Kinderen gezond en veilig laten opgroeien en, als dat nodig is, snel de juiste hulp bieden: dat is het uit­gangs­punt van ons scholingsaanbod voor professionals die werken met kin­de­ren, jeugdigen en gezin­nen. Ons aanbod is oplos­sings- en handelingsgericht en rust op drie belang­rijke pijlers: zorgvuldige diag­nos­tiek, continue aan­dacht voor veiligheid en oog hebben voor het belang van ouderschap en de rol van specialis­tische ouder- en gezinsbege­lei­ding. Uiteraard aangevuld met state-of-the-art inzichten over behan­delmetho­dieken.

Daarbij werken we onder meer samen met Karakter.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

Psychopathologie en diagnostiek

Problematische opvoedsituaties en (dreigende) ont­wikke­lingspro­ble­men bij kin­de­ren en jeugdigen vragen om snelle actie én zorgvuldige diag­nos­tiek. Inzicht krijgen in factoren die bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van de pro­ble­men is nood­zake­lijk voor de behan­del­ing van het kind en zijn gezin. Daarnaast is voor iedereen die werkt in de jeugd­zorg of het onder­wijs kennis van ont­wikke­lingspsycho­logie en psycho­patho­logie nood­zake­lijk, om kin­de­ren optimaal te kunnen onder­steunen in hun ont­wikke­ling.
Toon het aanbod (20)

Begeleiding en behandeling

Begeleiders en behan­delaren in de ggz en jeugd­zorg zijn voort­durend op zoek naar effectieve behan­delvormen. Wij bieden cursussen en opleidingen in nieuwe of veel ingezette metho­dieken, die altijd goed onderbouwd zijn. Kindgerichte behan­delvormen als spelthera­pie, gedrags­thera­pie en vaar­dig­heids­trainingen, staan in dit bege­lei­dings- en behan­delaanbod centraal, naast diverse gerichte com­muni­ca­tietrainingen.
Toon het aanbod (68)

Infant Mental Health

De belang­stel­ling voor behan­del­ing van het zeer jonge of nog ongeboren kind, Infant Mental Health, is groot. IMH biedt professionele hulp bij het opbouwen van een veilige band tussen ouders en kind. Dit betekent dat de relatie tussen ouders en hun (ongeboren) kind in de behan­del­ing centraal staat. Het gaat erom die band zo te versterken dat het kind zich optimaal kan ontwik­kelen. Ons aanbod bestaat uit de modulaire opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist en diverse losse cursussen.
Toon het aanbod (20)

Gezin en ouderschap

Een van de pijlers in ons scholingsaanbod voor jeugd en gezin is oog hebben voor het belang van ouderschap en de rol van specialis­tische ouder- en gezinsbege­lei­ding. De visie van Alice van der Pas loopt als een rode draad door dit aanbod. Daarnaast leer je bij ons hoe je gezinsgerichte behan­delprog­ram­ma's met een stevig weten­schappe­lijk fundament, zoals 'Incredible Years', 'Actief Opvoeden' (ACT) en andere inter­venties, kunt toe­pas­sen in je dagelijkse prak­tijk.
Toon het aanbod (23)

Veiligheid

Werken met gezin­nen waarin sprake is van kinder­mis­handeling, partnergeweld en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag vraagt veel van een professional. Je moet continu taxeren in welke mate er sprake is van risico's, verhoogde kwetsbaarheid en eventuele trauma- en ont­wikke­lingsproble­ma­tiek. Tegelijkertijd moet je op zoek gaan naar de krachten binnen het gezin en een effectieve samen­wer­kingsrelatie opbouwen. Het combineren van deze invalshoeken vraagt veel des­kun­dig­heid. Ons aanbod helpt je daarbij.
Toon het aanbod (8)

Trauma en gehechtheid

Jaarlijks maken duizenden kin­de­ren ingrijpende gebeurtenissen mee. In onze cursussen leer je om traumagerelateerde klachten te signa­leren en de juiste instru­men­ten in te zetten. Onverwerkt trauma kan de emotionele veiligheid verzwakken en de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind negatief beïnvloeden. Bij ons leer je hoe je kin­de­ren en gezin­nen kunt helpen een gezonde ont­wikke­ling weer moge­lijk te maken en te stimuleren.
Toon het aanbod (21)

Onderwijs

In onze cursussen voor het onder­wijs staan de diag­nos­tiek, het han­delen en de evaluatie van han­delen bij psychische en gedragspro­ble­men op school centraal. Wat is hierin de rol van de leerkracht en op welke manier kan de (school)psycho­loog, ortho­peda­goog of intern bege­leider de leerkracht, ouders en leerling adviseren en bege­leiden in het onder­wijs? Een optimaal peda­go­gisch klimaat en gerichte handelingsadviezen zijn van groot belang voor succesvol pas­send onder­wijs.
Toon het aanbod (18)