Mensen met een lichte ver­stande­lijke beper­king vind je niet alleen in instel­lingen voor ver­stande­lijk gehandicapten, ook hulp­ver­le­ners in de buurt- en wijkteams, de geeste­lijke gezond­heids­zorg en de foren­sische zorg hebben met deze doel­groep te maken. Dit vraagt speci­fieke kennis en vaar­dig­heden om goed aan te sluiten bij hulp­vragen die er spelen. Wij zetten ons in voor het bijeenbrengen van deze ver­schil­lende werkvelden en bundelen exper­tise vanuit de ver­schil­lende kennisgebieden.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

Psychopathologie en diagnostiek

Bij bijna zestien procent van de bevolking is sprake van een IQ onder de 85. Bij deze groep komen psychia­trische stoor­nissen drie à vier keer vaker voor dan onder de hele bevolking. Een ver­stande­lijke beper­king gaat niet alleen samen met cogni­tieve beper­kingen, maar ook met beper­kingen op sociaal-emotioneel niveau en beperkte vaar­dig­heden in de zelfredzaamheid. Signaleren van en adequaat reageren op bijkomende psycho­patho­logie vraagt extra des­kun­dig­heid.
Toon het aanbod (10)

Begeleiding en behandeling

Ook in de zorg voor mensen met een ver­stande­lijke beper­king spelen indivi­duele bege­lei­ding en behan­del­ing van stoor­nissen een belang­rijke rol, bij­voor­beeld met spelthera­pie, cogni­tieve gedrags­thera­pie en EMDR. De diversiteit in zorgvragen vraagt steeds opnieuw om maatwerk in het toe­pas­sen van deze behan­delvormen. Het systemisch beïnvloeden van de omge­ving en het mediërend behan­delen vormen het wezenlijke andere bestanddeel van de zorg. Onze docenten spelen hier steeds gericht op in.
Toon het aanbod (23)