Modulaire opleiding Infant Mental Health specialist  (IMS)

IMH: vroege ervaringen als basis voor de toekomst

Infant Mental Health (IMH) draait om de basis voor een veilige ontwikkeling: een goede band tussen de ouders en het zeer jonge of nog ongeboren kind. In deze opleiding verdiep je je in ouder-kindrelaties, trauma, hechting en (ontwikkelings)psychopathologie bij ouder of kind. Met die kennis en vaardigheden kun je gezinnen met problemen op deze gebieden diagnosticeren, behandelen en weer op weg helpen naar een gezonde ontwikkeling.
 
Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus.

Infant Mental Health (IMH) omvat de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren kind tot 6 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. Hoe jonger het kind, hoe afhankelijker het is van de relatie met de ouders/verzorgers. Deze relatie met de ouder(s) begint al in de baarmoeder. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen ouders en kind. Een veilige (hechtings)relatie is de basis voor een lichamelijk en emotioneel gezonde en veilige ontwikkeling van het kind. Soms gaat het opbouwen van deze veilige relatie niet vanzelf. Zowel kind-, ouder-, als omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van de ouder-kindrelatie en andersom heeft de kwaliteit van de ouder-kindrelatie weer invloed op deze factoren. Het is van belang om factoren die een risico kunnen vormen voor problemen tijdens de zwangerschap of in de vroege ouder-kindrelatie zo snel mogelijk te signaleren en te analyseren. Vroeg ingrijpen vanuit de IMH-visie betekent zowel het voorkomen van problemen alsook indien noodzakelijk snel en deskundig ingrijpen.

Transitie, jeugdhulp en IMH
In de Jeugdwet is budget en verantwoordelijkheid voor jeugdhulp naar gemeenten overgegaan. Hierdoor is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang voor alle professionals werkzaam met zwangeren en hun partners, en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders/verzorgers. Dit vraagt om integraal werken, passend bij het multidisciplinair vakgebied van IMH. Het met meerdere professionals en disciplines werken vanuit een duidelijke en gemeenschappelijke IMH visie is essentieel. Wanneer betrokken disciplines werken vanuit deze gemeenschappelijke visie wordt eenzijdig of parallel denken of handelen voorkomen. Elk probleem wordt belicht en behandeld vanuit dit samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed hiervan op de ouder-kindrelatie. Belangrijk hierin is het evenwicht tussen risico- en beschermende factoren en de veerkracht in het gezin of sociale omgeving.

De IMH-specialist
De IMH-specialist heeft een belangrijke rol wanneer de ouder-kindrelatie teveel onder druk staat, er sprake is van verstoorde ouder-kindrelatie, onveilig opgroeien door trauma, er geen goede hechting is tussen kind en ouder, of psychopathologie bij ouder en/of kind. Dan is een ggz-professional uit de aanvullende jeugdhulp/jeugd-ggz eindverantwoordelijk voor behandeling van ouder(s) en (ongeboren) kind. Als ggz-professional heb je de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor triage, classificeren, diagnosticeren en voor het behandelen van de ouder-kindrelatie. De IMH-specialist observeert, interpreteert, diagnosticeert, behandelt en herstelt de ouder-kindrelatie. Je hebt diepgaande kennis nodig over de ouder-kindrelatie en de vroege ontwikkelingspsychopathologie om juist te kunnen diagnosticeren. Daarnaast heb je uitgebreide kennis nodig van trauma en hechting. Je kunt aan de slag wanneer je vaardig bent in het uitvoeren van de juiste evidence-based interventies, die de ouder-kindrelatie laat herstellen en vervolgens de ouder-kindrelatie doet verbeteren.

Passend bij de transitie in de jeugdhulp maakt de modulaire IMH-opleiding een onderscheid in opleiden tot twee niveaus: IMH-generalist (wijkteam, basiszorg) en IMH-specialist (specialistische zorg). De kerncursus 1 (IMH: visie en vaardigheden om ouder-kindrelatie te optimaliseren) moet door iedereen worden gevolgd.

Vrijstelling voor bepaalde doelgroepen
De DAIMH en de hoofdopleider IMH-opleiding van de RINO Groep kennen vrijstelling toe aan de volgende doelgroepen:

 • Klinisch psychologen, die afgestudeerd zijn op de differentiatie kinderen en jeugd bij de RINO Groep. Je bent dan vrijgesteld van cursus 1. 
 • Professionals die sinds 2011 elders de IMH-opleiding hebben gevolgd en alleen nog de (cursus) baby-observatie moeten volgen om in aanmerking te komen voor de titel IMH-specialist, krijgen instemming van de DAIMH en de RINO Groep om IMH cursus 3: Observeren van de ouder-kindrelatie/babyobservatie bij de RINO Groep te volgen. Met het behaalde certificaat en lidmaatschap van de DAIMH kom je bij de DAIMH in aanmerking voor de titel IMH-specialist.

De hoofdopleider van de RINO Groep heeft instemming van de DAIMH om verzoeken tot vrijstelling te beoordelen en indien geldig toe te kennen. Om jouw verzoek tot vrijstelling in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij je om je in te schrijven voor de betreffende IMH-cursus(sen). Tegelijkertijd kun je een ingevuld verzoek tot vrijstelling sturen naar infodesk@rinogroep.nl.

Doelgroep

GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP*, Orthopedagoog-Generalist NvO*, jeugdarts, kinderarts, gynaecologen, neonatologen,  (kinder-en jeugd)psychiaters, klinisch psycholoog (k&j), psychotherapeut, (kinder-)psychiater die werken met en behandelen van (aanstaande) ouders en hun kinderen tussen 0-4 jaar.

*Het gaat hier om registreerde professionals bij NIP en/of NvO. De cursussen 1, 2, 4, 7 kun je als onderdeel volgen van je opleidingsroute/sprokkelroute tot Kind- en Jeugdpsycholoog NIP of Orthopedagoog-Generalist NvO. Voor deelname aan cursussen 3, 5, 6, 8 ben je geregistreerd bij NIP/NvO en ingeschreven bij Skj en geldt de toegekende accreditatie voor herregistratie.

Wat leer je?

Je wordt opgeleid tot IMH-specialist en je kunt je na de opleiding registreren als specialist-lid bij DAIMH. De titel IMH-specialist is een aanvullende aantekening bij jouw beroepstitel. Als IMH-specialist beheers je de kern en visie van IMH. Daarnaast ben je goed geïnformeerd over eventuele stoornissen in de ouder-kindrelatie en kun je observatietechnieken als analyse- en behandelinstrument inzetten. Je hebt verdiepende en specialistische kennis van verschillende ouder-kindinterventies om een verstoorde ouder-kindrelatie te herstellen. Je gaat ook na of er sprake is van psychopathologie bij ouder of kind en hoe dit vervolgens te behandelen.

Inhoud

De IMH-opleiding sluit aan bij de transitie en transformatie en is integratief, cyclisch en modulair opgebouwd. Er wordt multidisciplinair opgeleid. De verschillende beroepsgroepen die met zwangeren en jonge kinderen en gezinnen werken ontmoeten elkaar in de opleiding. Dit heeft een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van alle disciplines en professionals, en komt ten goede aan zwangeren en gezinnen met jonge kinderen.

Het gaat in de transitie om basiszorg, preventie en indien nodig toeleiden naar specialistische zorg, en wanneer de ontwikkeling van het kind weer voldoende gezond en veilig is terugleiden naar de wijkteams of lichtere zorg. Deze processen worden gezien vanuit een overkoepelende visie, waarin continuïteit van relaties - ook die van de professional - centraal staat. Relaties beïnvloeden relaties: die tussen kind en ouder(s), tussen gezin en wijdere omgeving, maar ook die tussen professional en gezin, zoals bekend een van de belangrijkste voorspellende factoren. Daarnaast zijn er een aantal thema’s die in elk cursusonderdeel terugkomen:

 • de dimensie veilig gezond en onveilg verstoorde ontwikkeling
 • observatie als methodiek
 • de integratie somatiek en psyche
 • veerkracht en risicofactoren
 • cultuursensitief werken

Cursusonderdelen IMH-specialist
De opleiding IMH-specialist bestaat uit onderstaande onderdelen, die los te volgen zijn. Cursus 1 dien je als eerste te volgen. Daarna kun je de overige cursussen (in willekeurige volgorde) volgen. Eventuele vrijstellingen kunnen middels een vrijstellingenformulier voorgelegd worden aan de hoofdopleider.

Certificaat

Basis

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren

Hoe stimuleer je het opbouwen van een veilige band tussen ouders en hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je hoe belangrijk een gezonde wisselwerking is tussen ouder(s) en het ongeboren of zeer jonge kind en hoe jij kunt bijdragen aan hechting, affectregulatie, stressreductie. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is de start en verplicht onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie

Hoe help je ouders (met psychische problemen) een band op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je welk effect bepaalde ervaringen hebben op ouderschap en hoe je deze ouders en kinderen ondersteunt. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH cursus 3: Observeren van de ouder-kindrelatie/babyobservatie (IMH-specialist)

Het samenspel tussen een ouder en een zeer jong of nog ongeboren kind zegt veel over de onderlinge relatie. In deze cursus ontdek je hoe je de interactie tussen ouder en kind observeert en hoe je daar betekenis aan geeft. Ook leer je hoe je de observaties als behandeling kunt benutten. Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist (facultatief) en IMH-specialist (verplicht).

Geaccrediteerd

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies

Hoe vind je de juiste ingang in gezinnen met zeer jonge of nog ongeboren kinderen? In deze cursus ontdek je hoe je door de ogen van het kind kunt kijken naar de ouder-kindrelatie en hoe je daar je behandeling van die relatie op aanpast. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist en IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH cursus 5: Ouder-kindbehandeling

Hoe behandel je ouders en zeer jonge kinderen zodat er weer sprake kan zijn van gezond en veilig opgroeien? In deze cursus doe je ervaring op met interventies waarmee je de (aanstaande) ouder, het kind en de ouder en het kind gezamenlijk behandelt. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van het opleidingstraject tot IMH-specialist.

Er zijn (nog) geen accreditaties.

IMH cursus 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie

Hoe help je ouders met onverwerkte trauma's om een veilige band op te bouwen met hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je welke invloed trauma heeft op de ontwikkeling van de ouder-kindrelatie en hoe je die kunt behandelen. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van het opleidingstraject tot IMH-specialist.

Geaccrediteerd

IMH cursus 8: Behandelen van de ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek

Hoe stimuleer je het opbouwen van een veilige band tussen ouders met persoonlijkheidsproblematiek en hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je hoe je deze ouders voorbereidt op wat hun kindje nodig heeft en oefen je met gesprekstechnieken en interventies met deze ouders. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van het opleidingstraject tot IMH-specialist.

Geaccrediteerd

Optioneel

IMH cursus 7: Integreren van IMH in de werksituatie

Hoe breng je de visie op de ouder-kindrelatie van Infant Mental Health (IMH) binnen in je team? Leer welke instrumenten en voorbeelden je kunt inzetten om je collega's te interesseren en motiveren voor deze benadering en de bijbehorende interventies. Deze cursus is onderdeel van het opleidingstraject tot IMH-generalist.

Er zijn (nog) geen accreditaties.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team (onderdelen van) deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Docent: Phineke Tielenius Kruythoff
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  `

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IMS zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl