Start op:

Kosten: € 13.980

incl. digitale literatuur, excl. eventueel aan te schaffen boeken, indien van toepassing de basiscursus CGT en de kosten voor het voldoen aan de overige eisen van het opleidingstraject K&J, zoals supervisie.

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 15 maart 2023, tenzij eerder vol

Scholingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP  (KJ23A)

De RINO Groep biedt je de kans om één compleet scholingstraject te volgen waarmee je invulling kunt geven aan het onderdeel scholing van het individuele opleidingstraject K&J Psycholoog NIP. Je volgt in een vaste groep een gestructureerde opleiding, met een rode draad en inhoudelijk op elkaar afgestemde lesdagen. Wij hebben al gezorgd voor een goede verdeling tussen diagnostiek, behandeling en overige taken, en plannen de lessen.
 

Feiten

 • Omvang: 480 uur scholing - integraal, generalistisch opleidingsdeel van 380 uur + 100 uur Basiscursus CGT en 120 uur extra literatuurstudie. De lesdagen vinden inprincipe plaats op de vrijdag.
 • Datums: De start van de opleiding staat gepland op 12 mei 2023.
  De overige lesdatums volgen.
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: dr. Helen Bakker
 • Docent

 • Kosten: € 13.980
 • Cursuscode: KJ23A

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Basispsycholoog en Orthopedagoog

Accreditaties

Accreditatie: NIP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Dit tweejarig onderwijstraject is erop gericht jou op te leiden tot Kinder- en Jeugdpsycholoog die, vanuit een levensloopperspectief en met voldoende kennis en skills op het gebied van preventie, diagnostiek en interventie, toegerust is voor zelfstandige beroepsuitoefening in verschillende werkvelden. Als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP kom je in aanmerking voor de Postmaster SKJ-registratie. Hiermee ben je binnen de jeugdwet gelijkwaardig aan een Gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist.

Kernbegrippen van dit scholingstraject zijn:

 • Ontwikkelingspsychologisch denkkader
 • Systeemgerichte en integrale focus
 • Versterking van kinderen via ouders en andere volwassenen
 • Handelingsgericht werken
 • Wetenschappelijke basis
Tijdens de opleiding komen onderstaande hoofdthema’s aan bod. Klik ze open om meer te lezen.
 

 • Visie en vaardigheden gericht op de ouder-kindrelatie in context
 • Mentale gezondheid: gezond en veilig opgroeien – thuis en op school
 • Ontwikkelingspsychologie en -psychopathologie – etiologie en passende interventies
 • Misbruik, mishandeling en verwaarlozing
 • Leren en leerproblemen

 • Diagnostische cyclus, fases en besluitvorming
 • Diagnostiek van sociaal-emotionele, gedrags- en leerproblemen
 • Testtheorie, psychometrie en interpreteren
 • Verklaringsanalyse
 • Professionele standaarden
 • Neuropsychologische diagnostiek
 • Risicotaxatie
 • Indicatiestelling

 • Systeemgericht werken
 • Oplossingsgericht en kortdurend werken
 • Psychofarmacologie
 • Traumasensitief werken
 • Gescheiden ouders

 • Motiverende gespreksvoering
 • Effectief beïnvloeden en strategisch communiceren
 • Regievoering in onderwijs en jeugdhulp
 • Coachen en begeleiden van professionals

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog als scientist-practitioner
 • Rechten van het kind
 • Jeugdrecht
 • Beroepsethiek

Cognitieve gedragstherapie

Heb je in de afgelopen 5 jaar een 100-urige basiscursus CGT gevolgd die is erkend in het kader van de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP? Dan kun je deze met terugwerkende kracht laten meetellen in je opleidingsplan.
Heb je deze basiscursus nog niet gevolgd? Geef dat aan op je inschrijfformulier, dan zorgen wij dat je deze alsnog bij ons kunt volgen. Je volgt en betaalt deze apart.

Een integraal scholingstraject: meer leerrendement en gemak dan in een individuele route

We bieden je nu een integraal scholingstraject aan voor het scholingsdeel van het individuele opleidingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog. Dit is echt een nieuw ontwikkelde opleiding. Uiteraard gebruiken we lessen uit reeds bestaande cursussen en opleidingen. Voor deze lesdagen geldt dat ze zijn aangepast om te passen binnen de totale opleiding. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de lessen nieuw ontwikkeld. Zo is er een doorlopende leerlijn met veel samenhang en alleen doelmatige overlap in het programma.

Een integrale scholingstraject biedt je veel voordelen, zoals:
 • de samenhang en minimale overlap tussen de verschillende lesdagen
 • een duidelijke rode lijn in het programma
 • een vaste opleidingsgroep, je leert met en van elkaar
 • de zekerheid van een generalistische opleiding, met een goede verhouding tussen diagnostiek, behandeling en overige taken
 • de inhoud en planning zijn voor je georganiseerd

Met dit opleidingsdeel helpen we je als K&J psycholoog vakbekwaam te worden en te voldoen aan de opleidingseisen die het NIP stelt voor (het scholingsdeel van) het individuele opleidingstraject K&J. De inhoud van dit opleidingsdeel is samengesteld in afstemming met het NIP (accreditatie is aangevraagd).

Volledige eisen voor registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Met dit opleidingsdeel bieden we jou:
 • 480 uur scholing
  Integraal, generalistisch opleidingsdeel van 380 uur + 100 uur Basiscursus CGT
 • 120 uur extra literatuurstudie
  Wij zorgen voor een passende literatuurlijst
Parallel hieraan organiseer je zelf:
 • 2.790 uur werkervaring
  Op een door de registratiecommissie goedgekeurde werkplek
 • 90 uur supervisie van een erkende NIP-supervisor Jeugd
 • 6 casusverslagen: 3 diagnostiek en 3 begeleiding/behandeling

Voorlichtingssessie 21 november

Heb je na het bekijken van de opleidingspagina nog vragen of vind je het prettig om alvast kennis te maken met de hoofdopleider? Meld je dan aan voor onze gratis en vrijblijvende online voorlichtingssessie op 21 november om 19.30 uur.

Meer informatie en alle actuele eisen vind je op de website van het NIP.
Heb je een andere vraag of wil je advies?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
 

Veelgestelde vragen

In het Jeugddomein (doelgroep onder 18 jaar) is het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog goed verankerd. De Jeugdwet schrijft voor dat professionals geregistreerd moeten zijn in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); de Kinder- en Jeugdpsycholoog is één van de postmasterregistraties binnen SKJ. Bij het NIP geregistreerde Kinder- en Jeugdpsychologen kunnen zich (ook) bij SKJ laten registreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ.
 
Wanneer jongeren 18 worden, valt de vergoeding van psychische hulp onder de Zorgverzekeringswet. In uitvoeringsregels en bij bekostiging van deze hulp wordt uitgegaan van de BIG-registratie als voorwaarde om zelfstandig te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Ook in het Kwaliteitsstatuut GGZ is de eis opgenomen dat alleen BIG-geregistreerden als regiebehandelaar kunnen optreden.
 
Het NIP vindt dat ook cliënten ouder dan 18 jaar gebruik moeten kunnen maken van de expertise van Kinder- en Jeugdpsychologen en dat deze hulp toegankelijk moet zijn en bekostigd moet worden. Daarom wordt, onder meer in het Advies Beroepenstructuur psychologische zorg, toegewerkt naar het onderbrengen van de Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG.

Actuele informatie over de positie van de Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, de aanvraag voor toelating tot het BIG-register en de ontwikkeling van een nieuwe beroepenstructuur vind je op de website van het NIP.

Het is mooi om te zien hoeveel psychologen in het jeugddomein zich willen professionaliseren door scholing te volgen. Er is aanhoudende interesse in de individuele route tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en we helpen veel mensen op weg om een opleidingsplan op maat samen te stellen. We bieden daarnaast graag een complete scholingstraject aan met de genoemde meerwaarden. De afgelopen jaren hebben we met het NIP, hoofdopleiders en een klankbordgroep opgetrokken om de inhoud, competenties en didactiek optimaal op elkaar af te stemmen.

Dit traject is bedoeld voor basispsychologen die zich verder willen specialiseren in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen, en willen toewerken naar een postmasterregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog. Orthopedagogen zijn ook van harte welkom, wel raden we je aan eerst bij het NIP te toetsen of je uiteindelijk voor registratie in aanmerking komt.

Met dit opleidingsdeel en de Basiscursus CGT kun je voldoen aan de scholingseis (480 uur geaccrediteerde scholing) van het individuele opleidingstraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Om voor registratie in aanmerking te komen, moet je vanzelfsprekend ook voldoen aan de andere eisen van het opleidingstraject, waaronder werkervaring op een door het NIP goedgekeurde werkplek, werkbegeleiding en supervisie. Zie voor de volledige eisen de website van het NIP. 

