In ons scholingsaanbod voor het diag­nos­ticeren en behan­delen in de basis-ggz staat het kort­durende karakter centraal. In de specialis­tische ggz gaat het er bij de scholing om dat je wordt toegerust op de toenemende complexiteit en ernst van de zorgvraag.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

Psychopathologie en diagnostiek

Ons opleidingsaanbod op het gebied van psycho­patho­logie en diag­nos­tiek wordt voort­durend geactualiseerd door onze docenten. Persoonlijke diag­nos­tiek staat steeds nadrukkelijker ook weten­schappe­lijk hoog op de agenda. Het gaat om de persoon in en met zijn omge­ving. Daarom gaat diag­nos­tiek verder dan het hanteren van de DSM-5 en classificeren. Het gaat ook om herstelonder­steunende zorg, op maat voor die persoon.
Toon het aanbod (25)

Begeleiding en behandeling

Naast de diverse psycho­thera­peutische behan­delvormen zijn er veel bege­lei­dings- en behan­delvormen waarin professionals zich verder kunnen specialiseren. Voor agogen is het moge­lijk zich te specialiseren tot ggz-agoog. Ook de specialisatie bemoei­zorg is populair en biedt meerwaarde aan zowel het werken in buurt- en wijkteams als in de brede ggz. We bieden cursussen op thema's als oplos­sings­gerichte psycho­thera­pie, positieve psycho­logie of behan­del­ing van speci­fieke stoor­nissen of klachten.
Toon het aanbod (90)

Basis-ggz

De basis-ggz wordt gekenmerkt door het kort­durende en brede karakter van de zorg. Dit vraagt om generalistisch én gefocust werken, gericht op (hervinden van) zelfregie voor de cliënt. De diag­nos­tiek moet in kort tijdsbestek inzicht geven en aanknopingspunten bieden voor de behan­del­ing. De behan­del­ing helpt cliënten weer snel regie te hervinden op hun dagelijks functio­neren. Met ons scholingsaanbod helpen we je graag je ggz-exper­tise hierop toe te rusten.
Toon het aanbod (27)

Specialistische ggz

Als de complexiteit van de proble­ma­tiek wordt gekenmerkt door de ernst, comorbiditeit en chroniciteit, vraagt dit naast per­soon­lijke diag­nos­tiek ook per­soon­lijke behan­del­ing en herstelonder­steunende zorg. Daarbij wordt onder meer gebruikt gemaakt van FACT (bij ambu­lantisering van de zorg), SRH en Strenghts. Scholing op specialis­tische behan­delvormen voor ernstige psychia­trische aan­doeningen biedt de benodigde specialis­tische kennis.
Toon het aanbod (32)

Trauma

Diagnostiek, indi­catie­stel­ling en behan­del­ing van mensen met traumagerelateerde klachten of stoor­nissen vereisen speci­fieke compe­ten­ties van professionals. Onze scholing draagt bij aan het voor de cliënt han­teer­baar leren maken van een of meer traumatische gebeurtenissen. Denk hierbij aan de bewezen effectieve behan­delmethodes Imaginatie en Rescripting (IR) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).
Toon het aanbod (28)