dr. Willy Peters

dr. Willy Peters
Willy Peters is GZ-psycho­loog. Sinds 2007 werkt hij als gedrags­des­kun­dige bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hij werkt tevens bij PPF Centrum locatie Nijmegen. Hij is betrokken bij onder­zoek, thera­pie en onder­wijs ron­dom thema hoogbegaafdheid, vooral bij adole­scen­ten en (jong)vol­was­senen. Van 1989 tot 2007 heeft hij gewerkt bij het CBO, Centrum voor Begaafdheidsonder­zoek.