Mensen met een lichte ver­stande­lijke beper­king vind je niet alleen in instel­lingen voor ver­stande­lijk gehandicapten, ook hulp­ver­le­ners in de buurt- en wijkteams, de geeste­lijke gezond­heids­zorg en de foren­sische zorg hebben met deze doel­groep te maken. Dit vraagt speci­fieke kennis en vaar­dig­heden om goed aan te sluiten bij hulp­vragen die er spelen. Wij zetten ons in voor het bijeenbrengen van deze ver­schil­lende werkvelden en bundelen exper­tise vanuit de ver­schil­lende kennisgebieden.

Daarvoor werken wij onder meer nauw samen met CCE en De Borg.

Subcategorieën

Psychopathologie en diagnostiek

Bij bijna zestien procent van de bevolking is sprake van een IQ onder de 85. Bij deze groep komen psychia­trische stoor­nissen drie à vier keer vaker voor dan onder de hele bevolking. Een ver­stande­lijke beper­king gaat niet alleen samen met cogni­tieve beper­kingen, maar ook met beper­kingen op sociaal-emotioneel niveau en beperkte vaar­dig­heden in de zelfredzaamheid. Signaleren van en adequaat reageren op bijkomende psycho­patho­logie vraagt extra des­kun­dig­heid.
Toon het aanbod (8)

Begeleiding en behandeling

Ook in de zorg voor mensen met een ver­stande­lijke beper­king spelen indivi­duele bege­lei­ding en behan­del­ing van stoor­nissen een belang­rijke rol, bij­voor­beeld met spelthera­pie, cogni­tieve gedrags­thera­pie en EMDR. De diversiteit in zorgvragen vraagt steeds opnieuw om maatwerk in het toe­pas­sen van deze behan­delvormen. Het systemisch beïnvloeden van de omge­ving en het mediërend behan­delen vormen het wezenlijke andere bestanddeel van de zorg. Onze docenten spelen hier steeds gericht op in.
Toon het aanbod (23)