Modulaire opleiding Infant Mental Health specialist  (IMS)

IMH: vroege ervaringen als basis voor de toekomst

Infant Mental Health (IMH) draait om de basis voor een veilige ontwikkeling: een goede band tussen de ouders en het zeer jonge of nog ongeboren kind. De kwaliteit van de ouder-kindrelatie beschermt het kind tegen moeilijkheden in het leven en het ontwikkelen van psychopathologie. In de opleiding IMH-specialist verdiep je je in de ontwikkeling van ouder-kindrelaties, de rol van trauma, de ontwikkeling van hechtingsprocessen en (ontwikkelings)psychopathologie bij ouder of kind.
 

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding IMH-specialist is een modulaire opleiding. Alle deelnemers starten met module 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren. Daarna kun je doorstromen in de opleiding IMH-consulent (voorheen IMH-generalist) of IMH-specialist. In een selectiegesprek met de hoofdopleider wordt samen met jou afgestemd welke route het beste past bij je belangstelling, je vooropleiding en je praktijk/werkplek (welke zorg- en behandelverantwoordelijkheid heb je en kun je krijgen).

Als je niet over een van de genoemde beroepsregistraties beschikt of twijfelt over de mate waarin je ggz-behandelverantwoordelijkheid draagt, biedt het selectiegesprek een goede gelegenheid om dit te onderzoeken. De IMH-specialist is een behandelaar die zelf het instrument is van deze behandeling. Daarom staan we tevens stil bij persoonlijke kenmerken van jou als deelnemer en de mate waarin je in staat bent om naar jezelf te kijken, je eigen geschiedenis in acht neemt en hierover kunt reflecteren.
 
Als je niet blijkt te kunnen voldoen aan deze eisen, word je uiteraard wel toegelaten tot de opleiding IMH-consulent.
 
De duur van de opleiding IMH-specialist is minimaal 2 en maximaal 5 jaar. Na module 1 volg je de modules 2, 3 en 4 – samen met de IMH-consulenten i.o. Het is belangrijk dat je al start met module 3 (baby-observatie) voordat je na modules 2 en 4 verder gaat met de behandelmodules (5, 6 en 7). Je eindigt de route met module 8 (voorheen module 7). Prijzen, startdatums e.d. vind je bij de modules. 


 
Je kunt je na de opleiding registreren als specialist bij DAIMH. De titel IMH-specialist is een aanvullende aantekening bij jouw beroepstitel.

De kern van IMH

Infant Mental Health (IMH) omvat de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 6 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. Hoe jonger het kind, hoe afhankelijker het is van de relatie met de ouders/verzorgers. Deze relatie met de ouder(s) begint al in de baarmoeder. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen ouders en kind. Een veilige (hechtings)relatie is de basis voor een lichamelijk en emotioneel gezonde en veilige ontwikkeling van het kind. Soms gaat het opbouwen van deze veilige relatie niet vanzelf. Zowel kind-, ouder-, als omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en andersom heeft de kwaliteit van de ouder-kindrelatie weer invloed op deze factoren. Het is van belang om factoren die een risico kunnen vormen voor problemen tijdens de zwangerschap of in de vroege ouder-kindrelatie zo snel mogelijk te signaleren en te analyseren. Vroeg ingrijpen vanuit de IMH-visie betekent zowel het voorkomen van problemen alsook indien noodzakelijk snel en deskundig ingrijpen.

Visie op IMH – passend bij de transitie

In de Jeugdwet is budget en verantwoordelijkheid voor jeugdhulp naar gemeenten overgegaan. Het adagio één gezin één plan vraagt om een overkoepelde en integrerende visie, zeker wanneer er een zwangere of een jong kind in het gezin aanwezig is. Het manifest 1001 kritieke dagen geeft aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van het brein en gehechtheidrelaties. Dit vraagt om integraal werken, passend bij het multidisciplinair vakgebied van IMH. Wanneer betrokken disciplines werken vanuit deze gemeenschappelijke visie wordt eenzijdig of parallel denken of handelen voorkomen. Elk probleem wordt belicht en behandeld vanuit dit samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed hiervan op de ouder-kindrelatie. Belangrijk hierin is het evenwicht tussen risico- en beschermende factoren en de veerkracht in het gezin of sociale omgeving.

De rol van de IMH-specialist

De IMH-specialist heeft een belangrijke rol wanneer de ouder-kindrelatie teveel onder druk staat, of er sprake is van verstoorde ouder-kindrelatie, onveilig opgroeien door trauma, geen goede hechting tussen kind en ouder, of psychopathologie bij ouder en/of kind. Dan is een ggz-professional uit de aanvullende jeugdhulp/jeugd-ggz eindverantwoordelijk voor behandeling van ouder(s) en (ongeboren) kind. Als ggz-professional heb je de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor triage, classificeren, diagnosticeren en voor het behandelen van de ouder-kindrelatie. De IMH-specialist observeert, interpreteert, diagnosticeert, behandelt en herstelt de ouder-kindrelatie. Je hebt diepgaande kennis nodig over de ouder-kindrelatie en de vroege ontwikkelingspsychopathologie om juist te kunnen diagnosticeren. Daarnaast heb je uitgebreide kennis nodig van trauma en hechting. Je kunt aan de slag wanneer je vaardig bent in het uitvoeren van de juiste ‘evidence-based’ interventies, die de ouder-kindrelatie laat herstellen en vervolgens de ouder-kindrelatie doet verbeteren.


Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
De doelgroep voor de opleiding IMH-specialist bestaat in de kern uit alle zorgprofessionals met ggz-behandelverantwoordelijkheid. Ook als je een aanvullende registratie gedragstherapeut VGCT of systeemtherapeut NVRG op de opleiding psychologie of orthopedagogiek hebt, behoor je tot de doelgroep.
Andere WO-geschoolden met een BIG-registratie mogen alleen deelnemen als ze (therapeutisch) behandelen of de mogelijkheid hebben en krijgen om bij de start van de opleiding te gaan behandelen.

De DAIMH en de hoofdopleider IMH van de RINO Groep kennen vrijstelling toe aan de volgende doelgroepen:
 • Klinisch psychologen, die afgestudeerd zijn op de differentiatie kinderen en jeugd bij de RINO Groep. Je bent dan vrijgesteld van cursus 1. 
 • Professionals die sinds 2011 elders de IMH-opleiding hebben gevolgd en alleen nog de (cursus) baby-observatie moeten volgen om in aanmerking te komen voor de titel IMH-specialist, krijgen instemming van de DAIMH en de RINO Groep om IMH module 3: Observeren van de ouder-kindrelatie/baby-observatie bij de RINO Groep te volgen. Met het behaalde certificaat en lidmaatschap van de DAIMH, kom je bij de DAIMH in aanmerking voor de titel IMH-specialist.
De hoofdopleiders van de RINO Groep hebben instemming van de DAIMH om verzoeken tot vrijstelling te beoordelen en indien geldig toe te kennen. Om jouw verzoek tot vrijstelling in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om je in te schrijven voor de betreffende IMH-module(s). Tegelijkertijd kun je een ingevuld verzoek tot vrijstelling sturen naar infodesk@rinogroep.nl.  Als je in aanmerking komt voor vrijstelling voor module 1, mag je instromen in module 2 nadat je een vervangende opdracht en een selectiegesprek met een van de hoofdopleiders met goed gevolg hebt afgerond. 

Wat leer je?

Na het volgen van de opleiding IMH-specialist:

 • beheers je de kern en visie van IMH
 • ben je goed geïnformeerd over eventuele stoornissen in de ouder-kindrelatie
 • kun je observatietechnieken als analyse- en behandelinstrument inzetten
 • heb je verdiepende en specialistische kennis van verschillende ouder-kindinterventies om een verstoorde ouder-kindrelatie te herstellen
 • weet je hoe je kunt nagaan of er sprake is van psychopathologie bij ouder of kind en hoe dit vervolgens te behandelen
Met die kennis en vaardigheden kun je jonge kinderen en hun gezinnen met problemen op deze gebieden diagnosticeren, behandelen en weer op weg helpen naar een gezonde ontwikkeling.

