Post-hbo opleiding ggz-agoog  (GA24A)

Coach herstel en rehabilitatie

€ 5.800

Inschrijven

Mogelijk t/m 2 september 2024,
tenzij eerder vol

Gemiddelde beoordeling > 8
Topdocenten uit de praktijk
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Als ggz-agoog behandel, begeleid en ondersteun je mensen bij het herstellen van een psychische aandoening en het integreren in de samenleving. In deze opleiding maak je je de herstelbenadering eigen en leer je anderen coachen bij die manier van werken. Je leert feedback geven en ontvangen, communicatiestijlen en leerstijlen herkennen, met weerstand omgaan en (dreigende) conflicten en strijd herkennen en voorkomen. Met deze opleiding op zak kun je je inschrijven in het beroepsregister ggz-agoog.
 
 • Inhoud

  De ggz-agoog is een afstudeerrichting binnen de opleidingen SPH, MWD of Sociaal Werk. De afstudeerrichting is landelijk vastgesteld door zowel branchevereniging GGZ Nederland, de NVMW als de Vereniging van Hogescholen. Het curriculum van de afstudeerrichting is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel ggz-agoog.

  Het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen GGZ (COOAB) heeft de post-hbo opleiding ggz-agoog van de RINO Groep als erkende nascholing gekwalificeerd voor inschrijving in het beroepsregister GGZ-agoog. Professionals in de ggz met 3 jaar werkervaring en een hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Culturele Maatschappelijke Vorming of Toegepaste Psychologie kunnen instromen in deze opleiding. Na het behalen van de opleiding kun je je registreren in het beroepsregister ggz-agoog.

  Herstel en herstelondersteuning vormen het inhoudelijk kader van de opleiding en lopen er als een rode draad doorheen. Soms, met name wanneer het cliënten met aangeboren beperkingen betreft, spreken we van participatie en ontwikkeling, omdat het technisch gezien niet om een herstelproces gaat. Inhoudelijk gaat het echter om dezelfde principes.

  In het eerste blok van deze opleiding (Psychiatrie - DSM-5 en persoonlijke diagnostiek) wordt gebruik gemaakt van blended learning: een combinatie van digitaal leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt.

  De opleiding bestaat uit vier blokken die elkaar aanvullen en versterken:

  1. Psychiatrie - DSM-5 en persoonlijke diagnostiek
  Je wordt meegenomen in de wereld van de psychopathologie, verschillende benaderingen in diagnostiek en classificatie en de persoonlijke diagnostiek. In de psychiatrie is er lange tijd naar problemen gekeken vanuit een diagnose- of probleemgericht perspectief. De laatste jaren komt er meer en meer aandacht voor narratieve en herstelgerichte benaderingen. Ook de invloed vanuit de positieve psychologie, empowerment en netwerkondersteuning hebben nieuwe invalshoeken laten zien van waaruit hulp geboden kan worden.
  In dit blok wordt stilgestaan bij en geoefend met verschillende manieren van denken over en kijken naar psychiatrische verschijnselen, en wordt onderzocht hoe deze zich verhouden tot herstel. Er is veel aandacht voor het kunnen herkennen, bevragen en bespreken van de verschillende psychiatrische symptomen. Ook komt de classificatie in psychiatrische toestandsbeelden en syndromen aan bod zoals die met de DSM IV en DSM-5 gebeurt. De goed onderbouwde inzichten die prof. dr. Jim van Os heeft beschreven in zijn boek 'De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ', vormen een rode draad in dit blok. Ook de Yucelmethode komt aan de orde.
   
  2. Veiligheidsdenken - wetenschap en richtlijnen
  In deze module komen richtlijnen aan de orde voor het beoordelen van beschermende factoren voor gewelddadig gedrag. Welke relatie is er met rehabilitatie en herstel, en welke met bedreigende factoren? Voor een zo volledig mogelijke risicotaxatie van gewelddadig gedrag is het wenselijk om naast risicofactoren ook positieve factoren in kaart te brengen die risico verlagend werken: beschermende factoren. De Structured Assessment of protective Factors for violence risk (SAPROF) is een checklist voor de gestructureerde inschatting van beschermende factoren voor geweld. Uit onderzoek blijkt dat de SAPROF een goede voorspeller is voor niet-recidiveren in geweld en dat het instrument waardevol is voor het evalueren van de behandeling. Inmiddels worden beschermende factoren (en de SAPROF) internationaal gezien als een waardevolle aanvulling in de risicotaxatie van gewelddadig gedrag. Je krijgt uitleg over recente resultaten van onderzoek naar de SAPROF bij jeugd en volwassenen en je oefent met het scoren van de SAPROF aan de hand van een casus.

  3. Transculturele psychiatrie - werken met andere culturen
  In elk hulpverleningscontact worden partijen geconfronteerd met cultuurverschillen, waarbij er sprake is van verschil in leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sociale klasse, politieke overtuiging, religie, inkomen enzovoort. Er bestaat dus altijd een cultuurverschil tussen hulpvrager en hulpverlener, dus in feite is alle psychiatrie transculturele psychiatrie. Binnen dit blok leer je over jouw eigen grenzen heen kijken en leer je minder dominant te acteren vanuit jouw eigen (zogenaamd ware) perspectief.

  4. Methodische kaders en hoe te handelen
  Het laatste blok draagt bij aan een positieve ontwikkeling van jouw persoonlijke professionaliteit (vaardigheden en houding) in het functioneren op het werk in de breedste zin, dus individueel, als teamlid en collega, als behandelaar of begeleider en collega/ketenpartner in het werkveld. De discrepantie tussen 'empowerment denken' en 'doen' is groot, zowel binnen als buiten de zorg. Een veelgestelde vraag is: hoe empower ik mijn omgeving? Je maakt kennis met de elementen die het verschil maken tussen matige en excellente hulpverlening wanneer zij in relatie met elkaar worden gebracht: klantgerichtheid, echtheid, samenwerken, empoweren en de omgeving die bereid is om steeds nieuwe dingen te leren.

  Je krijgt veel ruimte om te oefenen en jouw eigen leervragen in te brengen. Tijdens jouw werk en binnen de opleiding reflecteert je op je eigen handelen en leerproces. Kennis, vaardigheid en attitude worden getoetst tijdens het portfolio groepsgesprek.

  Naast de klassikale bijeenkomsten, e-learning en zelfstudie (ter voorbereiding) doe je:
  - 6 intervisiebijeenkomsten van 3 uur
  - 6 werkbezoeken van 3 uur
  - 30 uur zelfstudie rond de intervisiebijeenkomsten en werkbezoeken
  - 201 uur praktijkopdrachten
  - 50 uur werkbegeleidingsgesprekken en uitwerking
  - 560 uur portfolio bijhouden, verslagen maken en toetsen

  Wat leer je?

  • Je leert vanuit de herstelgedachte te werken en anderen hierbij ondersteunen.
  • Je doet ervaring op met binnen dit kader feedback geven en ontvangen.
  • Je bent in staat om communicatiestijlen en leerstijlen herkennen.
  • Je ontwikkelt vaardigheden in met weerstand omgaan en (dreigende) conflicten en strijd herkennen en voorkomen.
  • Je leert omgaan met de scheidslijn tussen vakinhoudelijke kwesties en persoonlijk functioneren tijdens het coachen van collega's.
  • Je bent in staat om jouw coachende rol bij vakinhoudelijke kwesties vorm te geven.

  Werkwijze

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Het examen van de post hbo-opleiding ggz-agoog bestaat uit de volgende onderdelen:
  • actieve deelname aan cursorische onderwijsonderdelen
  • mondelinge en schriftelijke kennis- en vaardigheidstoetsen w.o. gevalsbeschrijvingen
  • portfolio groepsgesprek
  • eindopdracht met als onderdeel een reflectieverslag van jouw eigen ingebrachte leerdoelen

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

  Klassikale lessen

  Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

 • Datums
  Lesdata
  Ma. 7 oktober 2024 van 9.30 - 20.30 uur, Utrecht
  Ma. 14 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 4 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 18 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 25 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 9 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 16 december van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 6 januari 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 20 januari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 3 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 10 februari van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 3 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 17 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 31 maart van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 14 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 22 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 12 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 26 mei van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 2 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 16 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 23 juni van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Ma. 7 juli van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  Data onder voorbehoud.

  (Omvang: 132 uur)
 • Accreditatie
  Accreditatie

  Beroepsregistratie

  Dit is een HOBEON- en COOAB-erkende opleiding voor de registratie tot ggz-agoog.
  De RINO Groep en het COOAB onderschrijven de meerwaarde van het meedoen van de hbo verpleegkundige discipline, al wordt deze verpleegkundige niet als zodanig erkend als Agoog binnen het beroepenregister.

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat ggz-agoog indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond. Naast het certificaat ggz-agoog kom je in aanmerking voor het verkrijgen van de volgende deelcertificaten. Hiervoor is de vereiste dat je de toetsing op die bewuste onderdelen met voldoende resultaat afsluit. 1. rehabilitatiecoach en herstel, 2. Strengths Trainer 3. Yucelmethode, 4. DSM IV --> DSM 5.

 • Doelgroep
  Doelgroep

  • Toegepast psycholoog
  • Verpleegkundig specialist
  • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Hbo-verpleegkundige
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Maatschappelijk werker
  Deelname aan de opleiding staat open voor professionals in de ggz met 3 jaar werkervaring en een hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Culturele Maatschappelijke Vorming of Toegepaste Psychologie. 

  De opleiding is in vele sectoren toepasbaar, bijvoorbeeld in de ggz, verslavingszorg, forensische zorg en binnen de functie van POH-GGZ. Daarnaast is de opleiding interessant voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Je kunt je met deze achtergrond echter niet inschrijven in het beroepsregister ggz-agoog. De opleiding is vooral waardevol voor je als je de verantwoordelijkheid hebt gekregen om rehabilitatie en herstel gedachten te implementeren binnen de instelling.

  Je wordt toegelaten na beoordeling door (en mogelijk na een gesprek met) de hoofdopleider. Hierbij komen de volgende punten aan de orde: vooropleiding, motivatie, werkervaring, aard van de werkzaamheden en een voldoende niveau om te reflecteren. Je dient minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn op een relevante werkplek.

  Let op: met ingang van januari 2022 geeft de bacheloropleiding Pedagogiek geen toegang meer tot de nascholing ggz-agoog en het register. Wel is er een overgangsregeling.

 • Docenten
  Roderick Jansen

  Roderick Jansen

  Roderick Jansen is manager opleidingen ontwikkeling en kerndocent bij de RINO Groep. Daarnaast is hij vaardigheidstrainer en gecertificeerd management consultant. Hij heeft als achtergrond HBO-V en MGZ-GGZ opleiding (sociale psychiatrische verpleegkundige). Met ervaring in de verslavingszorg en eerste psychosen behandeling.Lees meer
  prof. dr. Frank Kortmann

  prof. dr. Frank Kortmann

  Frank Kortmann is emeritus hoogleraar transculturele psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als psychotherapeut werkzaam voor allochtone tbs-ers aan de Pompekliniek in Nijmegen.Lees meer
  Gerard Lohuis

  Gerard Lohuis

  Gerard Lohuis  is sociaal psychiatrisch verpleegkundige, docent en stafmedewerker bij Lentis. Hij heeft zeer ruime ervaring op het gebied van de oggz, zorgcoördinatie, rehabilitatie en dubbele diagnose problematiek. Hij is auteur van o.a. het boek ‘Van bemoei- naar groeizorg’. 
  Lees meer
  Frank Meeuwsen

  Frank Meeuwsen

  Frank Meeuwsen is projectleider van het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg in 's Hertogenbosch. Daarnaast is hij vrijgevestigd trainer en adviseur. Zijn expertisegebieden zijn: de wisselwerking van psychiatrie, beperking en/of verslaving, methodisch werken, motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken.Lees meer
  Quirijn Spijker

  Quirijn Spijker

  Adviseur ervaringsdeskundigheid en herstel bij GGZ Rivierduinen, SRH Hersteldocent en SRH Coach bij de RINO Groep en docent Sociaal Werk bij Hogeschool Leiden.Lees meer
  dr. Michiel de Vries Robbé

  dr. Michiel de Vries Robbé

  Michiel de Vries Robbé is psycholoog. Hij is werkzaam als senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Amsterdam UMC (Locatie VUmc; Kinder- en Jeugdpsychiatrie) in Amsterdam en bij St. Joseph´s Healthcare in Hamilton, Canada. Zijn onderzoek richt zich hoofdzakelijk op voor de praktijk bruikbare risicotaxatie van geweld en in het bijzonder op de beschermende factoren bij volwassenen, jongeren en kinderen. In 2014 promoveerde hij op het proefschrift ‘Protective factors. Validation of the structured assessment of protective factors for violence risk in forensic psychiatry’. Hij is één van de auteurs van de SAPROF voor beschermende factoren, de SAPROF - Youth Version, de SAPROF - Child Version, de FAM (voor geweld van vrouwen) en de Nederlandse vertaling van de HCR-20V3. Hij leidt het internationale SAPROF beschermende factoren project en werkt aan doorontwikkeling hiervan (oa. op het gebied van jeugd, LVB, zeden en langdurige intensieve behandeling). Tevens is hij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de Risicoscreener Geweld voor detentie en van de Risicoscreener Jeugd.Lees meer
  Mehmet Yucel

  Mehmet Yucel

  Mehmet Yucel is systeemtherapeut. Hij volgde de opleiding Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie. Later deed hij VO, diverse opleidingen in de psychiatrie en uiteindelijk de opleiding systeemtherapie. Aansluitend werkte hij als systeemtherapeut met diverse doelgroepen: jongeren, gezinnen, ggz, jeugdgedetineerden en als vertrouwenspersoon voor de jeugd. Mehmet ontwikkelde de Yucelmethode in zijn werk als systeemtherapeut. Hij heeft uitgebreide ervaring in het werken met de methode. De Yucelmethode is door Mehmet Yucel nader uitgewerkt in samenwerking met Jos Dröes en op de markt gebracht in samenwerking met de Stichting Rehabilitatie '92 in Utrecht.Lees meer
  Jacquelin Zents

  Jacquelin Zents

  Jacquelin Zents is Hoofdopleider SRH en Strengths. Zij adviseert en helpt organisaties met het implementeren en borgen van SRH. Zij traint professionals en teams in de geeste­lijke gezond­heids­zorg, VGZ en maat­schappe­lijke opvang en zij leidt coaches en docenten op. Ze is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van onze SRH cursussen en opleidingen.Lees meer
 • Literatuur
  Verplichte literatuur:
  • F. Kortmann (2020) - Culturele competenties in psychiatrie en psychologie. 2e druk. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum ISBN 9789023256717
  • G. Lohuis (2018) - Krachtgericht Werken- vanuit persoonlijke diagnostiek. 1e druk. Uitgeverij SWP  ISBN 9 789088 507892 
  • J. van Os (2017) - De DSM-5 voorbij. Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. 1e druk Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036820356
  • D. den Hollander, J.P. Wilken (2021) - Praktijkboek steunend relationeel handelen. 2e druk. Uitgeverij SWP Amsterdam ISBN 9789088509520 
  • Yucel, M. (2022). 'Yucelmethode - Zelf je leven positief beïnvloeden'. Deze dien je zelf hier te bestellen.
  Niet verplicht (wel aanbevolen): Blokkendoos behorende bij de Yucelmethode.
 • Reviews
  Reviews