Start op:

Kosten: € 13.980

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Scholingstraject Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP  (KJ23A)

De RINO Groep biedt je de kans om één compleet scholingstraject te volgen waarmee je invulling kunt geven aan het onderdeel scholing van het individuele opleidingstraject K&J Psycholoog NIP. Je volgt in een vaste groep een gestructureerde opleiding, met een rode draad en inhoudelijk op elkaar afgestemde lesdagen, verzorgd door meer van 20 experts op hun vakgebied. Wij hebben al gezorgd voor een goede verdeling tussen diagnostiek, behandeling en overige taken, en plannen de lessen.
 

Feiten

 • Omvang: 480 uur scholing - generalistisch opleidingsdeel van 380 uur + 100 uur basiscursus CGT en 120 uur extra literatuurstudie. Het scholingstraject bestaat uit 64 lesdagen.
 • Datums: De opleiding start op 12 mei 2023 en eindigt in maart 2025. De lesdagen vinden wekelijks plaats op de vrijdag m.u.v. de schoolvakanties (regio midden).
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: dr. Helen Bakkermw. drs. Elle Ankonedrs. Saskia BakkerJojanneke van der Beek MScdrs. Afke van Beekdrs. Merith Cohen de Laradr. Annematt Collot D'EscuryMoniek Coorn-Baaij MScdrs. Hanneke van Daslerdrs. Gertjan van Hinsbergdr. Richta IJntemadrs. Yael MeijerManon MerkusLisanne Mertens MScdrs. Coen MetzeChris MulderVera NaberJojanneke Oomenmr. dr. Carla van Osdrs. Marina Reijnsdrs. Myrthe SluijsLaura StrooBart Vemermr. Rosalinde Visserdr. Evelien Visser-Dirksdrs. Paula Wesselinkdrs. Elisabeth de Zeeuw-van der Heide
 • Docenten

 • Kosten: € 13.980
 • Cursuscode: KJ23A

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Basispsycholoog en Orthopedagoog

Accreditaties

Accreditatie: NIP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Dit tweejarig onderwijstraject is erop gericht jou op te leiden tot Kinder- en Jeugdpsycholoog die, vanuit een levensloopperspectief en met voldoende kennis en skills op het gebied van preventie, diagnostiek en interventie, toegerust is voor zelfstandige beroepsuitoefening in verschillende werkvelden. De opleiding geeft je toegang tot het toekomstige nieuwe basisberoep gezondheidszorgpsycholoog-generalist (lees meer).
 

Een integraal scholingstraject: meer leerrendement en gemak

Dit is echt een nieuw ontwikkelde opleiding. Uiteraard gebruiken we lessen uit reeds bestaande cursussen en opleidingen, die zijn aangepast om te passen binnen de totale opleiding. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de lessen nieuw ontwikkeld. Zo is er een doorlopende leerlijn met veel samenhang en alleen doelmatige overlap in het programma.

Ons integrale scholingstraject biedt je veel voordelen, zoals:
 • een vaste opleidingsgroep, je leert met en van elkaar
 • de zekerheid van een generalistische opleiding, met een goede verhouding tussen diagnostiek, behandeling en overige taken
 • een duidelijke rode draad in het programma
 • de samenhang en minimale overlap tussen de verschillende lesdagen
 • de eerste 2 modules van onze Infant Mental Health (IMH) opleiding zijn inclusief 
 • de inhoud en planning zijn voor je georganiseerd
 • de toetsen zijn semester-overstijgend en handelingsgericht, ook zijn er portfolio-opdrachten om je vakbekwaamheid verder te ontwikkelen
Accreditatie
Het gehele tweejarige scholingstraject is geaccrediteerd door het NIP.

Tijdens de opleiding komen onderstaande hoofdthema’s en vakken aan bod. Klik ze open om meer te lezen.
 

 • Visie en vaardigheden gericht op de ouder-kindrelatie in context (IMH module 1 en 2)
 • Mentale gezondheid: gezond en veilig opgroeien – thuis en op school
 • Ontwikkelingspsychologie en -psychopathologie – etiologie en passende interventies
 • Misbruik, mishandeling en verwaarlozing
 • Leren en leerproblemen

 • Diagnostische cyclus, fases en besluitvorming
 • Diagnostiek van sociaal-emotionele, gedrags- en leerproblemen
 • Testtheorie, psychometrie en interpreteren
 • Verklaringsanalyse
 • Professionele standaarden
 • Neuropsychologische diagnostiek
 • Risicotaxatie
 • Indicatiestelling

 • Systeemgericht werken
 • Oplossingsgericht en kortdurend werken
 • Psychofarmacologie
 • Traumasensitief werken
 • Gescheiden ouders

 • Motiverende gespreksvoering
 • Effectief beïnvloeden en strategisch communiceren
 • Regievoering in onderwijs en jeugdhulp
 • Coachen en begeleiden van professionals

 • Kinder- en Jeugdpsycholoog als scientist-practitioner
 • Rechten van het kind
 • Jeugdrecht
 • Beroepsethiek

Bekijk hier een overzicht van alle vakken.

Kernbegrippen van dit scholingstraject zijn:

 • Ontwikkelingspsychologisch denkkader
 • Systeemgerichte en integrale focus
 • Versterking van kinderen via ouders en andere volwassenen
 • Handelingsgericht werken
 • Wetenschappelijke basis

Cognitieve gedragstherapie

Heb je in de afgelopen 5 jaar een 100-urige basiscursus CGT gevolgd die is erkend in het kader van de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP? Dan kun je deze met terugwerkende kracht laten meetellen in je opleidingsplan.
Heb je deze basiscursus nog niet gevolgd? Geef dat aan op je inschrijfformulier, dan zorgen wij dat je deze alsnog bij ons kunt volgen. Je volgt en betaalt deze apart.

Registratietraject Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Met dit opleidingsdeel helpen we je als K&J psycholoog vakbekwaam te worden en te voldoen aan de opleidingseisen die het NIP stelt voor (het scholingsdeel van) het individuele opleidingstraject K&J. De inhoud van dit opleidingsdeel is samengesteld in afstemming met het NIP (accreditatie is aangevraagd). Parallel hieraan organiseer je zelf de werkervaring, supervisie en 6 casusverslagen.

Meer weten over de registratie-eisen, de aanmeldingsprocedure en de overgangsregeling naar het nieuwe beroep Gezondheidszorgpsycholoog-generalist? Lees het op deze pagina.

Postmaster SKJ-registratie

Als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP kom je in aanmerking voor de Postmaster SKJ-registratie. Hiermee ben je binnen de jeugdwet gelijkwaardig aan een Gz-psycholoog en orthopedagoog-generalist.

Wil je graag advies?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
 

Veelgestelde vragen

In het Jeugddomein (doelgroep onder 18 jaar) is het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog goed verankerd. De Jeugdwet schrijft voor dat professionals geregistreerd moeten zijn in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); de Kinder- en Jeugdpsycholoog is één van de postmasterregistraties binnen SKJ. Bij het NIP geregistreerde Kinder- en Jeugdpsychologen kunnen zich (ook) bij SKJ laten registreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ.
 
Wanneer jongeren 18 worden, valt de vergoeding van psychische hulp onder de Zorgverzekeringswet. In uitvoeringsregels en bij bekostiging van deze hulp wordt uitgegaan van de BIG-registratie als voorwaarde om zelfstandig te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Ook in het Kwaliteitsstatuut GGZ is de eis opgenomen dat alleen BIG-geregistreerden als regiebehandelaar kunnen optreden.
 
In lijn met het Advies Beroepenstructuur psychologische zorg heeft het ministerie besloten dat er per 1 januari 2025 één basisberoep is voor de psychologische zorg in de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. In dit nieuwe beroep worden de bestaande gezondheidszorgpsychologen en de kinder- en jeugdpsychologen samengebracht. Lees meer over de Academische beroepenstructuur in de psychologische zorg op de website van het NIP.

Het is mooi om te zien hoeveel psychologen in het jeugddomein zich willen professionaliseren door scholing te volgen. Er is aanhoudende interesse in de individuele route tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en we helpen veel mensen op weg om een opleidingsplan op maat samen te stellen. We bieden daarnaast graag een complete scholingstraject aan met de genoemde meerwaarden. De afgelopen jaren hebben we met het NIP, hoofdopleiders en een klankbordgroep opgetrokken om de inhoud, competenties en didactiek optimaal op elkaar af te stemmen.

Dit traject is bedoeld voor basispsychologen die zich verder willen specialiseren in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen, en willen toewerken naar een postmasterregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog. Orthopedagogen zijn ook van harte welkom, wel raden we je aan eerst bij het NIP te toetsen of je uiteindelijk voor registratie in aanmerking komt.

Met dit opleidingsdeel en de Basiscursus CGT kun je voldoen aan de scholingseis (480 uur geaccrediteerde scholing) van het individuele opleidingstraject tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Om voor registratie in aanmerking te komen, moet je vanzelfsprekend ook voldoen aan de andere eisen van het opleidingstraject, waaronder werkervaring op een door het NIP goedgekeurde werkplek, werkbegeleiding en supervisie. Zie voor de volledige eisen de website van het NIP. 

Deze opleiding biedt diverse inhoudelijke en organisatorische voordelen. De opleiding is vooral aantrekkelijk wanneer je 3 tot 4 dagen in de week werkt en daarnaast tijd hebt voor de lesdagen en de voorbereiding en verwerking van de stof. Je kunt het traject dan in ongeveer twee jaar afronden.
Werk je minder uren in de week en wil je liever wat langer de tijd nemen voor het registratietraject? Voorzie je een periode waarin je minder beschikbaar zult zijn door bijvoorbeeld een sabbatical of zwangerschap? Wil je graag een traject op maat samen stellen waarin je zelf meer inhoudelijke keuze hebt? Dan raden we je aan om te kiezen voor een individueel leertraject. In dat geval denken we graag met je mee over een bij jou passend opleidingstraject.

Het is belangrijk dat je naast de opleiding in de praktijk ervaring op doet. Het NIP stelt eisen aan je werkplek om te borgen dat je een gedegen generalistische basis legt. Bij je aanmelding bij het NIP geef je een beschrijving van je werkplek op. Ben je onzeker of jouw werkplek voldoet, overleg dan met het NIP over de mogelijkheden.  

Een meerwaarde van dit gestructureerde scholingstraject is dat je volop van en met elkaar leert. Daarom ga je bij sommige lesonderdelen en opdrachten meekijken in de praktijk van een collega-deelnemer en omgekeerd. Zo kun je ook in de praktijk van elkaar leren, zie je meerdere werkvelden en verstevig je je beeld en samenwerking in de ketenzorg. 

We gaan uit van een wekelijkse lesdag, waarbij we de schoolvakanties ontzien. Ons streven is dat je de opleiding medio 2025 afrondt. De investering in voorbereiding en verwerking van de lessen verschilt per lesdag en per deelnemer. Gemiddeld genomen verwachten we dat je per lesdag ongeveer 6 uur aanvullende studiebelasting hebt.

We volgen de eisen van het NIP en sluiten aan bij de structuur van de GZ-opleiding. Concreet betekent dit dat we de opleiding organiseren met ruimte voor vrijstelling van de Basiscursus CGT. Verder volg je het volledige programma. Heb je op een bepaald thema veel expertise, dan kunnen we met jou en de docenten kijken naar een werkvorm waarin ook jij je kennis en vaardigheden op dit gebied verrijkt.

De kosten voor het gestructureerde scholingstraject bedragen € 13.980. Je kunt dit in termijnen betalen.

Tijdens de opleiding stellen we veel literatuur digitaal beschikbaar. Daarnaast is het van belang dat je over bepaalde boeken beschikt. De volledige boekenlijst wordt nog vastgesteld. Je kunt uitgaan van ca. € 1.200 wanneer je alle boeken nieuw aanschaft.

Als je nog geen Basiscursus CGT hebt gevolgd en deze wilt toevoegen aan je opleidingsplan, kun je uitgaan van ca. € 2.765, excl. boeken.

Supervisoren zijn vrij in het hanteren van hun eigen tarieven. Gemiddeld hanteren ze € 90 per 45 minuten. Uitgaande van 90 supervisie-uren kun je dus rekenen met ca. € 10.800. Het is belangrijk dat je geen afhankelijkheidsrelatie met je supervisor hebt en dat deze door het NIP erkend is. Een tip is om met collega-deelnemers te kijken of jullie werkgevers 'met gesloten beurzen' supervisoren kunnen uitwisselen. 

NB de genoemde bedragen betreffen nadrukkelijk een indicatie, de werkelijke bedragen kunnen afwijken.

Je kunt je voor dit scholingstraject inschrijven op deze cursuspagina via de gele button rechtsboven. Wij kunnen je toelaten op basis van je vooropleiding en werkplek. 
Naast de aanmelding voor dit scholingstraject is het belangrijk dat je je aanmeldt bij het NIP voor het registratietraject. Je doet dit door lid te worden van het NIP en alle gevraagde documenten in te sturen.

In lijn met het advies van NIP/NVGzP en NVP heeft het ministerie besloten dat er per 1 januari 2025 één basisberoep is voor de psychologische zorg in de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. In dit nieuwe beroep worden de bestaande gezondheidszorgpsychologen en de kinder- en jeugdpsychologen samengebracht. Voor psychologen met een NIP registratie K&J en voor hen die daartoe in opleiding zijn, komt er een overgangsregeling die toegang geeft tot deze nieuwe titel. Hoe deze regeling er precies uit zal zien (inclusief termijnen) is nog niet bekend. De huidige verwachting van het NIP is dat de overgangsregeling er is op 1 juli 2024. Mensen die op dat moment bezig zijn met een opleidingstraject K&J, krijgen dan een nog vast te stellen periode om dat traject af te ronden. Je kunt dus nu nog starten met het opleidingstraject K&J Psycholoog NIP. 

Lees meer over de beroepenstructuur in de psychologische zorg op de website van het NIP.

Wil je graag studieadvies?

Toetsen

Het toetsprogramma bestaat voornamelijk uit semester-overstijgende en portfolio-opdrachten. De semester-overstijgende opdrachten meten met name het kennisniveau en de toepassing van deze kennis. Het portfolio richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van je vakbekwaamheid en reflectief vermogen, met veel ruimte om deze aan te laten sluiten bij jouw eigen werkpraktijk en je persoonlijke professionele ontwikkeling. Je toont hiermee aan de (deel)competenties uit het beroepsprofiel te bezitten.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Termijnbetaling

Je kunt in 3 halfjaartermijnen betalen.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Het gehele tweejarige scholingstraject is geaccrediteerd door het NIP.

Literatuur & Benodigdheden

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: dr. Helen Bakkermw. drs. Elle Ankonedrs. Saskia BakkerJojanneke van der Beek MScdrs. Afke van Beekdrs. Merith Cohen de Laradr. Annematt Collot D'EscuryMoniek Coorn-Baaij MScdrs. Hanneke van Daslerdrs. Gertjan van Hinsbergdr. Richta IJntemadrs. Yael MeijerManon MerkusLisanne Mertens MScdrs. Coen MetzeChris MulderVera NaberJojanneke Oomenmr. dr. Carla van Osdrs. Marina Reijnsdrs. Myrthe SluijsLaura StrooBart Vemermr. Rosalinde Visserdr. Evelien Visser-Dirksdrs. Paula Wesselinkdrs. Elisabeth de Zeeuw-van der Heide
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  De inschrijving voor deze cursus is gesloten, bovenin vind je de andere beschikbare datum(s).

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: KJ23A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl