Nu eigen kracht in de zorg voorop staat, vindt de herstelbenade­ring steeds meer weerklank. Het gaat dan ook om bege­lei­dingsvormen die voor alle doel­groepen en in alle werkvelden toepasbaar zijn. Wij bundelen de kennis vanuit diverse metho­dieken rond herstelonder­steunende zorg in cursussen en opleidingen. Samen met onze klanten werken we voort­durend aan prak­tische toepasbaarheid van de metho­dieken, mede in het licht van actuele en landelijke ont­wikke­lingen.

Lees meer over Steunend Relationeel Han­delen (voorheen Systematisch Rehabili­tatie­gericht Han­delen) of bekijk dit over­zicht van de opbouw van de basis­opleiding naar diverse verdiepingsmodules.

Nieuw in ons aanbod

Subcategorieën

SRH, Strengths Model en FACT

SRH (Steunend Relationeel Han­delen, voorheen Systematisch Rehabili­tatie­gericht Han­delen) en Strengths zijn metho­dieken die professionals toerusten om cliënten te onder­steunen in hun herstel- en ont­wikke­lingsproces en om omge­vingen te creëren die steunend zijn. Enerzijds wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheden en beper­kingen, en ander­zijds worden aanwezige krachten aangeboord voor herstel van regie en groei. Beide methoden zijn toepasbaar binnen allerlei settings en doel­groepen en worden vaak gecom­bi­neerd met aan­vullende en ver­die­pende modules.
Toon het aanbod (37)

Liberman Modules

De Liber­man Modules zijn een metho­diek voor vaar­dig­heidstraining die cliënten (jongeren en vol­was­senen) met psychische proble­ma­tiek helpt om vaar­dig­heden op diverse levensgebieden (weer) aan te leren en te gebruiken in het dagelijkse leven. Hierdoor zijn zij in staat om zelf­standiger te functio­neren en weer plezier te vinden in hun dagelijkse activi­teiten. Er zijn zeven modules ontwik­keld en aan­ver­wante producten als boostersessies om de aangeleerde vaar­dig­heden op te frissen. Voor professionals uit diverse beroeps­groepen zijn er trainingen om de modules te leren geven aan de cliënten en is er een train-de-trainertraject voor professionals die collega's in de eigen instel­ling willen opleiden.
Toon het aanbod (13)