zijn boek 'De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ', vormen een rode draad in dit blok. Ook de Yucelmethode komt aan de orde.
 
2. Veiligheidsdenken - wetenschap en richtlijnen
In deze module komen richtlijnen aan de orde voor het beoordelen van beschermende factoren voor gewelddadig gedrag. Welke relatie is er met rehabilitatie en herstel, en welke met bedreigende factoren? Voor een zo volledig mogelijke risicotaxatie van gewelddadig gedrag is het wenselijk om naast risicofactoren ook positieve factoren in kaart te brengen die risico verlagend werken: beschermende factoren. De Structured Assessment of protective Factors for violence risk (SAPROF) is een checklist voor de gestructureerde inschatting van beschermende factoren voor geweld. Uit onderzoek blijkt dat de SAPROF een goede voorspeller is voor niet-recidiveren in geweld en dat het instrument waardevol is voor het evalueren van de behandeling. Inmiddels worden beschermende factoren (en de SAPROF) internationaal gezien als een waardevolle aanvulling in de risicotaxatie van gewelddadig gedrag. Je krijgt uitleg over recente resultaten van onderzoek naar de SAPROF bij jeugd en volwassenen en je oefent met het scoren van de SAPROF aan de hand van een casus.

3. Transculturele psychiatrie - werken met andere culturen
In elk hulpverleningscontact worden partijen geconfronteerd met cultuurverschillen, waarbij er sprake is van verschil in leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sociale klasse, politieke overtuiging, religie, inkomen enzovoort. Er bestaat dus altijd een cultuurverschil tussen hulpvrager en hulpverlener, dus in feite is alle psychiatrie transculturele psychiatrie. Binnen dit blok leer je over jouw eigen grenzen heen kijken en leer je minder dominant te acteren vanuit jouw eigen (zogenaamd ware) perspectief.

4. Methodische kaders en hoe te handelen
Het laatste blok draagt bij aan een positieve ontwikkeling van jouw persoonlijke professionaliteit (vaardigheden en houding) in het functioneren op het werk in de breedste zin, dus individueel, als teamlid en collega, als behandelaar of begeleider en collega/ketenpartner in het werkveld. De discrepantie tussen 'empowerment denken' en 'doen' is groot, zowel binnen als buiten de zorg. Een veelgestelde vraag is: hoe empower ik mijn omgeving? Je maakt kennis met de elementen die het verschil maken tussen matige en excellente hulpverlening wanneer zij in relatie met elkaar worden gebracht: klantgerichtheid, echtheid, samenwerken, empoweren en de omgeving die bereid is om steeds nieuwe dingen te leren.

Je krijgt veel ruimte om te oefenen en jouw eigen leervragen in te brengen. Tijdens jouw werk en binnen de opleiding reflecteert je op je eigen handelen en leerproces. Kennis, vaardigheid en attitude worden getoetst tijdens het portfolio groepsgesprek.

Toetsen

  Het examen van de post hbo-opleiding ggz-agoog bestaat uit de volgende onderdelen:
 • actieve deelname aan cursorische onderwijsonderdelen
 • mondelinge en schriftelijke kennis- en vaardigheidstoetsen w.o. gevalsbeschrijvingen
 • portfolio groepsgesprek
 • eindopdracht met als onderdeel een reflectieverslag van jouw eigen ingebrachte leerdoelen

Certificaat

Je ontvangt een certificaat ggz-agoog indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.
Naast het certificaat ggz-agoog krijg je na toetsing het diploma rehabilitatiecoach-consulent.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • F. Kortmann. (2016) - Culturele competenties in psychiatrie en psychologie. Uitgeverij Van Gorcum. ISBN 9789023254638.
 • J.P. Wilken & D. den Hollander (2012) - Handboek integrale rehabilitatie behandeling. Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Uitgeverij SWP. ISBN 9789088503214.
 • U. Kröger, P. Schaftenaar, P. van der Helm & J. van Vliet (2013) - Leefklimaat in de klinische forensische zorg. Uitgeverij SWP. ISBN 9789088503283.
 • J. van Os (2015) - De DSM-5 voorbij. Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Uitgeverij Diagnosis. ISBN 9789491969102.
 • M. Yucel (2016) - Bouwen aan herstel. Uitgeverij YCL Baarn.
 • Blokkendoos behorende bij de Yucelmethode.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docenten

Roderick Jansen

Enthousiast geworden?

Meld je aan als belangstellende.
Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GA17A zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl