Het uit­gangs­punt van ons scholingsaanbod voor professionals die werken met kin­de­ren, jeugdigen en gezin­nen is dat kin­de­ren gezond en veilig kunnen opgroeien en zo nodig snel de juiste hulp krijgen. Drie belang­rijke pijlers zijn: zorgvuldige diag­nos­tiek, continue aan­dacht voor veiligheid en oog voor het belang van ouderschap en ouderbege­lei­ding, uiteraard aangevuld met state-of-the-art inzichten over behan­delmetho­dieken. Het aanbod is oplos­sings- en handelingsgericht.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

Psychopathologie en diagnostiek

Problematische opvoedsituaties en (dreigende) ont­wikke­lingspro­ble­men bij kin­de­ren en jeugdigen vragen om snelle actie én zorgvuldige diag­nos­tiek. Inzicht in factoren die bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van de pro­ble­men is van groot belang voor de behan­del­ing van het kind en zijn gezin. Daarnaast is voor ieder die werkt in de jeugd­zorg of onder­wijs kennis van ont­wikke­lingspsycho­logie en psycho­patho­logie nood­zake­lijk om kin­de­ren optimaal te kunnen onder­steunen in hun ont­wikke­ling.
Toon het aanbod (25)

Begeleiding en behandeling

Zowel bege­leiders als behan­de­laars in de ggz en jeugd­zorg zijn voort­durend op zoek naar effectieve behan­delvormen. Ons scholingsaanbod biedt cursussen en oplei­dingen in nieuwe of veel ingezette en altijd goed onderbouwde metho­dieken. Kindgerichte behan­delvormen, waaronder spelthera­pie, gedrags­thera­pie en vaar­dig­heids­trainingen, staan centraal in dit aanbod, naast diverse gerichte com­muni­ca­tietrainingen.
Toon het aanbod (50)

Infant Mental Health

De belang­stel­ling voor behan­del­ing van het zeer jonge kind, de Infant Mental Health, is groot. IMH biedt professionele hulp bij het opbouwen van een veilige band tussen ouders en kind. Dit betekent dat de relatie tussen ouders en hun (ongeboren) kind in de behan­del­ing centraal staat. Het gaat erom die band zo te versterken dat het kind zich optimaal kan ontwik­kelen. Ons aanbod is uniek in de modulaire opzet en de differentiatie naar IMH-generalist en IMH-specialist.
Toon het aanbod (14)

Gezin en ouderschap

Een van de pijlers in het scholingsaanbod voor jeugd en gezin is oog voor het belang van ouderschap en de rol van specialis­tische ouder- en gezinsbege­lei­ding. In dit aanbod vormt de visie van Alice van der Pas een rode lijn. Daarnaast zijn er meerdere gezinsgerichte behan­delprog­ram­ma’s met een stevig weten­schappe­lijk fundament, zoals Incredible Years en Actief Opvoeden (ACT). Bij ons leer je hoe je deze en meer inter­venties gericht kunt toe­pas­sen in je dagelijkse prak­tijk.
Toon het aanbod (24)

Veiligheid

Werken met gezin­nen waarin sprake is van kinder­mis­handeling, partnergeweld en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag vraagt veel van een professional. Er moet continu getaxeerd worden in welke mate er sprake is van risico’s, verhoogde kwetsbaarheid en eventuele trauma- en ont­wikke­lingsproble­ma­tiek. Tegelijkertijd moet je als professional op zoek gaan naar de krachten binnen het gezin en een effectieve samen­wer­kingsrelatie opbouwen. Het combineren van deze invalshoeken vraagt veel des­kun­dig­heid.
Toon het aanbod (8)

Trauma en gehechtheid

Jaarlijks maken duizenden kin­de­ren ingrijpende gebeurtenissen mee die binnen de familie plaatsvinden of daarbuiten. Onze cursussen zijn erop gericht om traumagerelateerde klachten te signa­leren en de juiste instru­men­ten in te kunnen zetten. Onverwerkt trauma kan de emotionele veiligheid verzwakken en de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind negatief beïnvloeden.
Toon het aanbod (20)

Onderwijs

In onze cursussen voor het onder­wijs staan de diag­nos­tiek, het han­delen en de evaluatie van han­delen met betrek­king tot psychische en gedragspro­ble­men op school centraal. Wat is hierin de rol van de leerkracht en op welke manier kan de (school)psycho­loog, ortho­peda­goog of intern bege­leider de leerkracht, ouders en leerling adviseren en bege­leiden in het onder­wijs? Een optimaal peda­go­gisch klimaat en gerichte handelingsadviezen zijn van groot belang voor een succesvol pas­send onder­wijs.
Toon het aanbod (11)