Axel Liégeois

Axel Liégeois
Axel Liégeois is gewoon hoogleraar zorgethiek en praktische theologie aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Hij is titularis van de leerstoel van de Broeders van Liefde voor theologie, geestelijke gezondheid en beperking. Hij is ook als ethisch adviseur gedetacheerd naar de Organisatie Broeders van Liefde in Gent, België.
 
Zijn onderzoek, onderwijs en dienstverlening richten zich op ethiek op het gebied van geestelijke gezondheid, beperking en spirituele zorg. Daarbij zijn de belangrijkste interessepunten personalistische ethiek, zorgethiek, moreel beraad, beslissingsbekwaamheid, geïnformeerde toestemming, assertieve zorg, beroepsgeheim, seksualiteit, euthanasie en crustatieve zorg. Hij doceert zorgethiek aan verschillende hogescholen. Hij is betrokken bij ethische commissies, moreel beraad, ethische advisering en ethiekonderwijs. Zijn passie is om mensen te bekwamen in ethiek zodat ze op een methodisch verantwoorde manier verantwoorde beslissingen kunnen nemen.
 
Zijn belangrijkste publicatie is “Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg” (Leuven: LannooCampus, 2019), vertaald in het Engels als “Ethics of care. Values, virtues and dialogue” (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2021). Voor een selectie van zijn publicaties, zie: https://theo.kuleuven.be/waarden-in-dialoog