Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

De vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog kan worden gevolgd na de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Tijdens de opleiding verwerven deelnemers specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van de gezondheidszorgpsychologie. De volgende onderwerpen komen aan bod: diagnostiek, behandeling, waaronder psychotherapie, onderzoek & innovatie. Daarnaast ontwikkelen deelnemers kennis en managementvaardigheden over de organisatie van zorginstellingen. De opleiding kent een cursorisch deel en een praktijkdeel, dat onder begeleiding uitgevoerd wordt in een van de aangesloten praktijkinstellingen.

 

Voor wie

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is bedoeld voor gezondheidszorgpsychologen die als behandelaar en manager in een (grotere) gezondheidszorginstelling werkzaam willen zijn.
Als klinisch psycholoog ben je een specialist: je diagnosticeert en behandelt complexe problematiek en stuurt hierop. Je initieert en organiseert inhoudelijke innovatie en je kunt wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk en vice versa.
 

Beroepsperspectief

Wat doet de klinisch psycholoog?

Als klinisch psycholoog  ben je specialist in de (geestelijke) gezondheidszorg en geef je leiding aan een team. Je diagnosticeert en behandelt complexe problematiek. Je stuurt op inhoudelijke innovatie en je kunt kan wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk en vice versa.
 

Waar werkt een klinisch psycholoog?

Als klinisch psycholoog werk je in een ggz instelling. Buiten de ggz werken klinisch psychologen in ziekenhuizen, revalidatie instellingen, instellingen voor forensische zorg en verslavingszorg. Ook kun je als klinisch psycholoog werken in een vrijgevestigde praktijk. Heb je vragen over de inhoud van het werk en de positie van de klinisch psycholoog: wat doet een klinisch psycholoog precies en waarin onderscheidt hij zich van andere psychologen? En hoe verhoudt zijn werk zich tot dat van de psychiater en de psychotherapeut? Download dan deze brochure.
 

Welke registratie levert het op?

Het programma voor de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is erkend door het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog van de FGzPt. De opleiding wordt vijfjaarlijks door de FGzPt gevisiteerd. Op basis van toetsing en visitatie kunnen programmawijzigingen worden doorgevoerd. Na voltooiing van de opleiding kun je registratie in het specialistisch register van klinisch psychologen aanvragen (ex Art. 14 Wet BIG). Voor meer informatie over registratie zie de website van de FGzPt. Daarnaast is de huidige opleiding zo ingericht, dat het onderdeel psychotherapie minimaal gelijkwaardig is aan die van een psychotherapie opleiding conform de AMvB ‘psychotherapeut’.  
 

Waar moet je aan voldoen?

Voor je toelating dien je in het bezit te zijn van de BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog. Ben je nog in opleiding tot Gz-psycholoog?  Als jouw hoofdopleider een verklaring kan overleggen wanneer je voldoet aan de eindtermen van de GZ-opleiding en dit moment ligt voor aanvang van de KP-opleiding, dan is jouw toelating mogelijk.

Hoe ziet de opleiding tot klinisch psycholoog eruit?

De opleiding kent twee differentiaties: volwassenen & ouderen en kinderen & jeugd. De praktijkopleidingsplaatsen sluiten aan op de inhoud van de twee differentiaties. De differentiatie kinderen & jeugd wordt landelijk aangeboden namens de zes erkende opleidingsinstellingen.

De hoofdopleiders van de differentiatie volwassenen & ouderen hebben hun visie beschreven in het document Visie op opleiden in de KP-opleiding.

Naast de literatuurstudie en de praktijkopdrachten bestaat de opleiding uit een cursorisch programma van minimaal 600 contacturen. Het praktijkopleidingsprogramma heeft een totale omvang van 3240 uur en 235 uur supervisie. Dit houdt in dat je gedurende vier jaar tenminste drie dagen per week in de praktijk wordt opgeleid.

Cursorisch programma 
Je volgt het cursorisch onderwijs op een dag in de twee weken bij de RINO Groep in Utrecht. Het cursorische programma omvat de volgende onderdelen:
 

Onderwerp Uren
Diagnostiek, inclusief indicatiestelling:
 • Complexe diagnostiek
 • Neuropsychologie
 • Psychologie en somatiek
 • Expertrapportage
 • Besliskunde
160
Behandeling, inclusief psychotherapie:
 • Fundamenten van de psychotherapie
 • Groepspsychotherapie
 • Systeemtherapie
 • Psychodynamische theorie en behandeling
 • Keuzemodules behandeling
160
Complexe psychopathologie (diagnostiek en behandeling) 80
Wetenschappelijke vorming en innovatie 100
Management en beroepsidentiteit 100
Totaal aantal uren 600

Praktijkprogramma
In het praktijkopleidingsprogramma zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 
Werkzaamheden Praktijkuren Supervisie
Diagnostiek inclusief indicatiestelling 1080 50
Behandeling inclusief psychotherapie 1080 135
Wetenschappelijke vorming en innovatie 540 25
Overige taken en management 540 25
Totaal aantal uren 3240 235

Supervisie
De verdeling over (supervisie over) opleidingstherapieën is als volgt:
 • 75 uur supervisie over opleidingstherapieën met individueel volwassenen in twee verschillende referentiekaders
 • 25 uur supervisie over opleidingstherapieën met groepen of systemen
 • 35 uur supervisie over opleidingstherapieën naar keuze
Leertherapie
Tijdens de opleiding volg je 50 uur individuele leertherapie bij een erkend leertherapeut. We adviseren je de leertherapie in het eerste jaar van de opleiding te starten.
 
Start
De opleiding start in januari.

Verantwoordelijken
Hoofdopleiders
Mw. prof. dr. S.M.D. Schoorl
Mw. prof. dr. G.T.M. Mooren
 
Hoofddocenten
Dr. H.A.W. Schut
Drs. H.H.W. de Veen
Drs. W.S. Wierenga
Dr. E.R. Klaassens PhD
Drs. L.H. Heijs
Prof. Dr. C.T.W.M. Vissers
Dr. E. van Valen
Dr. A.B.P. Staring
 
Jaargroepopleiders
Mw. drs. M.C. van den Ingh
Drs. B.M. Lindenborn
Drs. B.M. Olthof
Drs. C.M. Korevaar
Drs. M. Veeren
Drs. K.S. Wegen
Drs. S.M. Teijn
Drs. J. s’Jacob-Derrix
Drs. I.H. de Vlaming
Drs. I.F. Pepplinkhuizen
Drs. A.L. Faas
 
Opleidingsmanager
Mw. drs. S.A.M. Lamers

Naast de literatuurstudie en de praktijkopdrachten bestaat de opleiding uit een cursorisch programma van minimaal 600 contacturen. Het praktijkprogramma heeft een totale omvang van 3240 uur en 235 uur supervisie. Dit houdt in dat je gedurende vier jaar tenminste drie dagen per week in de praktijk wordt opgeleid.

Cursorisch programma
Naast lesdagen op dinsdag of woensdag volg je een aantal tweedaagse conferenties per jaar. De lessen vinden plaats bij de RINO Groep in Utrecht. Het cursorische programma omvat de volgende onderdelen:
 

Onderwerp Uren
Diagnostiek
Inclusief ontwikkelingspsychopathologie en neurodiagnostiek
54
Psychotherapeutische Referentiekaders 36
Systeemtherapie 36
MBT 24
Schematherapie 25 
Infancy
Diagnostiek & behandeling
54 
Schoolleeftijd
Diagnostiek & behandeling
78
Adolescentie
Diagnostiek & behandeling
54 
Ouderbegeleiding 36
Management en beroepsidentiteit 100
Praktijkresearch 100
Groepsinteractie
Begeleide groepsintervisie
12
Totaal aantal uren 609


Praktijkprogramma 
In het praktijkopleidingsprogramma zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 
Werkzaamheden Praktijkuren Supervisie
Diagnostiek inclusief indicatiestelling 1080 50
Behandeling inclusief psychotherapie 1080 135
Wetenschappelijke vorming en innovatie 540 25
Overige taken en management 540 25
Totaal aantal uren 3240 235

Supervisie
De verdeling over (supervisie over) opleidingstherapieën is als volgt:
 • 25 uur supervisie over individuele psychotherapie bij kinderen
 • 25 uur supervisie over individuele psychotherapie bij adolescenten
 • 25 uur supervisie over systeemtherapie
 • 25 uur supervisie over ouderbegeleiding
 • 35 uur naar keuze te verdelen over de categorieën of een alternatief als ouderkind behandeling of psychotherapie bij een volwassene
Leertherapie
Daarnaast volg je 50 uur individuele leertherapie bij een erkend leertherapeut. We adviseren je de leertherapie in het eerste jaar van de opleiding te starten.

Start
De opleiding start in januari.

Verantwoordelijken
Hoofdopleiders
Mw. prof. dr. H. Swaab
Hoofddocenten
Mw. drs. J.A. Majoor
Mw. drs. Y. Meijer 
Mw. prof. dr. H. Swaab
Mw. drs. A.H. Westenbroek
Mw. drs. M.N. de Zeeuw
Jaargroepopleiders
Mw. drs. A.H. Bovenhoff
Mw. drs. E.A.C. Brood
Mw. drs. L.J.J.M. Geertjens
Mw. drs. F.J. Koop 
Mw. drs. A.H. Westenbroek
Mw. dr. M.A.J. Raaijmakers
Mw. drs. F.L. Mooij 
Opleidingsmanager
Mw. drs. M.J. Niemans

Ben je psychotherapeut met een GZ-registratie, dan kun je de verkorte opleiding tot klinisch psycholoog volgen. Deze opleiding is 1,5 jaar korter dan de reguliere opleiding; als psychotherapeut heb je immers voldoende behandelkennis en -ervaring. De verkorte opleiding tot klinisch psycholoog is gericht op het verwerven van specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en management.

Cursorisch programma
Naast de literatuurstudie en de praktijkopdrachten volg je het cursorisch programma van 400 contacturen. De onderdelen van het cursorische programma worden in die 2,5 jaar geprogrammeerd. De cursussen vinden plaats bij de RINO Groep eens in de twee weken; 7,5 uur per lesdag. Het cursorische programma omvat de volgende onderdelen:

Onderwerp Les-
uren
Literatuur / opdrachten
Diagnostiek

Samenhang tussen en integratie van diagnostiek en behandeling

Voor deelnemers werkzaam in de K&J sector:
- ontwikkelingspsychopathologie, in relatie tot de normale ontwikkeling
- neuropsychologische, somatopsychische en psychosomatische diagnostiek, toegespitst op kindertijd en jeugd
- gezinsdiagnostiek, inclusief onderzoek naar mogelijk aanwezige psychopathologie van de opvoeder(s)

Voor deelnemers werkzaam in de V&O sector:
- complexe psychopathologie waaronder persoonlijkheidsproblematiek
- neuropsychologische, somatopsychische en psychosomatische diagnostiek, toegespitst op volwassenheid en ouderdom
- assessment van interpersoonlijk functioneren, gezins- en familierelaties en sociale netwerken
200 160
Wetenschappelijke vorming en innovatie:
het zelfstandig uitvoeren van de diverse stadia van wetenschappelijk onderzoek uitmondend in een publicabel artikel
100 240
Management en beroepsidentiteit
het persoonlijke aspect van het leidinggeven, advies geven en vakexpert zijn
100 100
Totaal aantal uren 400 500
 

Praktijkprogramma
Het praktijkdeel heeft een totale omvang van 2.160 uur en 100 uur supervisie. Dit houdt in dat je drie dagen per week gedurende 2,5 jaar in de praktijk wordt opgeleid. In het praktijkprogramma zijn de volgende onderdelen opgenomen:
 
Werkzaamheden Praktijkuren Supervisie
Diagnostiek inclusief indicatiestelling 1.080 50
Wetenschappelijke vorming en innovatie 540 25
Overige taken en management 540 25
Totaal aantal uren 2.160 100

Start
Bij voldoende belangstelling start in januari 2021. Als er te weinig deelnemers zijn om een jaargroep te starten, kunnen deelnemers een aangepast traject volgen met individuele vrijstellingen binnen de reguliere KP- opleidingen.

Verantwoordelijken
Hoofdopleider
-
Hoofddocenten
Mw. drs. T.R.J.M. Bessems
Dr. H.A.W. Schut
Mw. drs. M.C.G. Hilhorst
Jaargroepopleider
Mw. drs. J.R. van Reijen
Opleidingsmanager
Mw. drs. S.A.M. Lamers​​​

Toelatingsvoorwaarden verkorte KP-opleiding voor psychotherapeuten

Ben je psychotherapeut en wil je de verkorte KP-opleiding voor psychotherapeuten volgen? Dan heb je een GZ-registratie nodig. Psychotherapeuten met een GZ-registratie kunnen de KP-opleidings met vrijstellingen en eventueel in verkorte variant volgen. Als psychotherapeut heb je immers voldoende behandelkennis en -ervaring. De verkorte opleiding tot klinisch psycholoog is vooral gericht op het verwerven van specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en management. 

Kosten

De opleidingskosten voor de reguliere KP-opleiding bedragen € 26.750*, exclusief de kosten voor literatuur (ongeveer € 1.750) en leertherapie (ongeveer € 4.500 à € 5.000).

*De RINO Groep behoudt zich het recht voor om de opleidingsprijzen jaarlijks te indexeren

Sollicitatie en selectie deelnemers

De praktijkinstellingen hebben informatie over de beschikbare praktijkopleidingsplaatsen. Zodra er vacatures voor opleidingsplaatsen zijn, kun je hierop solliciteren. Je vindt ze onderaan deze pagina. Omdat opleidingsplaatsen beperkt extern worden aangeboden, kun je ook zelf erkende praktijkinstellingen benaderen door middel van een open sollicitatie. 

Voordracht

Na de sollicitatie draagt de praktijkinstellingen de geselecteerde kandidaten voor aan de hoofdopleider. De hoofdopleider voert vervolgens het selectiegesprek met de kandidaat.

Overeenkomst

Is de hoofdopleider akkoord met jouw voordracht, dan ben je aangenomen en ontvang je een opleidingsovereenkomst. Vervolgens sluit je met de praktijkinstelling de leerarbeidsovereenkomst.

Leerarbeidsovereenkomst

Opleidingsregister

Alle deelnemers aan een BIG-opleiding zijn verplicht zich in te schrijven in het opleidingsregister dat beheerd wordt door de Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten: FGzPt. Voor meer informatie en inschrijving zie FGzPt. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden.

Selectiegesprekken

In het najaar vinden de toelatingsgesprekken met de voorgedragen kandidaten plaats met de hoofdopleider.

Hoe gaat de sollicitatie in zijn werk?

Op zoek naar vacatures voor BIG-opleidingsplaatsen?

Heb je vragen over de opleiding, de toelatingsprocedure of het werkveld van de klinisch psycholoog?

Hoofdopleiders

Heb je vragen over deze opleiding?


Bel of mail ons, we helpen je graag.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Alternatieven voor de opleiding tot Klinisch psycholoog

Lukt het je niet om een opleidingsplaats te bemachtigen? Wij helpen je graag verder met je ontwikkeling en bieden verschillende (beroeps)opleidingen aan die een goed alternatief vormen voor de opleiding tot Klinisch psycholoog.

Ook interessant voor jou