Inhoud

De IMH-opleiding sluit aan bij de transitie en transformatie en is integratief, cyclisch en modulair opgebouwd. We leiden multidisciplinair op. Daardoor ontmoeten de verschillende beroepsgroepen die met zwangeren en jonge kinderen en gezinnen werken elkaar in de opleiding. Dit heeft een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van alle disciplines en professionals, en komt ten goede aan zwangeren en gezinnen met jonge kinderen.

Het gaat in de transitie om basiszorg, preventie en indien nodig toeleiden naar specialistische zorg, en wanneer de ontwikkeling van het kind weer voldoende gezond en veilig is terugleiden naar de wijkteams of lichtere zorg. Deze processen bekijken we vanuit een overkoepelende visie, waarin continuïteit van relaties - ook die van de professional - centraal staat. Relaties beïnvloeden relaties: die tussen kind en ouder(s), tussen gezin en wijdere omgeving, maar ook die tussen professional en gezin, zoals bekend een van de belangrijkste voorspellende factoren.
 
Daarnaast zijn er een aantal thema’s die in elke module terugkomen:

 • de dimensie veilig gezonde en onveilig verstoorde ontwikkeling
 • observatie als methodiek
 • de integratie somatiek en psyche
 • veerkracht en risicofactoren
 • cultuursensitief werken

Certificaat

Basis


IMH module 1: Visie en vaardigheden gericht op ouder-kindrelatie in context

Hoe stimuleer je het opbouwen van een veilige band tussen ouders en hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze module ontdek je hoe belangrijk een gezonde wisselwerking is tussen ouder(s) en het ongeboren of zeer jonge kind en hoe jij kunt bijdragen aan hechting, affectregulatie en stressreductie. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is de start en verplicht onderdeel van de opleidingen IMH-consulent en IMH-specialist. De module is ook los te volgen.

Geaccrediteerd

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie

Hoe help je ouders (met psychische problemen) een band op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je welk effect bepaalde ervaringen hebben op ouderschap en hoe je deze ouders en kinderen ondersteunt. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van de opleidingstrajecten IMH-consulent en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH module 3-S: Observeren van de ouder-kindrelatie/babyobservatie

Het samenspel tussen een ouder en een zeer jong of nog ongeboren kind zegt veel over de onderlinge relatie. In deze module ontdek je hoe je de interactie tussen ouder en kind observeert en hoe je daar betekenis aan geeft. Ook leer je hoe je de observaties als behandeling kunt benutten. Deze module is onderdeel van het opleidingstraject IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH module 4: Kortdurende interventies

Hoe vind je de juiste ingang in gezinnen met zeer jonge of nog ongeboren kinderen? In deze cursus ontdek je hoe je door de ogen van het kind kunt kijken naar de ouder-kindrelatie en hoe je daar je behandeling van die relatie op aanpast. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-consulent (voorheen IMH-generalist) en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH module 5: Behandelen van de ouder-kindrelatie

Hoe behandel je ouders en zeer jonge kinderen zodat er weer sprake kan zijn van gezond en veilig opgroeien? In deze module doe je ervaring op met interventies waarmee je de (aanstaande) ouder, het kind, en de ouder en het kind gezamenlijk behandelt. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van het opleidingstraject tot IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH module 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie

Hoe help je ouders met onverwerkte trauma's om een veilige band op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze module ontdek je welke invloed trauma heeft op de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie en hoe je die kunt behandelen. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van het opleidingstraject IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH module 7: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met psychopathologie

Hoe stimuleer je het opbouwen van een veilige band tussen ouders met persoonlijkheidsproblematiek en hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze module ontdek je hoe je deze ouders voorbereidt op wat hun kindje nodig heeft en oefen je met gesprekstechnieken en interventies met deze ouders. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze module is onderdeel van het opleidingstraject IMH-specialist.

Klassikaal:12 uur
Geaccrediteerd

IMH module 8 (voorheen module 7): Integreren van de IMH visie in werk en persoon

Hoe breng je de visie op de ouder-kindrelatie van Infant Mental Health (IMH) binnen in je team? Leer in deze cursus welke instrumenten en voorbeelden je kunt inzetten om je collega's te interesseren en motiveren voor deze benadering en de bijbehorende interventies. Deze module is onderdeel van de opleidingstrajecten IMH-consulent en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen van) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Hoofdopleider: drs. Margreet Hornstra Moedt
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  `

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IMS zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl