De klassieke psycho­thera­peutische behan­delvormen zijn onverminderd actueel, binnen alle leeftijdsgebieden en diverse proble­ma­tieken. Vanzelfsprekend vind je bij ons de opleidingsonderdelen voor beroepsregistraties, zoals cogni­tieve gedrags­thera­pie, systeem­thera­pie, EMDR, MBT en schemathera­pie. Daarnaast bieden we je diverse speci­fieke cursussen gebaseerd op een of meerdere van deze behan­delvormen.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

Cognitieve gedragstherapie

Gedragsthera­pie is erop gericht onge­wenste gedragingen en emoties te verminderen of te veran­deren door de prikkel aan de basis hiervan te koppelen aan een ander, constructiever gedrag. Cognitieve gedrags­thera­pie (CGT) wordt veelvuldig toegepast bij onder meer angst-, stemmings- en dwangstoor­nissen. Recente gedrags­thera­peu­tische behan­delvormen zijn onder andere Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De basis­cursus CGT wordt blended aan­ge­boden.
Toon het aanbod (28)

Systeemtherapie

Systeemthera­pie, ook bekend als relatie- en gezinsthera­pie, is een koepelterm voor alle metho­dieken en strategieën die gebruikt worden in de bege­lei­ding en behan­del­ing van gezin­nen met psycho­sociale moeilijkheden. Het onderliggende idee is dat als in een systeem (gezin en/of partnerrelatie) één van de leden een probleem heeft, ook het systeem ontwricht wordt. Omgekeerd kan een individu geholpen worden door het systeem te versterken.
Toon het aanbod (14)

Schematherapie

Schemathera­pie is een evidence-based behan­del­ing voor patiënten met per­soon­lijkheidsproble­ma­tiek en hardnekkige angst- en stemmingsklachten. Er wordt gebruik gemaakt van zowel cogni­tieve als experientiële tech­nieken om gedragspatronen te leren doorgronden en veran­deren. De behan­delrelatie vormt een essentieel onder­deel van het behan­delproces. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen in het dagelijks leven wordt onderzocht. Patiënten leren om zichzelf zodanig te veran­deren dat ze zich beter gaan voelen, beter voor zichzelf kunnen zorgen en beter voor zichzelf kunnen opkomen. Ze leren voelen wat hun behoeften zijn en leren hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.
Toon het aanbod (10)

MBT

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) is van oorsprong een evidence-based behan­del­ing voor mensen met per­soon­lijk­heids­stoor­nissen en is gebaseerd op de gehechtheidstheorie. Het kunnen men­ta­li­seren ligt aan de basis van het kunnen aangaan en onder­houden van (veilige) relaties. Het vergroot de moge­lijk­heden van een kind om te profiteren van hulp en steun, en vergroot daarmee de alge­mene veerkracht. De toe­pas­singsmoge­lijk­heden van MBT zijn in de loop der tijd verbreed naar andere proble­ma­tieken.
Toon het aanbod (2)

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een bewezen effectieve behan­delmethode om nare ervaringen te verwerken. Nadat Francine Shapiro in 1989 EMDR had ontwik­keld, werd het voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn.
Toon het aanbod (15)

Overige psychotherapie

Psychothera­pie houdt zich bezig met psycho­sociale proble­ma­tieken en psychia­trische stoor­nissen. Psychothera­pie is curatief ingesteld: het doel is om het probleem draaglijk en leefbaar te maken en indien moge­lijk op te lossen. In deze verzamelcategorie vind je aanbod op thema's als groepspsycho­thera­pie, oplos­sings­gerichte psycho­thera­pie en provocatieve tech­nieken.
Toon het aanbod (20)