Deze opleiding biedt diverse inhoudelijke en organisatorische voordelen. De opleiding is vooral aantrekkelijk wanneer je 3 tot 4 dagen in de week werkt en daarnaast tijd hebt voor de lesdagen en de voorbereiding en verwerking van de stof. Je kunt het traject dan in ongeveer twee jaar afronden.
Werk je minder uren in de week en wil je liever wat langer de tijd nemen voor het registratietraject? Voorzie je een periode waarin je minder beschikbaar zult zijn door bijvoorbeeld een sabbatical of zwangerschap? Wil je graag een traject op maat samen stellen waarin je zelf meer inhoudelijke keuze hebt? Dan raden we je aan om te kiezen voor een individueel leertraject. In dat geval denken we graag met je mee over een bij jou passend opleidingstraject.

Het is belangrijk dat je naast de opleiding in de praktijk ervaring op doet. Het NIP stelt eisen aan je werkplek om te borgen dat je een gedegen generalistische basis legt. Bij je aanmelding bij het NIP geef je een beschrijving van je werkplek op. Ben je onzeker of jouw werkplek voldoet, overleg dan met het NIP over de mogelijkheden.  

Een meerwaarde van dit gestructureerde scholingstraject is dat je volop van en met elkaar leert. Daarom ga je bij sommige lesonderdelen en opdrachten meekijken in de praktijk van een collega-deelnemer en omgekeerd. Zo kun je ook in de praktijk van elkaar leren, zie je meerdere werkvelden en verstevig je je beeld en samenwerking in de ketenzorg. 

We gaan uit van een wekelijkse lesdag, waarbij we de schoolvakanties ontzien. Ons streven is dat je de opleiding medio 2025 afrondt. De investering in voorbereiding en verwerking van de lessen verschilt per lesdag en per deelnemer. Gemiddeld genomen verwachten we dat je per lesdag ongeveer 6 uur aanvullende studiebelasting hebt.

We volgen de eisen van het NIP en sluiten aan bij de structuur van de GZ-opleiding. Concreet betekent dit dat we de opleiding organiseren met ruimte voor vrijstelling van de Basiscursus CGT. Verder volg je het volledige programma. Heb je op een bepaald thema veel expertise, dan kunnen we met jou en de docenten kijken naar een werkvorm waarin ook jij je kennis en vaardigheden op dit gebied verrijkt.

De kosten voor het gestructureerde scholingstraject bedragen € 13.980. Je kunt dit in termijnen betalen.

Tijdens de opleiding stellen we veel literatuur digitaal beschikbaar. Daarnaast is het van belang dat je over bepaalde boeken beschikt. De volledige boekenlijst wordt nog vastgesteld. Je kunt uitgaan van ca. € 1.200 wanneer je alle boeken nieuw aanschaft.

Als je nog geen Basiscursus CGT hebt gevolgd en deze wilt toevoegen aan je opleidingsplan, kun je uitgaan van ca. € 2.765, excl. boeken.

Supervisoren zijn vrij in het hanteren van hun eigen tarieven. Gemiddeld hanteren ze € 90 per 45 minuten. Uitgaande van 90 supervisie-uren kun je dus rekenen met ca. € 10.800. Het is belangrijk dat je geen afhankelijkheidsrelatie met je supervisor hebt en dat deze door het NIP erkend is. Een tip is om met collega-deelnemers te kijken of jullie werkgevers 'met gesloten beurzen' supervisoren kunnen uitwisselen. 

NB de genoemde bedragen betreffen nadrukkelijk een indicatie, de werkelijke bedragen kunnen afwijken.

Je kunt je voor dit scholingstraject inschrijven op deze cursuspagina via de gele button rechtsboven. Wij kunnen je toelaten op basis van je vooropleiding en werkplek. 
Naast de aanmelding voor dit scholingstraject is het belangrijk dat je je aanmeldt bij het NIP voor het registratietraject. Je doet dit door lid te worden van het NIP en alle gevraagde documenten in te sturen.

Wil je graag studieadvies?

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 3 halfjaartermijnen betalen.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Het eerste jaar van het tweejarige traject is geaccrediteerd door het NIP.

Literatuur & Benodigdheden

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: dr. Helen Bakker
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: KJ23A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl