Praktijkonder­steuners huisartsenzorg en de sociale professionals/ gezins­werk­ers van het buurt- of wijkteam spelen een belang­rijke rol in de mentale gezond­heid in de wijk. Wij bieden deze professionals in­houde­lijke des­kun­dig­heidsbevor­dering, met name op vier thema's: het signa­leren van en bege­leiden bij een breed spectrum aan psychische pro­ble­men, het signa­leren van onveiligheid en daarop actie ondernemen, het versterken van het eigen netwerk en krachtgericht en oplos­sings­gericht hulpverlenen.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

POH-GGZ

Als prak­tijkonder­steuner kun je op een laagdrempelige manier van grote bete­kenis zijn in het leven van patiënten met psychische pro­ble­men die de huisartsenprak­tijk bezoeken. Probleemverheldering, screening en diag­nos­tiek, het opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan, het geven van psycho-educatie, kort­durende behan­del­ing en het bege­leiden bij zelfmanagement. Wij bieden de opleiding tot POH-GGZ en gerichte (nascholings)cursussen.
Toon het aanbod (19)

Wijkteams

Hulpverleners, instel­lingen en gemeenten zijn volop bezig de zorg in de buurt- en wijkteams inhoudelijk vorm te geven. Om het opleidingsaanbod zo goed moge­lijk af te stemmen op de eisen die de prak­tijk stelt, zijn we voort­durend in gesprek met mensen in het veld. Kennisdeling is in de eerste plaats een vereiste om brede genera­lis­tische hulp en bege­lei­ding te kunnen bieden. Sociale professionals worden niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte uitgedaagd de juiste hulp te bieden.
Toon het aanbod (25)